ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4130 ]]> วันที่ ๒๕-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๔ ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม อบรมบุคลากรทางการศึกษา ประถมศึกษาเขต ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4129 ]]> วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมบุคลากรครู ประถมศึกษา เขต ๒ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองพันทา จ.บึงกาฬ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4128 ]]> วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองพันทาตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องอาเซียน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4127 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 (Smart VHV)ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4126 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้วยโอกาส เฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ HJP OPEN HOUSE http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4125 ]]> วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ HJP Open House Announce Moves Forward ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ การเตรียมความพร้อม สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากนายอำเภอห้วยกระเจาว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม และหน่วยงานราชการต่างๆในอำเภอห้วยกระเจา ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ อาคารหอประชุมหลวงพ่ออุตตมะ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4124 ]]> วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ ๖ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม กิจกรรมวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4123 ]]> วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมได้จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา โดยมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารปิ่นโต โครงการค่ายวิชาการ กศน.ห้วยกระเจา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4052 ]]> วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี-เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4051 ]]> การดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4050 ]]> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นที่ 1 และ 2 ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4049 ]]> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4028 ]]> วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องโสต โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม นิเทศสถานศึกษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4026 ]]> วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ต้อนรับ นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำโรงเรียน การประชุม กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3938 ]]> แนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3936 ]]> การอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ม.3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3935 ]]> ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3826 ]]> วันที่ 26 ม.ค. 2561 เวลา 9:30-11:30 น. ผู้อำนวยการ คณะครู โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาค รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ ผ่านช่องทาง Obec TV กิจกรรม ติว O-Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3811 ]]> วันที่ 23-24 มกราคม 2561 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการติว O-Net บรรยายโดย วิทยากรจากมหาวิทยาราชภัฏกาญจนบุรี ณ โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม สว่างเคลิ้มสุคนธสิทธิ์อุปถัมภ์ ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3810 ]]> วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ไหว้พระ 3 วัด - วัดพระศรีรัตนศาสดาราม - วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร - วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร