ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6381 ]]> การสอบวัดผลประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่๒๓-๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตรสัปดาห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6380 ]]> พิธีมอบเกียรติบัตรแข่งขันกิจกรรมเนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6379 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้กิจกรรมสัปดาห์คณิตศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ ระหว่างวันที ๓-๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ และพร้อมกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้ชนะในการแข่งประเภทต่าง ๆ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6378 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ การรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6377 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา่ ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ การรับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6376 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้รับการประเมินความพร้อมในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ การประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6375 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อนดำเนินการประเมินลูกจ้างและพนักงานราชการ วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวมรันตี คณะศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6327 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนพระพุทธบาท พลานนุกูลวิทยา วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6326 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้จัดกิจกรรมตลาดนัดอาชีพ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ยินดีต้อนคุณครูใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6325 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและต้อนรับ แก่คุณครูใหม่ ๔ ท่าน วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ พิธีมอบเกียรติบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6324 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนชนะการแข่งขันกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6263 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสาต์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6245 ]]> สำนักงานเทศบาลตำบลวังกะและโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษาได้ร่วมจกิจกรรมอบรมแกนนำขับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียน วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ศีกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6244 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนกุดจิกวิทยา วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นิเทศขับเคลื่อนนโยบาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6243 ]]> การนิเทศการขับเคลื่อนนโยบายโครงการการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนา คุณภาพการศึกษา ๒๕๖๒ ปีทองแห่งการนิเทศภายในโรงเรียนโดยห้องเรียนเป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6242 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ประชุมประเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6241 ]]> คณะครูบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6240 ]]> งานห้องสมุดได้จัดกิจรรมการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เนื่องในวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๕-๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ อบรมพัฒนาศักยาภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใชั ICT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6239 ]]> คณะครูและบุลากรทางการศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ ICT เพื่อการจัดการเรียนรู้ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ กิจกรรมวันภาษาไทยปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6238 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒