ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4268 ]]> อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงงานคุณธรรมบ้านคนดีที่ส่งเสริมคุณธรรม อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4267 ]]> โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคมจัดอบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่ครูและนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4259 ]]> ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ เเละ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4258 ]]> วันสงกรานต์ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4257 ]]> ศึกษาดูงานร.ร.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4256 ]]> ย้อนยุควันวาน เหลืองน้ำตาล 68 ปี พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4255 ]]> พิธีรับมอบใบประกาศนียบัตร ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4254 ]]> ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔และ๕ ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4253 ]]> ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๒ ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4252 ]]> ประกาศผลการเรียนและประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓และ๖ ประชุมเพิ่มสมรรถนะครู สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4251 ]]> ประชุมเพิ่มสมรรถนะครู สพม.8การประชุมเชิงปฎิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 18 มีนาคม 2561 Chinese - Japanese Camp 2017 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4250 ]]> Chinese - Japanese Camp 2017 พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ เเละ ม.๖ พ.ศ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4067 ]]> พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.๓ เเละ ม.๖ พ.ศ ๒๕๖๐ รับมอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4066 ]]> รับมอบเกียรติบัตรการประกวดห้องเรียนสีขาว รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4065 ]]> รับมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่ 67 การนิเทศการศึกษาภายในสหวิทยาเขตท่ามะกา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4025 ]]> การนิเทศการศึกษาภายในสหวิทยาเขตท่ามะกา ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ เจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4021 ]]> ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4015 ]]> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โครงการพัฒนานักศึกษา ครอบครัวสุขภาะที่ ๘ (วัยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดที่ อาคารเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4014 ]]> โครงการพัฒนานักศึกษา ครอบครัวสุขภาะที่ ๘ (วัยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดที่ อาคารเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กิจกรรมวันวิชาการ เหลืองน้ำตาลสืบสานปณิธาณ ศาสตร์พระราชา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4013 ]]> กิจกรรมวันวิชาการ เหลืองน้ำตาลสืบสานปณิธาณ ศาสตร์พระราชา ๒๕๖๐