ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนทางเลือก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=107 ]]> นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในการจัดตั้งโครงการ น.ร.อ.ให้โอกาสและปฐมนิเทศนักเรียนในโครงการ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาจากการเรียนในระบบปกติ ได้มีโอกาสเข้าศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=103 ]]> เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 เวลา 08.49 น. กองลูกเสือโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์