ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4901 ]]> เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชนระดับภาคจาก ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4894 ]]> วันที่ 15 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้เข้าร่วมกิจกรรมทำการแสดงถนนเด็กเดิน ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกาญจนบุรี รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4884 ]]> วันที่ 11 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการ นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนแกนนำเข้ารับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โครงการสร้างเสริมคุณธรรม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม การประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4883 ]]> วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด To Be Number One Teen Dancercise 2019 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4809 ]]> เข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4808 ]]> วันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโครงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมพานักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ สมัครจิตอาสาทั่วไป ระหว่างวันที่ 12 – 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. รับสมัคร ณ อาคาร 606 สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร สถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนภายใต้หัวข้อ นักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามบริบทอัตลักษณ์ท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4496 ]]> วันที่ ๒๙มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมสถานศึกษาแบบอย่าง การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสระจันทองโดยมีนักเรียนแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ จำนวน ๑๕ คน ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป คณะครู และนักเรียนแกนนำ ได้ร่วมนำเสนอ อัตลักษณ์ของ ชุมชนบ้านสระจันทอง ต.สระลงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๔ กิจกรรม ปลูกป่าวัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4490 ]]> ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมนำลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกป่า ณวัดทิพย์สุคนธารามอ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี กิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัยหายาเสพติด" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4489 ]]> วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด "ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัยหายาเสพติด" โดยมีนายธีราสิทธิ์ เปี่ยมธนาธิป ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพีธี ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ มีกิจกรรมการแข่งขันประกวดต่างๆ และบอร์ดความรู้เรื่องยาเสพติด รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4130 ]]> วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4129 ]]> วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมบุคลากรครู ประถมศึกษา เขต ๒ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4128 ]]> วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองพันทาตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4127 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV)ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4126 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4125 ]]> วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอห้วยกระเจาว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอห้วยกระเจา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4124 ]]> วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4123 ]]> วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารปิ่นโต โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4052 ]]> วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4051 ]]> การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4050 ]]> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 และ 2