ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประเมินนักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6354 ]]> วันที่ 25 กันยายน 2562 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมได้รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6217 ]]> คณะกรรมการนิเทศก์ติดตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6154 ]]> วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการนิเทศติดตาม โครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาบุคลากรการศึกษา ได้เข้ามานิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6103 ]]> โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประมวล ศรีบูจันดี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีการจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์แสดงความจงรักภักดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6063 ]]> วันที่ 19 ก.ค.62 ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย คณะครู นักเรียน ร่วมเดิน" รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก" โดยท่านเพ็ญศรี กลั่นยุศย์ นายอำเภอฯ เปิดงาน จัดงานโดยสาธารณสุขอำเภอด่านมะขามเตี้ย กิจกรรมแห่เทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6013 ]]> วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนด่านมะขามเตี้ย ร่วมกันแห่เทียนพรรษา โดยมีนางรำและนักเรียนทั้งหมดเดินแห่เทียนในตลาด อำเภอด่านมะขามเตี้ย วันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5951 ]]> กิจกรรมวันต่อต้ายยาเสพติดโลก นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน กิจกรรมไหว้ครูปีการศึกษา2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5890 ]]> โครงการอบรมโรงเรียนแกนนำนักเรียนคุณธรรมและค่ายเยาวชนดีเด่นของแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5853 ]]> มอบทุนมูลนิธิการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4260 ]]> เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ได้มีกิจกรรมมอบทุนการศึกษา (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 ทุนดังนี้ 1. เด็กหญิงมัณฑนา รักขุมแก้ว ม.1/4 เงินทุนจาก คุณนพดล อภินันท์ จำนวน 3,000 บาท 2. เด็กหญิงสุพรรณี พิมพิกุล ม.3/1 เงินทุนจาก Mr.Claude Gravel จำนวน 3,000 บาท 3. เด็กหญิงปริศนา ชื่นแสง ม.3/2 เงินทุนจาก Mr.Walter Cannon จำนวน 3,000 บาท 4. เด็กชายธนภัทร ทรัพย์เกิด ม.3/2 เงินทุนจาก คุณกาญจนา จันทร์วิเมลืองและคุณสาธิต จันทร์วิเมลือง จำนวน 3,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4224 ]]> เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ได้มีการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้พบกับผู้ปกครองและได้ประชุมชี้แจงเรื่องต่างๆ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาและปีการศึกษาที่จะเริ่มต้นในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมโรงงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3463 ]]> วันที่ 23 ตุลาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำโดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ร่วมกับหน่วยราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอด่านมะขามเตี้ย กิจกรรมสวนมนต์โดยชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3342 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรี นำโดยคุณครูวิไลวรรณ บ่อวารี ,คุณครู บุญรอด กระต่าย และนาง อรสา ศรีวสุธา ได้จัดกิจกรรมสวนมนต์เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมา สัมพุทธเจ้า วัตถุประสงค์ของชมรมส่งเสริมศีลธรรมกาญจนบุรีก็เพื่อส่งเสริมกิจกรรมศีลธรรมและฟื้นฟูคำสอนอันเป็นแม่บทในพระพุทธศาสนารวมทั้งวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามกลับคืนสู่ สถานศึกษาชุมชนและสังคมไทย โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environment Camp) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3341 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม ค่ายสิ่งแวดล้อม (Environment Camp) ประจำปี 2560 เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 40 คน ที่ผ่านการคัดเลือกจากการเขียนเรียงความในหัวข้อ รักษ์ธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ทั้งนี้ค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีเส้นทางศึกษาระบบนิเวศในชุมชน ฐานความรู้ทางธรรมชาติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การกำจัดศัตรูพืช (ต้นผกากรอง) ประดิษฐ์ดอกไม้จากต้นปอเต่าร้องไห้ สานเปลจากไม้ไผ่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้คุ้มค่ามากที่สุด นิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3326 ]]> วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตเมืองสิงห์ นำโดย ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ , นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี และนายวีรชัย บุญอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนพิทยาคม เข้านิเทศติดตามเรื่อง PLC การยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET และรับนิเทศโครงการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กีฬาภายใน "บัวหลวงเกมส์ 2560" โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3313 ]]> เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม จัดมีพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน บัวหลวงเกมส์ 2560 ณ สนามฟุตบอลอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยมี ดต.ดร.สันติ จันทร์เพ็ญ นายกเทศมนตรี ตำบลด่านมะขามเตี้ยและเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานพีธีเปิดงาน พร้อมด้วยผู้นำหน่วยงานราชการในอำเภอด่านมะขามเตี้ย โดยนายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม เป็นผู้กล่าวนำวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม สำหรับการแข่งขันมีระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2560 มีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท อาทิ ฟุตบอล ฟุตซอล เปตอง วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส แชร์บอล เซปักตะกร้อ และกีฑา ในวันเปิดมีขนวบพาเรด นำโดยวงโยธวาฑิต และขบวนแฟนซี พร้อมนักกีฬาแต่ละสี และมีการแสดงพิธีเปิด การแสดงแต่ละสี การประกวดกองเชียร์ และมอบรางวัลให้นักกีฬาในแต่ละประเภท งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3312 ]]> เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2560กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม นำนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ และนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันในรายการต่างๆ จำนวน 120 คน เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ มนุษย์กับโลกอนาคต สังคมสูงวัย นวัตกรรมด้านพลังงาน มหัศจรรย์ชีวพิษ Digital4.0 เกษตรยุคใหม่ ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สารพัดพิษ ยักษ์ใหญ่ใต้ทะเล ฯลฯ และกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้น พัฒนากระบวนการเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และให้เรียนรู้โดยเกิดองค์ความรู้เป็นรูปธรรม สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการคิดได้ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3311 ]]> เมื่อวันที่ 15-18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ดำเนินการจัดกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560 ตามโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีการจัดประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 1.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ 2.วาดภาพระบายสี 3.จรวดขวดน้ำ 4.เครื่องบินพลังยาง 5.สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 6.การแสดงทางวิทยาศาสตร์ 7.มิสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ รู้จักแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ โครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3310 ]]> เมื่อวันที่16-18 สิงหาคม 2560 นักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมฝึกทักษะด้านกีฬา(ฟุตบอล) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เชิญผู้ฝึกสอน นายประเสริฐ ช้างมูล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย มาร่วมถ่ายทอดทักษะกีฬาฟุตบอลให้แก่นักเรียน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3265 ]]> เช้าวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทำนุ วงษ์น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน วิดีทัศน์เกี่ยวกับวันแม่ การมอบรางวัลแม่ดีเด่น รางวัลการประกวดแข่งขันวาดภาพ รางวัลการแต่งกลอน เกี่ยวกับแม่แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่