ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) เอื้องผึ้งเกมส์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5374 ]]> โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาได้กิจกรรมกีฬาสีภายใน เอื้องผึ้งเกมส์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ. สนามกีฬาเทศบาล ตำบลวังกะ กิจกรรม Christmas day http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5373 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรม Christmas day วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ สอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5239 ]]> สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการยุติความรุ่นแรงต่อเด็ก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5238 ]]> เวทีสะท้อนความคิดของเด็กและเยาวชน "โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก" วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมูลนิธิศุภมิตแห่งประเทศ ร่วมกับโรงเรียนอุดมิสิทธิศึกษา ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5237 ]]> ค่ายวิชาการเพิ่มผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET วันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5236 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถาน จากกลุ่มนิเทศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5235 ]]> นายเจริญ พรหมมา ผู้ท่านอำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้ร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมรันตรี ประชุมครูและบุคลากรทางศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5234 ]]> ครูและบุคลการทางการศึกษา นำโดย นายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ร่วมประชุม วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5233 ]]> โครงการอบรมมให้ความรู้เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ เทศบาลตำบลวังกะ พิธีถวายราชสดุดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5106 ]]> คณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน วันวชิราวุธ ปี ๒๕๖๑ ประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5105 ]]> คณะครูโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ดำเนินการประเมินอย่างเข้มครูผู้ช่วย วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเรียนรวมรันตี ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5104 ]]> ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือนพฤศิกายน นำโดย นายเจริญ พรมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบของขวัญให้กับบุคลากรที่เกิดในเดือนตุลาคม 2561 และร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้แก่คุณครูที่ได้บรรจุใหม่ และคุณครูได้ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิม วันที่ ๖ พฤศิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4983 ]]> คณะครูและบุคลการได้ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4982 ]]> คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยการ ได้ร่วมเข้าประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และแผนปฎิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑-๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4919 ]]> ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4918 ]]> คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา วันทีี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4917 ]]> การสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๖๑ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑กันยายน ๒๕๖๑ คณะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4916 ]]> นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีโดยภริยาผู้ว่าและท่านนายอำเภอสังขละบุรี ได้ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ.ประชุมรันตรี โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา สัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4915 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์การแข่งขันคณิตศาสตร์ วันที่ 20-24 สิงหาคม 2561 พิธีมอบเกียรติบัตรละครประวัติศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4868 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำโดยนายเจริญ พรหมมา ผู้อำนวยโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขันละครประวัติศาสตร์ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑