ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6226 ]]> วันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6109 ]]> ในวัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 การนิเทศติดตาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6108 ]]> ในวันที่ 22 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6107 ]]> ในวัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 สวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6003 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีเดินขบวนสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือไทย นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีและเดินสวนสนามกันอย่างพร้อมเพียง ณ สนามฟุตบอล โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6002 ]]> เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีปฏิญาณตนเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” เพื่อป้องกันและต่อต้านการค้า และการเสพยาเสพติด ในชุมชนและโรงเรียน รวมถึงให้นักเรียนได้ทราบถึงพิษภัย ผลเสียที่เกิดจากยาเสพติด ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6000 ]]> เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันสุนทรภู่กวีกานต์ สืบสานวันภาษาไทย ประจำปี 2562”เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระสุนทรโวหาร(ภู่) ซึ่งเป็นกวีเอกของไทยและได้รับยกย่องจากองค์การ UNESCO เป็นกวีเอกของโลก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดพนันในเยาวชน และประชาชน โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5999 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชน และประชาชน” โดยตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ณ หอประชุม เพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5998 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานราชการ และประชาชนในชุมชนอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “คณะศึกษานิเทศก์ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5997 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้แจ้งกำหนดการติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จากคณะศึกษานิเทศก์ ตัวแทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5880 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้สอดคล้องกับระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในการที่จะจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้คิดเป็นทำเป็น นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562” ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยพร้อมพร้อมเพียงกัน กิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5879 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ประธานนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้มอบแด่ครูแต่ละระดับชั้น ตามลำดับ ประธานในพิธีเจิมหนังสือ จากนั้น พระครูพิมลกาญจนธรรม เจ้าอาวาสวัดหนองฝ้าย จต.หนองปลิง เชต 3 กล่าวปฐกถา เนื่องในวันไหว้ครูกล่าวจบ ประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในรายการต่างๆ ตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง ขึ้นร้องเพลงเพื่อน้อมรำลึกพระคุณครู จากนั้นประธานกล่าวให้โอวาท เมื่อกล่าวจบ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นอันเสร็จพิธี การติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5878 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดออกติดตามนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานในจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อกำกับติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล ความประพฤติ ติดตามผลการเรียน คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยรวมถึงการเสียชีวิต ของนักเรียนทุนพระราชทานฯ เพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันการในเบื้องต้น นำโดย นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ กัลป์ปะ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ร่วมติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และ 10 โดยมีว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอเลาขวัญ ผู้นำชุมชน ทหาร ตำรวจ และนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ให้การต้อนรับ ซึ่งได้มีการพูดคุยและรับฟังรายงานของครู และนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 แล้ว ยังได้ลงพื้นที่ติดตามถึงบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 8,9 และรุ่นที่10 ครบทั้งสามครัวเรือนด้วย เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5877 ]]> เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี” โดยมีกิจกรรมดังนี้ ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน) แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี แล้วถวายความเคารพ ประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี จากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมพิธีร่วม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5876 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5875 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมเดินรณรงค์และเผาบุหรี่กิจกรรม “วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2562” ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5874 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 1/2562” โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรรินทร์ เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีพัฒนาการเรียนดี และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม จากนั้น นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2562 และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน พร้อมทั้งรับเงินสดค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน กิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5734 ]]> เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบูชา” ณ วัดเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5727 ]]> เมื่อวันจันทร์-อังคารที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562” เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเปิดภาคเรียนและปรับพื้นฐานการเรียนรู้ และพร้อมที่จะทำการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง กิจกรรม “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5726 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตามที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามโครงการโรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล รองรับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนไทรโยคมณีกานจน์วิทยา ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้” เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีคณะอาจารย์จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ได้แก่ 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม และอาจารย์ ดร.นิวัฒน์ บุญสม เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง