ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3146 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 อบรมการใช้ ipad http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2639 ]]> อบรมบุคลากรใช้ ipad โครงการพัฒนาต้นแบบการใช้อุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ กิจกรรม ก้าวไกลICT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2637 ]]> กิจกรรมก้าวไกล ICT ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาต้นแบบการใช้ชุดอุปกรณ์การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ โครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2424 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดโครงการค่ายสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยได้รับความรูู้จากศูนย์ระบบนิเวศป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันต์ สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2412 ]]> การ์ดอวยพรปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ จากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนท่าเรือพิทยาคม กิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2411 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ค่ายลูกเสือ สมพล โตรักษา จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2560 ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=233 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2557 ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=22 ]]> โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าเรือ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2557