ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5017 ]]> พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะประชาชน และโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานนักเรียน ณ โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี พร้อมได้รับคำแนะนำในการดำเนินการ จากท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4355 ]]> ด้วยบริเวณโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีบริเวณที่กว้างขวางถึง 72 ไร่เศษ ไม่มีนักการภารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนในทุกงานด้วยความเต็มใจ โรงเรียนได้จัด Big cleaning ครั้งที่ 2 ได้พลังเด็กจิตอาสามาช่วยในการทำความสะอาดสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม กิจกรรมนี้สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4354 ]]> 19 พฤษภาคม 261 โรงเรียนมัธยมSeng Kang ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผลของการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้รับประสบการณ์ในภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเสริมสร้างมิตรภาพและไมตรีที่ดีต่อกัน ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4353 ]]> วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นสักทอง จำนวน 200 ต้น ภายในพื้นที่โรงเรียน ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4352 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 10 ปีการศึกษา 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4351 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจง และขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4350 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำโดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัดพิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 43 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2805 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยการนำของท่านพระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงยอม) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม โกวิทอินทราทร (วัดหนองขาว) และพ่อค้าประชาชน ตำบลหนองขาว บนเนื้อที่ กว่า 72 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจากหลวงพ่อยอมและชาวบ่้านตำบลหนองขาว โดยมุ่งหวังกุลบุตร กุลธิดา ของชาวบ้านตำบลหนองขาว และตำบลใกล้เคียงได้มีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้บ้าน เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2652 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพียง และขอบพระคุณคณะกรรมการสถานที่ ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้ รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2590 ]]> วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ โดยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รางวัลชมเชย และรับโล่เชิดชูเกียรติจากโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จ.สระบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวมพลังแห่งความภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2236 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีนำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประวิทย์ สิงห์เรือง คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในโอกาสนี้คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2096 ]]> คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน ตามจำนวนประชากรในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1879 ]]> การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙ ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1756 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1726 ]]> นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1725 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1724 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เข้ารับการติดตามนิเทศโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยการนำเสนอการเรียนการสอนวิชาการทอผ้า และนำสู่การประกอบธุรกิจ โดยนัุกเรียนได้นำเสนอผลงานอาชีพดังกล่าว นำเสนอกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1687 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องสัตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น ๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1683 ]]> การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรึยนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา และโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เข้าร่วมประชุม พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1682 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปถวายวัดอินทาราม วัดส้มใหญ่ดังรัง วัดบ้านน้อย วัดโมกมันขันทาราม