ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1893 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพานพุ่มสักการะ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1891 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ภายในงานมีกิจกรรมการประกวดตัวละครในวรรณคดี อาหารในวรรณคดี และกิจกรรมอื่นๆ มากมาย กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1889 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในงานวันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1888 ]]> คณะกรรมการนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 พิธีถวายพวงมาลา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1887 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดงานพิธีถวายพวงมาลาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (18 กรกฎาคม) กิจกรรมวันไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1886 ]]> ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดงานวันไหว้ครู ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันเกียรติยศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1885 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดงานวันเกียรติยศเพื่อทำพิธีประดับเข็มเครื่องหมายให้กับนักเรียนใหม่ โดยมีผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ในวันที่ 3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมครบรอบ 20 ปี สว.กจ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1884 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีบวงสรวงรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี (สมเด็จย่า) ในกิจกรรมวันครบรอบ 20 ปี สว.กจ. วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1883 ]]> ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1882 ]]> กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 อบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=817 ]]> โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) จัดอบรมการนำกรอบยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนนครินทร์ กาญจนบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=747 ]]> ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากร โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ ๘๘ พรรษา กิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=513 ]]> โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี ได้จัดให้มีกิจกรรมสัมมนาภาษาญี่ปุ่นโดยร่วมกับโครงการ MOU ของมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หรือ ภาษา ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558 โรงเรียนสตรีภูเก็ตศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=454 ]]> คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสตรีภูเก็ตขอศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 การประชุมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=349 ]]> การประชุมเชิงปฎิบัติการนิเทศติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในสายอาชีพโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 วันที่10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=348 ]]> คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2558 โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=316 ]]> เทศบาลตำบลท่าล้อ จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและเยาวชนภายในเทศบาลตำบลท่าล้อ โดยมีประชาชนในตำบลท่าล้อ และ นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี เข้าร่วมอบรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วันที่ 4 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 ก.ค. 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=309 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครู บุคลากรและนักเรียนจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา สมเด็จเจ้าฟ้าในดวงใจ ภาษาไทยภาษาชาติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี แห่เทียนเข้าพรรษา ปี2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=269 ]]> คณะครู นักเรียน ร่วมแห่เทียนจำนำพรรษาถวายวัดท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2558 กิจกรรมทำบุญใส่บาตรและหล่อเทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=260 ]]> คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง และ หล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ เมื่อเวลา 08.20 น. วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558