ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันยุวเกษตรกรโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2264 ]]> วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกิจกรรมวันยุวเกษตรกรโลก โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงาน วันยุวเกษตรกรโลก ภายใต้ Theme 4-H ยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรทราชกุมารี สมาคมยุวเกษตรกรสากลแห่งประเทศไทย (IFYE Thailand) จัดขึ้นเพื่อให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในฐานเรียนรู้ เช่น การฝึกหัดขยายพันธุ์พืช การเพาะถั่วงอกมือถือ ตลาดเกษตรออนไลน์ การปลูกผักในภาชนะเหลือใช้ การเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ และ English in Agriculture เป็นต้น ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=992 ]]> ผู้กำกับลูกเสือได้นำลูกเสือ เนตรนารีสา มัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายลูกเสือ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดสิทธิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=656 ]]> เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์จัดโครงการศึกษาดูงาน นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์ และคณะครู ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี คณะครูและนักเรียน กราบนมัสการต้อนรับพระอาจารย์พบโชค http://news.sesao8.go.th/story.php?id=428 ]]> วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และศิษย์เก่ารุ่น ๒ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้ให้การต้อนรับพระอาจาร์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนที่ท่านเคยศึกษาในระดับมัธยมศึกษา พร้อมกับบริจาคเงินให้กับโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=404 ]]> เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมช่วงเช้า มีนักเรียนนำแม่มาร่วมกิจกรรมดังต่อไปนี้ 1.กิจกรรมการตักบาตรอาหารแห้ง 2.กิจกรรมกราบแม่ และ3.การแสดงความสามารถของนักเรียน คือระบำศรีชยสิงห์ และร้องเพลงเกี่ยวกับพระคุณแม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข กิจกรรมช่วงบ่าย กิจกรรมปั่นเพื่อแม่ นำโดยท่านผู้อำนวยการกรรณิกา ไผทฉันท์ คณะครู และนักเรียน ร่วมปั่นจักรยาน Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา กิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=342 ]]> เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมไหว้พระ ๙ วัด และศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภายในจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม มีจิตสำนึกรักความเป็นไทย ตลอดจนร่วมสืบทอดเจตนารมย์ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป และเป็นการทำให้นักเรียน และบุคลากรมีความสมบูรณ์พร้อมทั้งในด้านความรู้คู่คุณธรรม และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนและบุคลากรให้ตระหนักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=341 ]]> เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ห้องสมุดโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการอ่านและค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคมต่อไป จึงได้จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดขึ้น โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ทุกคนเป็นอย่างดี คณะผู้จัดงาน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=314 ]]> เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ผ่านมากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น เพื่อส่งเสริมความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและการแสดงออกด้านภาษาไทยอย่างสร้างสรรค โดยจัดกิจกรมต่างๆ อาทิ การประกวดคัดลายมือ วาดภาพระบายสีตัวละครในวรรณคดี อ่านทำนองเสนาะ การแต่งการเรียนแบบตัวละครวรรณคดี เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เชิญโรงเรียนตลาดสำรอง โรงเรียนบ้านรางสะเดา และโรงเรียนวัดลำสำรอง ร่วมชมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่าง กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=313 ]]> โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสำรอง โรงเรียนตลาดสำรอง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เทียน ถวายเทียน และผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดตลาดสำรอง พิธีหล่อเทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=311 ]]> นางสาวลัดดา เพียรประสพ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2558 ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการสึบทอดศิลปะวัฒนธรรมทางศาสนาอันดีงามของประเทศไทย อบรมโครงการเยาวชนกลุ่มเสี่ยง /แกนนำกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ต้านยาเสพติด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=144 ]]> อำเภอท่าม่วงจัดอบรม โครงการเยาวชนกลุ่มเสี่ยง /แกนนำกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา ต้านยาเสพติด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ โดยมีนายจำรัส กังน้อย นายอำเภอท่าม่วงเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมครั้งนี้ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=118 ]]> โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2558 โดยมีนางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันที่1กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬา โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ ร่วมงานแสดงผลงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ JAEC Thailand และเครือข่าย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=117 ]]> นางสาวกรรณิกา ไผทฉันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ และนางศิรินภา ชูศรี นำนักเรียนจำนวน ๒๐ คน เข้าร่วมงานแสดงผลงานและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ JAEC Thailand และเครือข่าย เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี นักเรียนได้ชมผลงานและนวัตกรรมทางด้านการเกษตร ของเยาวชนเกษตรกรมืออาชีพที่ผ่านการฝึกงานจากประเทศญี่ปุ่น ตามข้อตกลงความร่วมมือกับสภาแลกเปลี่ยนทางการเกษตรของญี่ปุ่น (JAEC) และเกษตรกรมืออาชีพเครือข่าย ทำให้นักเรียนได้ศึกษานวัตกรรมใหม่ ๆ ทางการเกษตร และเกิดทัศนคติที่ดีต่ออาชีพเกษตรกร พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=53 ]]> เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพครู หลักจากเสร็จพิธีโรงเรียนได้มีการมอบทุนการศีกษา และเลี้ยงพัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป