ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4192 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เนื่องด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาให้แก่ข้าราชการครูผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน 6 คน และศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จำนวน 2 คน โดยมีหัวนิเทศดังนี้ 1. การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2. การดำเนินงานตามกระบวนการ PLC 3. การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM) 4. การขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 5. การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร Boot Camp นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง คณะผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ครูที่รับผิดชอบการดำเนินงาน เป็นผู้รับการนิเทศ ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4191 ]]> เมื่อวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมมอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม มอบตัวและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมดังนี้ ผู้ปกครองนำนักเรียนรายงานตัว ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รับชมวีดีทัศน์แนะนำโรงเรียน ชมการแสดงระบำชุดกฤษดาอภินิหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงกล่าวชี้แจงความเข้าใจเรื่องต่างๆกับผู้ปกครอง ผลการพัฒนา O-Net และแนะนำครูที่ปรึกษา จากนั้นนักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อกรอกเอกสารมอบตัว รับคูปองเงินสด ค่าเครื่องแบบนักเรียน จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน สอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4190 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โดยข้อสอบมีทั้งการสอบแบบเลือกตอบ และแบบเขียนตอบ เพื่อคัดเลือกห้องเรียน ณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง การรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4189 ]]> เมื่อวันที่ 25-28 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้ทำการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4188 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดย ท่าน ศน.สุวิไล จันทร์สนอง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร ให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4187 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้เข้าร่วมรับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม รับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “วันรักษ์การอ่าน” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4186 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การอ่านออกเสียง ร ล ควบกล้ำจากหนังสือพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4185 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับโรงพยาบาลเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนตัวแทน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4184 ]]> เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงได้จัดกิจกรรมปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2560นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครูผู้ฝึกสอน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม พิธีปิดภาคเรียนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4183 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เนื่องด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุงร่วมกับอำเภอเลาขวัญ สนับสนุนโดยสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนัน ประจำปี 2561 โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารจากอำเภอเลาขวัญเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการพนันให้แก่นักเรียนตัวแทนฟัง พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดและการพนัน ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กันอย่างพร้อมเพียง มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4103 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายสุริยะ จันทร์สนอง ประธานในพิธีทำการเปิดกิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน จากนั้นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นม.3 และม.6 ตัวแทนนักเรียนมอบของที่ระลึกให้โรงเรียน ตัวแทนครูกล่าวข้อคิดกับนักเรียน ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอขมาคุณครูและกล่าวคำอำลา ประธานในพิธีให้โอวาท คำสอนสุดท้าย นักเรียนกราบลาคณะครู คณะครูผูกด้ายมงคลรับขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลกับนักเรียนทุกคน จากนั้นนักเรียนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามซุ้มถ่ายภาพ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4032 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕60จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน นำโดย นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ (ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ) นายคงคา จุลกิจวัฒน์ (ผอ.รร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร) นายนิวัฒน์ วงศ์วิลัย (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง) นายไชยพร มะลิลา (ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) และนายเจษฎา ธีระตระกูล (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักริน เชื้องาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และชมการแสดงของนักเรียน To Be Number One จากนั้นนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร คณะการผู้ประเมินผลงานรับชมการนำเสนอผลงานนักเรียน ดูร่องรอยเอกสาร หลักฐาน ผลงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น นายจักริน เชื้องาม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4031 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดให้ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตพลอยไพลิน เป็นผู้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีหัวข้อนิเทศดังนี้ การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่องทางติดต่อการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต และอื่นๆ รูปแบบการนิเทศ คือ มีการประชุมสนทนากลุ่มระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการดำเนินโครงการพิเศษณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4030 ]]> เมื่อวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือซาร์ฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณิชชยา แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมเดินสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก/เก็บสถานที่ และนางสาวณิชชยา แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นเดินทางกลับบ้าน วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3801 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3800 ]]> เนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ทางโรงเรียนเลาขวัญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีวันโคบาล ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1เต้นท์ สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3799 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดงละครสั้น ม.ต้น ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ) เกมใบ้คำศัพท์ การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ เล่านินทานภาษาอังกฤษ และการแสดงละครสั้น ม.ปลาย (ภาษาจีน) จากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน “การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3640 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สหวิทยาเขตพลอยไพลินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 กันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี “ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3639 ]]> เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3638 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง เนื่องด้วยนางสาวอัชราวลัย ระดามาตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ได้รับคำสั่งอนุมัติย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และต้อนรับนางสาวนิสา คำหอมกุล ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง