ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับเพชร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4032 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการตรวจประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕60จากคณะกรรมการตรวจประเมินทั้ง 5 ท่าน นำโดย นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ (ผอ.รร.เบญจมราชูทิศ) นายคงคา จุลกิจวัฒน์ (ผอ.รร. พระแท่นดงรังวิทยาคาร) นายนิวัฒน์ วงศ์วิลัย (ผอ.รร.รัตนราษฎร์บำรุง) นายไชยพร มะลิลา (ผอ.รร. ไทรโยคน้อยวิทยา) และนายเจษฎา ธีระตระกูล (ผอ.รร.หนองโพวิทยา) โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักริน เชื้องาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมินผลงาน และรับชมวีดีทัศน์การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง และชมการแสดงของนักเรียน To Be Number One จากนั้นนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวต้อนรับและแนะนำบุคลากร คณะการผู้ประเมินผลงานรับชมการนำเสนอผลงานนักเรียน ดูร่องรอยเอกสาร หลักฐาน ผลงาน และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จากนั้น นายจักริน เชื้องาม กล่าวขอบคุณคณะกรรมการผู้ประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไผ่เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง นิเทศสหวิทยาเขต ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4031 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงาน เพื่อรับการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 กำหนดให้ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขต นิเทศโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่รับผิดชอบ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และนายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศประจำสหวิทยาเขตพลอยไพลิน เป็นผู้นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โดยมีหัวข้อนิเทศดังนี้ การดำเนินงานโครงการพิเศษต่างๆ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ช่องทางติดต่อการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขต และอื่นๆ รูปแบบการนิเทศ คือ มีการประชุมสนทนากลุ่มระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ จากนั้นเยี่ยมชมห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และการดำเนินโครงการพิเศษณ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4030 ]]> เมื่อวันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้กำหนดให้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และลูกเสือวิสามัญโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือซาร์ฟารี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาวณิชชยา แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการเปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรม How DO You Do กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรมผจญภัยกลางคืน และกิจกรรมสวดมนต์ วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และกิจกรรมสวดมนต์ วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทำกิจกรรมตรวจเยี่ยมค่ายพักแรม กิจกรรมเดินสวนสนาม กิจกรรมพัฒนาค่ายพักแรม เก็บที่พัก/เก็บสถานที่ และนางสาวณิชชยา แสงสว่าง ประธานในพิธีทำการปิดการอยู่ค่ายพักแรม จากนั้นเดินทางกลับบ้าน วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3801 ]]> เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมทางสงฆ์และพิธีบูชาบูรพาจารย์ พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพิธีมอบเกียรติบัตรผู้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้บริหารสถานศึกษา ครูดีเด่น จากนั้นประธานในพิธีร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับคณะกรรมการดำเนินงาน/ผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเดินทางกลับ นิทรรศการงานประเพณีโคบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3800 ]]> เนื่องด้วยอำเภอเลาขวัญร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเลาขวัญส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ในพื้นที่ร่วมกันจัดงานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 10- 16 มกราคม 2561 ณ บริเวณสนามตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม งานประเพณีวันโคบาล อำเภอเลาขวัญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 ทั้งนี้ทางโรงเรียนเลาขวัญได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานประเพณีวันโคบาล ในหัวข้อเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 1เต้นท์ สัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3799 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี โดยมีกิจกรรมช่วงเช้าดังนี้ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสงฆ์ นักเรียนและครูที่ปรึกษารับประทานอาหารร่วมกันในห้อง กิจกรรมช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่ มีการมอบรางวัลการประกวดต่างๆ และจับฉลากของขวัญปีใหม่ มีการแสดงละครสั้น ม.ต้น ม.ปลาย (ภาษาอังกฤษ) เกมใบ้คำศัพท์ การขับร้องเพลงภาษาอังกฤษ เล่านินทานภาษาอังกฤษ และการแสดงละครสั้น ม.ปลาย (ภาษาจีน) จากนั้นนักเรียนเดินทางกลับบ้าน “การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3640 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานสหวิทยาเขตพลอยไพลิน และเป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลิน ประกอบด้วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง โรงเรียนประชามงคล โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โรงเรียนหนองรีประชานิมิต และโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทำแผนพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ สหวิทยาเขตพลอยไพลินสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 กันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี “ พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3639 ]]> เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วม พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยนางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพียง เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 หรือวันมหาวชิราวุธ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ จึงได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนานัปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กิจกรรม “ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3638 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ใหม่ดีใจ...ไปคิดถึง เนื่องด้วยนางสาวอัชราวลัย ระดามาตย์ ตำแหน่งครู โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ได้รับคำสั่งอนุมัติย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 และต้อนรับนางสาวนิสา คำหอมกุล ซึ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง รับโล่เกียรติคุณ “รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3637 ]]> เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยนางเวชิตา บางแก้ว ตำแหน่งครู และนางสาวศิโรรัตน์ สืบบุก นักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้ารับโล่เกียรติคุณ รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2559 ระดับประเทศ และร่วมงาน รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง ปี 2560 ตามที่ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้ประกาศผลการคัดเลือก รางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สปล.) ปี 2559 ระดับประเทศ และได้มอบโล่เกียรติคุณแก่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ที่เป็นสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปี 2559 กิจกรรม “ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3636 ]]> เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ด้วยโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้จัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประชุมผู้ครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยมีกิจกรรมดังนี้ นายจักรินทร์ เชื้องาม ประธานในพิธีทำพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และกล่าวโอวาทแก่ผู้ปกครอง ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้น นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กล่าวชี้แจงความเข้าใจต่างๆกับผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เพื่อรับแจ้งผลการเรียนของนักเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560และลงทะเบียนเรียนให้กับนักเรียน ทั้งนี้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองและประชุมย่อยเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในหน้าที่ของคณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนผู้ปกครอง จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนเดินทางกลับบ้าน คณะกรรมการสำรวจความเสียหายจากอุทกภัย จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3496 ]]> กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3441 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้มีการจัดพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ เนื่องในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมพิธีอันเชิญธงไตรรงค์ขึ้นสู่ยอดเสาอย่างพร้อมเพียง ณ สนามหน้าเสาธง โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3325 ]]> เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ โดยรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครูแกนนำ เป็นผู้ดำเนินการจัดการอบรม เพื่อขยายผลสู่คณะครูให้มีความพร้อม และนำไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรม “ วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3321 ]]> เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ของทุกๆ ปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานห้องสมุด จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยบูรณาการกับกิจกรรมอาเซียนและกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ ห้องสมุดสร้างปัญญา พัฒนาสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเวลา 08.30 12.00 น. ประธานในพิธีทำการเปิดพิธี และมีการแสดงกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมห้องสมุด และเยี่ยมชมนิทรรศการของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และงานห้องสมุด จากนั้นเวลา 13.00 15.00 น. เป็นการจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารอาเซียน และประกวดร้องเพลง ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี โครงการ “ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3320 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำโครงการ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ จัดอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/แกนนำกลุ่มเสี่ยง ในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาต้านภัยยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 โดยมีคณะเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3319 ]]> เมื่อวันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 นำโดย นางสาวณิชชยา แสงสว่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะครู และนักเรียนแกนนำ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงงานคุณธรรมนำสู่ห้องเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม และเตรียมความพร้อมของนักเรียนแกนนำทุกระดับชั้น เพื่อจัดทำโครงงานคุณธรรมในลำดับต่อไป ณ ห้องประชุมไผ่-เลาขวัญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3318 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 85 พรรษา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560เวลา 06.00 - 08.30 น. โดยมี นายสุเทพ สมานมิตร นายอำเภอเลาขวัญ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560และลงนามถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเวลา 19.09 น. วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอเลาขวัญ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี กันอย่างพร้อมเพียง โครงการ “ด้วยรักและห่วงใยวัยใส” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3317 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ ด้วยรักและห่วงใยวัยใส โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3316 ]]> เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดทำ โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ( 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) นำโดย นายสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง ได้เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ) โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ จากสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการ ณ หอประชุมเพชร-มอญ โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี