ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3750 ]]> เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 พลเรือตรีโกเมศ สะอาดเอี่ยม เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/ประธานกรรมการฯ นาวาเอกวชิรพร วงศ์นครสว่าง รองเสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารเรือ/รองประธานฯ นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผอ.กองการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ/เลขานุการ ให้ความอนุเคราะห์แนะแนวการศึกษาของกองทัพเรือให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2084 ]]> ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี มุทิตาจิต'59 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2009 ]]> วันที่ 20 กันยายน 2559 โรงเรียนวิสุทธรังษีได้จัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2559 นี้ ณ ศาลาร่วมใจ49 ดูภาพกิจกรรม ร.ร.หนองเรือวิทยาศึกษาดูงานโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1978 ]]> เมื่อว้นที่ 12 กันยายน 2559 โรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ได้มาศึกษาดูงานด้านต่างๆของโรงเรียน ดูภาพกิจกรรม พิธีลงนามในสัตยาบัน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1977 ]]> เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ทางจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดพิธีลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง จังหวัดใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด โดยกลไกประชารัฐ และงาน วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ดูภาพกิจกรรม กิจกรรมกีฬาสีภายในวิสุทธรังษีเกมส์ 2016 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=1834 ]]> เมื่อวันที่ 27-29 กรกฏาคม 2556 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน โดยใช้ชื่อว่า วิสุทธรังษีเกมส์ 2016 พิธีเปิดโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=51 ]]> เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ได้ร่วมกับบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดโีครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (TOT SMS RFID SOLUTION TO SCHOOL) โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อช่วยเหลือ กำกับดูแล และติดตามนักเรียน