ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จัดสร้างโรงอาหารโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6311 ]]> วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและศิษย์เก่าโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ได้จัดพิธีทอดผ้าปาสามัคคี "ผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนในการจัดสร้างโรงอาหารโรงเรียน"โดยได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานในพิธี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญบุญในครั้งนี้ จงประมวลเป็นบุญญานุภาพแรงกล้าให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วย จตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ภิญโญยิ่งด้วยทรัพย์นับอนันต์ ทุกประการเทอญ****************************หากต้องการร่วมสมทบทุน ทำบุญเพิ่มเติมได้ที่เลขบัญชี 679-3-71938-3 ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเรือพระแท่นชื่อบัญชี ผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6077 ]]> วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ตัวแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อม "การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริต" ณ ห้องประชุมภิญญรัตน์ โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม โดยมี ดร. ชวนพิศ ศิลาเดช ครูชำนาญพิเศษ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๙๔ คนชมภาพทั้งหมดที่ :https://photos.app.goo.gl/gFAXwxHDnN9czYjg6 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5855 ]]> ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5207 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้รับเกียรติ จาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ มาเปิดงาน "ค่ายเยาวชนคนดี ศรีท่าเรือ" โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และโรงเรียนสุจริต ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3146 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อบรมการใช้ ipad http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2639 ]]> อบรมบุคลากรใช้ ipad โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรม ก้าวไกลICT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2637 ]]> กิจกรรมก้าวไกล ICT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2424 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความรูู้จากศูนย์ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันต์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2412 ]]> การ์ดอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2411 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=233 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=22 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2557