ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4052 ]]> วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4051 ]]> การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4050 ]]> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 และ 2 ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4049 ]]> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4028 ]]> วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องโสต โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นิเทศสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4026 ]]> วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำโรงเรียน การประชุม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3938 ]]> แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3936 ]]> การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3935 ]]> ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3826 ]]> วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 9:30-11:30 น. ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาค รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทาง Obec TV กิจกรรม ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3811 ]]> วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการติว O-Net บรรยายโดย วิทยากรจากมหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3810 ]]> วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไหว้พระ 3 วัด - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร - วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3809 ]]> วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ - พระราชวังบางประอิน - ตลาดน้ำอโยธยา กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1-3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3808 ]]> 20-22 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายพงษ์ลดา อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี กิจกรรม กีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องสองโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3739 ]]> วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กับโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์) กิจกรรม การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3738 ]]> งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2561 - การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1 - ม.3 - การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4 - ม.6 - การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4 - ม.6 กิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3703 ]]> วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมดนตรีต้านภัยยาเสพติด สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3693 ]]> วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 สอบกลางภาค ประจำปีการศึกษา 2560 สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3692 ]]> วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบ Pre O-net ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3691 ]]> การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขต พลอยไพลิน ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560