ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2805 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง บุคลากร และนักเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 42 ปี และประชุมผู้ปกครองประจำปี 2560 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับการอนุมัติให้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยการนำของท่านพระครูโกวิทสุตคุณ (หลวงยอม) เจ้าอาวาสวัดอินทาราม โกวิทอินทราทร (วัดหนองขาว) และพ่อค้าประชาชน ตำบลหนองขาว บนเนื้อที่ กว่า 72 ไร่ ที่ได้รับบริจาคจากหลวงพ่อยอมและชาวบ่้านตำบลหนองขาว โดยมุ่งหวังกุลบุตร กุลธิดา ของชาวบ้านตำบลหนองขาว และตำบลใกล้เคียงได้มีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ใกล้บ้าน เปิดบ้านวัดโบถส์ นิทรรศการทางวิชาการโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2652 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดนิทรรศการทางวิชาการ เปิดบ้านวัดโบถส์ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เข้าร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนอย่างพร้อมเพียง และขอบพระคุณคณะกรรมการสถานที่ ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนท่านผู้มีเกียรติได้มาร่วมงานในวันนี้ รางวัลชมเชยโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2590 ]]> วันที่ 6 ก.พ.2560 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ จ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต (ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต) โดยแบ่งเป็น 4 โครงการ โดยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รางวัลชมเชย และรับโล่เชิดชูเกียรติจากโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 โดยโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี จ.สระบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง รวมพลังแห่งความภักดี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2236 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดีนำโดยท่านผู้อำนวยการ นายประวิทย์ สิงห์เรือง คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อประกาศความจงรักภักดีและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 89 ในโอกาสนี้คณะครูบุคลากรและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์ คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2096 ]]> คณะครูโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ร่วมทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการประชาชน ตามจำนวนประชากรในเขตบริการของเขตพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1879 ]]> การประเมินผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประจำปี ๒๕๕๙ ตามสภาพจริง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1756 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับรางวัล การนำเสนอผลงาน Best Practices โรงเรียนดีประจำตำบล ระดับภูมิภาค ภาคกลาง วันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี เศรษฐกิจพอเพียงกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1726 ]]> นักเรียนช่วยกันทำไร่ผักอย่างสนุกสนานในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กับเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ประเมินความยั่งยืนโรงเรียนดีประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1725 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม รับการประเมินความยั่งยืน โรงเรียนดีประจำตำบล โดยคณะกรรมการ และท่านคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร เขต ๘ เมื่่อวันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๕๙ นิทรรศการนำเสนอผลงานโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1724 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เข้ารับการติดตามนิเทศโครงการนักธุรกิจน้อย มีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สพม.๘ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยการนำเสนอการเรียนการสอนวิชาการทอผ้า และนำสู่การประกอบธุรกิจ โดยนัุกเรียนได้นำเสนอผลงานอาชีพดังกล่าว นำเสนอกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1687 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคมร่วมจัดนิทรรศการเพื่อแสดงผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยคณะกรรมการติดตามเชิงประจักษ์ สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดมาติดตามการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ณ ห้องสัตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น ๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1683 ]]> การประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล วันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดประชุมโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรึยนโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุงโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา และโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม เข้าร่วมประชุม พิธีหล่อเทียนพรรษา และแห่เทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1682 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยคณะครูและนักเรียนเพื่อนำไปถวายวัดอินทาราม วัดส้มใหญ่ดังรัง วัดบ้านน้อย วัดโมกมันขันทาราม อบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1626 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม จัดอบรมอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติด ใน วันที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรตำบลหนองขาว ในการให้ความรู้ในเรื่องโทษภัย ของยาเสพติด วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1580 ]]> โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดย นายประวิทย์ สิงห์เรือง ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดพิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1566 ]]> กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม กับ นักเรียนจาก เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ขอบพระคุณ บริษัท Jumbo Travel Events การนิเทศ ติดตาม และการประเมินผลการจัดการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1565 ]]> ด้วยโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม โดยท่านผอ.ประวิทย์ สิงห์เรือง และคณะครู ได้รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เกี่ยวกับงานแนะแนว งานห้องสมุด กิจกรรมอาเซียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากศึกษานิเทศก์ และท่านคณะกรรมการ จาก สพม.8 ในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 กิจกรรมการเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1511 ]]> ด้วยทางบริษัท อาร์.เอส.พี.จัมโบ้ ทราเวล แอนด์ อีเว้นซ์ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้แก่ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสอนประกอบอาหารและขนมไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ระหว่างอาสาสมัครจากต่างประเทศกับนักเรียน ในวันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุยายน 2559 กิจกรรมการอบรมเรื่องเพศศึกษา (ท้องไม่พร้อม) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1482 ]]> ในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทางคณะทำงานเพื่อสุขภาพชุมชน CHC ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) กาญจนบุรี กับโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมเรื่องเพศศึกษา (ท้องไม่พร้อม) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1477 ]]> ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ทางโรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยประธานในพีธี นายประวิทย์ สิงห์เรือง และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจากท่าน ดร.สมบัติ พฤฑฒิกุล