ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4530 ]]> การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๑ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ กรฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑ การร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4529 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุม ประจำเดือนกรกฎาคม วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4528 ]]> คณะกรรมการนิเทศติดตามโครงการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สหวิทยาเขตแควน้อย วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกะเปอร์วิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4501 ]]> คณะครูโรงเรียนกะเปอร์วิทยา ศึกษาดูงาน วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีสวนสนามลูกเสือ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4500 ]]> คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมจัดพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4499 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมเดินขบวนการรณรงค์ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4498 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมประชุมครูปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4418 ]]> กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วัดศรีสุวรรณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4417 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมครูประจำเดือนมิถุนายน 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4416 ]]> ประชุมคณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4415 ]]> กิจกรรมเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียน ปีการศึกษา๒๕๖๑ วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4345 ]]> พิธีเข้าประจำกองและประดับอินธนูลูกเสื่อสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมโรงเรียน กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4305 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.วัดศรีสุวรรณ อ.สังขละบุรี กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4304 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา กิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4303 ]]> คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่า เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4302 ]]> การปฐมนิเทศครูที่ปรึกษา Walk Rally ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ.ห้องประชุมรันตี พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4266 ]]> พิธีมอบรางวัลกิจกรรมส่งเสริมการออม วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4265 ]]> ประชุมผุ้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ประชุมคณะครูประจำเดือนพฤษภาคม 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4229 ]]> คณะครูประจำเดือนพฤษภาคม และมอบของขวัญให้กับคุณครูที่คล้ายวันเกิด และมอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับคุณครู ผู้อุทิศเวลาเพื่อการทำงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยไม่มีวันลา วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2561 กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4228 ]]> กิจกรรมค่ายปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1และม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2561