ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะครูและนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6330 ]]> วันที่ 4 กันยายน 2562 โรงเรียนได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูจากประเทศญี่ปุ่นในโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2562โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(MEXT) ญี่ปุ่นAsia-Pacific Cultural Centre for UNESCO (ACCU) และสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ศธ.ได้นำคณะครูจากประเทศญี่ปุ่นร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนได้ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 พูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม สร้างปรากฏการณ์ที่ดีและเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดียิ่ง รางวัลเหรียญเงิน หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6276 ]]> นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน เข้ารับการคัดสรรหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2562 ระดับประเทศ ณ โรงแรมเซนทราแกรนด์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2562 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของนักเรียนและครู รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5357 ]]> สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงงาน ณ เขื่อนวชิราลงกรณ์ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ในการนี้โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้นำผลงานนักเรียน ผ้าทอมือ ถวายทอดพระเนตรเพื่อทรงเลือกไปจำหน่ายในร้านภูฟ้า ทรงมีพระปฏิสันฐานด้วยกับคณะครูและนักเรียน ตลอดจนทรงชื่นชมนักเรียนที่ถวายรายงานการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จนสามารถประกวด OTOP Junior 2018 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับซื้อผ้าทอทั้งหมดที่นำไปถวายทอดพระเนตร ตัวแทนนักเรียนน้อมเกล้าฯ ถวายผ้าทอมือและผ้าขาวม้าลายตาจักแด่พระองค์ท่านนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่เปรียบมิได้ ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขัน OTOP JUNIOR 2018 ระดับประเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5223 ]]> การประกวดโครงการประกวด OTOP Junior ประจำปี 2018 นักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย จัดโดยกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท ณ อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบปะพูดคุยกับนักเรียนและครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5017 ]]> พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมพบปะประชาชน และโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานนักเรียน ณ โรงงานกระดาษไทย กาญจนบุรี พร้อมได้รับคำแนะนำในการดำเนินการ จากท่านนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ฺBig Cleaning ครั้งที่ 2 และกิจกรรมจิตอาสา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4355 ]]> ด้วยบริเวณโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม มีบริเวณที่กว้างขวางถึง 72 ไร่เศษ ไม่มีนักการภารโรงเรียน นักเรียนโรงเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานโรงเรียนในทุกงานด้วยความเต็มใจ โรงเรียนได้จัด Big cleaning ครั้งที่ 2 ได้พลังเด็กจิตอาสามาช่วยในการทำความสะอาดสถานที่ อาคารเรียน ห้องเรียน และห้องน้ำ ห้องส้วม กิจกรรมนี้สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Seng Kang School Singapore. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4354 ]]> 19 พฤษภาคม 261 โรงเรียนมัธยมSeng Kang ประเทศสิงคโปร์ เข้าเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรมท้องถิ่น กับนักเรียนโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ผลของการจัดกิจกรรมทำให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนได้รับประสบการณ์ในภาษา และวัฒนธรรมของแต่ละชาติ และเสริมสร้างมิตรภาพและไมตรีที่ดีต่อกัน ปลูกป่า เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4353 ]]> วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม คณะครูและนักเรียน ได้จัดกิจกรรมปลูกป่า และสำรวจต้นไม้ภายในโรงเรียน โดยสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่ รวมถึงเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนตระหนักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งได้ดำเนินการปลูกต้นสักทอง จำนวน 200 ต้น ภายในพื้นที่โรงเรียน ฺBic Cleaning day ครั้งที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4352 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อม และตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อต้อนรับการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 10 ปีการศึกษา 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4351 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เพื่อชี้แจง และขอคำแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันสถาปนา โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ครบ 43 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4350 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม นำโดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมจัดพิธีทำบุญวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน ครบ 43 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2805 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยการนำของท่านพระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงยอม) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม โกวิทอินทราทร (วัดหนองขาว) และพ่อค้าประชาชน ตำบลหนองขาว บนเนื้อที่ กว่า 72 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจากหลวงพ่อยอมและชาวบ่้านตำบลหนองขาว โดยมุ่งหวังกุลบุตร กุลธิดา ของชาวบ้านตำบลหนองขาว และตำบลใกล้เคียงได้มีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้บ้าน เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2652 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพียง และขอบพระคุณคณะกรรมการสถานที่ ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้ รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2590 ]]> วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ โดยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รางวัลชมเชย และรับโล่เชิดชูเกียรติจากโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จ.สระบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวมพลังแห่งความภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2236 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีนำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประวิทย์ สิงห์เรือง คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในโอกาสนี้คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2096 ]]> คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน ตามจำนวนประชากรในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1879 ]]> การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙ ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1756 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1726 ]]> นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1725 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙