ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) 620914 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6336 ]]> 14 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (ITA) ให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล บรรยายโดย ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา และ นายชาคริต ราชนิธยากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ.ราชบุรีติดตามภาพกิจกรมเพิ่มเติมได้ที่ :https://www.facebook.com/pg/hjp.ac.th/posts/?ref=page_internal 620629 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6010 ]]> วันที่ 29 มิถุนายน 2562 ผู้อำนวยการภัทรนันท์ เพิ่มพูล และคณะครูโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพครู โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ โดยมีว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยง เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา จ.บุรีรัมย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5804 ]]> 620530-31 โครงการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จ.บุรีรัมย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5803 ]]> 620529 กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5802 ]]> 620529 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5801 ]]> 620529 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนรับมอบทุนจาก พระครูกาญจนกิจวิวัฒน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5800 ]]> 620528 ผู้บริหาร และคณะครูร่วมพิธีพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล กับหน่วยงานราชการในอำเภอห้วยกระเจา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5799 ]]> 620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5797 ]]> 620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนจัดการแสดงตอนรับคณะจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5796 ]]> 620527 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5794 ]]> 620526 ผู้บริหาร และคณะครูนำนักศึกษาวิชาทหารรายงานตัว และทดสอบร่างกาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5793 ]]> 620524 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5792 ]]> 620524 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5791 ]]> 620524 ผอ.โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5790 ]]> 620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5789 ]]> 620522 กิจกรรมปลูกต้นไม้ บำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5787 ]]> 620522 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5786 ]]> 620518 วันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5742 ]]> 620517 กิจกรรม วันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5737 ]]> วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และนายเมธี ทองรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่สี พร้อมทั้งคณะครู และนักเรียน ร่วมทำกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา โดยมีการถวายดอกไม้ธุปเทียน และเดินเวียนเทียน ณ วัดศรีบัวทอง อ.ห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี