ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3820 ]]> วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561 นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นคงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครูผู้สอนสาขาวิชา คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ ,สังคมศึกษา,การงานอาชีพและเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมทางไกล เรื่อง การสร้างความเข้าใจหลักสูตรวิทย์ คณิต ภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง2560) ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร1 โรง้รียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3783 ]]> วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษาให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยวิทยากรรับเชิญ ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริดำรง จากบริษัทอังษรเจริญทัศน์ เพื่อให้ครูนำการจ้ดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเข้าสู้โรงเรียน ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ และเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมเชิงบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3768 ]]> วันที่ 17 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 5 ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย ชั้นม.3/1 ,ผู้รับการประเมินในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม ชั้นม.6/1 โดยมีคณะกรรมการการประเมินได้แก่ 1.นายธนะวันธิ์ แพทย์ชีพ รองผอ.สพม.8 ,2.นางภิญญาอัญญ์ สุขผล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.รบ.1 ,3.นางช่อทิพย์ อินแสน ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ,4.นางอัฐมา สินธุเสน นวก.ชำนาญการพิเศษ สพม.8 ,5.นางอำไพ มาศศิริทรัพย์ ศน.ชำนาญการพิเศษ สพป.รบ.1 โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการ คณะครู นักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ กิจกรรมปีใหม่โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3696 ]]> เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดกิจกรรมปีใหม่ให้กับนักเรียน นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา จับฉลากของขวัญให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น กิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3598 ]]> เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ 1000 พระคาถาโดย พระมหาสม สุทธิปาภาโส และ พระมหาสิน ฐิตเมโม เพื่อจัดหารายได้ซ่อมแซมอาคารเจ้าคุณทองคำ โดยมี คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์ ได้แก่ พระราชวิสุทธาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี, พระครูพุทธมัญจาภิบาล เจ้าคณะตำบลพระแท่น ,พระครูวิบูลกาญจโนภาส รองเจ้าคณะอำเภอท่ามะกา วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ประธานฝ่ายฆารวาส ได้แก่ ผอ.สมจิต คำชื่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,นางทอง สาลาด ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง ,นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ,ครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่ิอวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3586 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3517 ]]> เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร รับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับจังหวัด โดยมีคณะกรรมการ นักวิชาการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้ทรงคุณวุฒิจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ให้เกียรติเป็นผู้ประเมิน โดยผู้เข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ เด็กชายสิทธิโชค กันสืบสาย และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวกมลชนก ผิวงาม โดยมีนายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนงนุช เกษมจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3475 ]]> วันที่ 26 ตุลาคม 2560 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือ และจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์ และคลุมผ้า รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี วันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ๑๐๐ปี ธงชาติไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3434 ]]> เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ นายคงคาจุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร พร้อมด้วยครู นักเรียน ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office (สำหรับสถานศึกษา) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3277 ]]> เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมMy Office ของโรงรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขยายผลการอบรมการใช้โปรแกรมMy Office ให้กับคุณครูได้รับทราบ และได้ลงมือปฏิบัติและใช้งานผ่านระบบMy Office สถานศึกษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3276 ]]> วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ หอประชุม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร กิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร พิธีสงฆ์ การร้องเพลงประสานเสียงวันแม่ กิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2993 ]]> เมื่อวันที่๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาความเป็นเลิศของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธี โดยค่ายดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ เพื่อพัฒทักษะของนักเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์ กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ การฝึกปฏิบัติการประกอบคอมพิวเตอร์ และการติดตังระบบปฏิบัติการและการติดตั้งโปรแกรมพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนผู้เข้าอบรมได้มีความรู้พื้นฐาน การประกอบการติดตั้งการใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๔๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมและครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2992 ]]> โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศัพยภาพนักเรียนแกนนำโรงเรียนคุณธรรม ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ยังโทน เฮล์ธปาร์ค รีสอร์ท อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนางกิตธิรา กอสุนทร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารเป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมจะมีตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องละ จำนวน ๒ คน ทุกระดับชั้น เข้าร่วมอบรม จำนวน ๖๐ คน ครู ๖ คน เพื่อเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมต่อไป คณะผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2991 ]]> เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ คณะผู้บริหารนำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร และคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา จำนวน ๖๕ คน ร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยกิจกรรมจะจัดทุกวัน ในช่วงพักกลางวันและช่วงหลังเลิกเรียนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีผู้ร่วมกิจรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2901 ]]> เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๓๐น. คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมสังเกตการปรากฏการณ์ดาวเสาร์ใกล้โลก ซึ่งโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี ปรากฏชัดเจนสีเหลืองสว่างสุกใส โดยมีนักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในชุมชนตำบลพระแท่นเข้าชมปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2900 ]]> เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา๐๙.๐๐น. คณะผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในโรงเรียน และสร้างความสามัคคีของนักเรียน โดยกิจกรรมเป็นการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โดยนักเรียนทุกระดับชั้นเป็นผู้เลือกประธานนักเรียนและกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะครูและนักเรียนจิตอาสาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2899 ]]> เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐น. คณะครูและนักเรียนจิตอาสา โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ ๘ บ้านหนองไม้แก่น ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้ใหญ่บ้าน คณะวิทยากรประจำศูนย์ฯ ประชาชน ร่วมกันสอนการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2898 ]]> พิธีไหว้ครูโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร จัดขึ้นวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สนามโดม โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธานในพิธีพร้อมเจิมหนังสือเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีพร้อมให้โอวาทในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียนแด่นักเรียน โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมา่ก โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปี 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2784 ]]> เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร นำโดยนายคงคา จุลกิจวัฒน์ ผู้อำนวยการโรง้รียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยมี นายสมจิตร คำชื่น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร เป็นประธานในพิธี สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3ช่วง ช่วงละ 2วัน ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤษภาคม 2560 ณ วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีพระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นพระวิทยากรในการจัดกิจกรรม รวมทั้งผู้ปกครองเครือข่าย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2714 ]]> โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคารจัดการอบรมเชิงปฏิบััติการการจัดทำรายงานประจำปี 2559 (SAR) และการจัดทำแผนการสอนโรงเรียนสุจริต วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร โดยมีท่านผู้อำนวยการนายคงคา จุลกิจวัฒน์ เป็นประธาน และมีครูและบคุลากรทางการศึกษาทั้งโรงเรียน เข้าร่วมอบรม