ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การนิเทศการศึกษาภายในสหวิทยาเขตท่ามะกา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4025 ]]> การนิเทศการศึกษาภายในสหวิทยาเขตท่ามะกา ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคาร ๕ เจ้าคุณทองดำ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4021 ]]> ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4015 ]]> โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ด้วยวิธีการ Active Learning สำหรับการค้นหา Best Practice ในกรอบความคิด PLC ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โครงการพัฒนานักศึกษา ครอบครัวสุขภาะที่ ๘ (วัยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดที่ อาคารเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4014 ]]> โครงการพัฒนานักศึกษา ครอบครัวสุขภาะที่ ๘ (วัยใส ปลอดภัย ห่างไกลโรคติดต่อ โดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จัดที่ อาคารเจ้าคุณทองดำ อาคาร ๕ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กิจกรรมวันวิชาการ เหลืองน้ำตาลสืบสานปณิธาณ ศาสตร์พระราชา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4013 ]]> กิจกรรมวันวิชาการ เหลืองน้ำตาลสืบสานปณิธาณ ศาสตร์พระราชา ๒๕๖๐ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4012 ]]> ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก อสท. มอบของที่ระลึกเพื่อต่อยอดแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ ตามโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4011 ]]> อสท. มอบของที่ระลึกเพื่อต่อยอดแนวคิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างสรรค์ ตามโครงการต้นแบบท่องเที่ยวเพื่อเกษตรยั่งยืน ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4010 ]]> การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๖ การเยี่ยมประเมินโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4009 ]]> https://www.facebook.com/pg/TMVitthayakom/photos/?tab=albumalbum_id=1943059935828533 การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4008 ]]> การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๖ รับมอบเกียรติบัตรแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4007 ]]> รับมอบเกียรติบัตรแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4006 ]]> การทำMOUระหว่างครูที่ปรึกษา- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑และ๓ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดชั้นม๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3908 ]]> เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดชั้นม๑ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๐๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ติวโอเน็ต ม.3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3907 ]]> ติวโอเน็ต ม.3 ค่ายพัฒนาอาชีพตามศาสตร์พระราชา ห้องเรียนพิเศษทวิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3906 ]]> ค่ายพัฒนาอาชีพตามศาสตร์พระราชา ห้องเรียนพิเศษทวิศึกษา๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3905 ]]> บริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดชั้นม๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๖o http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3904 ]]> เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาดชั้นม๓ ประจำปีการศึกษา๒๕๖oวันที่ 22-24 มกราคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูคืนความสุข มอบของขวัญปีใหม่นักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3903 ]]> คณะผู้บริหารและคณะครูคืนความสุข มอบของขวัญปีใหม่นักเรียน๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะผู้บริหารมอบกระเช้าให้สถานีตำรวจ ไปรษณีย์ และเทศบาลแทนคำขอบคุณ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3902 ]]> คณะผู้บริหารมอบกระเช้าให้สถานีตำรวจ ไปรษณีย์ และเทศบาลแทนคำขอบคุณ๘ มกราคม ๒๕๖๑ ค่ายวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์ทางทะเล 60 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3901 ]]> ค่ายวิทยาศาสตร์และอนุรักษ์ทางทะเล 60