ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4898 ]]> พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2561วันพุธที่ 19 กันยายน 2561ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง***ท่านสามารถรับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1926448787446413 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4889 ]]> ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัลและพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ***ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1920330781391547 ประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4885 ]]> ภาพการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 กันยายน 2561ณ สนามกีฬาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง***ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1918781708213121 ขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4882 ]]> ภาพขบวนพาเหรดและพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ บริเวณเมืองบ้านโป่ง - สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง***ท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ Link ด้านล่างhttps://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1917553215002637__tn__=-UC-R กิจกรรมอบรมผู้นำชุมนุมและพัฒนาคณะกรรมการประธานชุมนุมเครือข่าย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4876 ]]> กิจกรรมอบรมผู้นำชุมนุมและพัฒนาคณะกรรมการประธานชุมนุมเครือข่าย วันที่ 9 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง*** หลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4873 ]]> หลักสูตรบูรณาการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21วันที่ 8 กันยายน 2561ณ หอประชุมรัชมงคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง*** พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4869 ]]> พิธีตั้งศาลเจ้า โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561ณ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง*** กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4860 ]]> กิจกรรมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ศาลาเห่าดง โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง... พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4857 ]]> ***พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลากภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/ratanaschool/photos/?tab=albumalbum_id=1908603989230893*** โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4851 ]]> ***โครงการในฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ในวันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา ณ หอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง*** โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4844 ]]> ...โครงการเยาวสตรี คนดีศรีบ้านโป่ง วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง... นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์" การบูรณาการอ่านและการเรียนสู่ยุค 4.0 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4833 ]]> นิทรรศการ "พระบารมีเกริกฟ้า ปกเกล้าชาวประชา มหาวชิราลงกรณ์" การบูรณาการอ่านและการเรียนสู่ยุค 4.0 วันที่ 29-30 สิงหาคม ณ บริเวณห้องสมุดโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4790 ]]> ...โครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง... โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4783 ]]> โครงการอบรมเสริมสร้างพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและป้องกันปัญหาสุขภาพจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4781 ]]> โครงการวันทาบาตะและวันเทศกาลซีซี วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/rrbsc/photos/tab=albumalbum_id=1880624512028841 โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Show http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4753 ]]> โครงการอบรมวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรม Health Showวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษกโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4749 ]]> การอบรมการใช้สื่อออนไลน์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม"ใช่หรือมั่ว ชัวร์ก่อนแชร์"วันที่ 11 สิงหาคม 2561ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงท่านสามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/pg/rrbsc/photos/?tab=albumalbum_id=1872797212811571 กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4728 ]]> กิจกรรมวันอาเซียน ตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อาเซียน ณ อาคารหอประชุมรัชมังคลาภิเษก วันที่ 10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4722 ]]> กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมชินีนาถในรัชกาลที่ 9 วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4580 ]]> กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาณ เมืองบ้านโป่ง - วัดบ้านโป่ง วันที่ 26 กรกฏาคม 2561