ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4119 ]]> คณะศึกษาดูงานโรงเรียนเทพลีลา วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4099 ]]> จัดประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ. ห้องเรียนรวมรันตี วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4098 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4097 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจ่านกร้อง ศึกษาดูงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4078 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ณ.โรงเรียนอุดมสิิทธิศึกษา วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4077 ]]> การสอบปลายภาคเรียนที่ ๒นักเรียนในระดับชั้น ม.๑-ม.๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ตั้งวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประเมินห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4076 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาเข้ารับการกระเมินห้องเรียนสีขาว วันทีี ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4048 ]]> โรงเรียนอุมสิทธิศึกษาได้จัด กิจกรรมปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ ๖ ประจำปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรม Open house Uds ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4047 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้จัดกิจกรรม กิจกรรม Open house วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4046 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีมีคะแนนคุณลักษณ์ - ๕๐ ขึ้นไป เพื่อหาแนวทางกับนักเรียนให้มีสิทธิืสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนอุมสิทธิศึกษา วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ กิจกรรมแนะแนวสัญจร ปีการ ศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4045 ]]> โรงรียนอุดมสิทธิศึกษาแนะแนวสัญจร ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาพหมู่ ม.๓และม.๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3934 ]]> นักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ระดับชั้นม.๓ และ ม.๖ ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน ก่อนจบปีการศึกษา ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นิเทศ สหวิทยาเขต สพม.๘ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3933 ]]> นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบสหวิทยาเขต เข้านิเทศโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3932 ]]> คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา เข้าร่วมประชุมทางไกล การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต-วิทย์-สังคมฉบับปรับปรุงปี๖๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมรันตี สาธิตการป้องกันอัคีภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3795 ]]> วิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3794 ]]> คณะครููและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมพิธีวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ๔๒ ปี วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ร่วมพิธีวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3793 ]]> คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาร่วมพิธีวันครู วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี กิจกรรม merry christmas และกิจกรรมปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3720 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมกิจกรรม merry christmas ๒๐๑๘ และสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สังสรรค์วันขึ้นปีใหม่และเลี้ยงส่ง บุคลากรที่สอบบรรจุได้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3719 ]]> คณะครูร่วมสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่งกับ คุณครูที่สอบบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3717 ]]> การสอบวัดผลประเมินผลกลางภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๕ -๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐