ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอ เพื่อประชาสัมพันธ์ “ ตลาดต้องชม” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4269 ]]> โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงรับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดคลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดต้องชมภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดกลาง- ตลาดชุมชนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาค (Local Economy Market ) จัดโดย กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ รายชื่อนักเรียนผู้ได้รับรางวัลมีดังนี้ 1.นายกฤษดา แสงน้อย ม.5/1 2.นายพศิน กิรติพงษ์วุฒิ ม.5/1 3.นางสาวชุรีย์ภรณ์ โคนชัยภูมิ ม.5/1 4.นางสาวจณิสตา กาญจนอโนทัย ม.5/5 กิจกรรมสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4234 ]]> ประมวลภาพงานสร้างสรรค์น้องพี่ฟ้าน้ำเงิน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประชุมผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4182 ]]> ประมวลภาพการประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4180 ]]> ประมวลภาพ การประกาศผลและรายงานตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 4 และ 5 เมษายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3และ ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4141 ]]> ประมวลภาพ พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3 และ ม.6 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4136 ]]> ประมวลภาพการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 25-28 มีนาคม 2561 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4061 ]]> ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4035 ]]> การอมรมการทำ CPR โครงการทำดีเพื่อพ่อ Hands to Heart ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3994 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมรุ่นน้องส่งรุ่นพี่ อำลาพี่ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3993 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 STUDENT COUNCIL วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศาลาเห่าดง และบริเวณใต้อาคาร 4 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3980 ]]> ประมวลภาพพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรคนดีศรีรัตนฯ และมอบรางวัลงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3973 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3972 ]]> ประมวลภาพกิจกรรมค่ายปฏิบัติการบูรณาการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3836 ]]> ประมวภาพพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กับ เครื่อข่ายต่างๆ และการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และ การสุ่มตรวจปัสสาวะนักเรียน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 30 มกราคม 2560 ประมวลภาพการทำบุญในช่วงเช้าเนื่องในวันพระ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3804 ]]> ประมวลภาพการทำบุญในช่วงเช้าเนื่องในวันพระ ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 24 มกราคม 2560 ประมวลภาพ นิทรรศการวิชาการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3792 ]]> ประมวลภาพ นิทรรศการวิชาการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ โรงเรียน รัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 22 มกราคม 2560 การอบรมการใช้งาน My Office http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3770 ]]> ภาพการอบรมการใช้งาน My Office ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง งานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3769 ]]> ประมวลภาพงานวันครูอำเภอบ้านโป่ง ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 16 มกราคม 2561 ประมวลภาพการทำบุญและงานปีใหม่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3706 ]]> ประมวลภาพการทำบุญและงานปีใหม่นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ประมวลภาพการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์กีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3705 ]]> ประมวลภาพการแช่งขันเชียร์ลีดเดอร์และ การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง