ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4859 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4830 ]]> คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 และเข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกโดยช่วงเช้าเป็นการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพและการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา วันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4742 ]]> 12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรของแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู และการกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ จัดขึ้นที่หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4741 ]]> 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดกิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดเขาวงจินดาราม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4719 ]]> 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดอบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนต่อไป โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4688 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตกับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4627 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บูรณาการวันอาเซียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสากล” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดแดนเซอร์รีไซเคิล การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การจัดนิทรรศการอาเซียนโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” วันภาษาไทย 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4626 ]]> วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดชุดตัวละครในวรรณคดี การประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง และมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย จัดขึ้นเมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4625 ]]> 25 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมกับทำกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาวงจินดาราม และ วัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติและความปรองดองสมานฉันท์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4624 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมต่อมาคือโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติและความปรองดองสมานฉันท์ จัดโดยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 ซึ่งมีมวลชนอำเภอบ่อพลอย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภเษก การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4556 ]]> เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยจากวิทยากรเทศบาลตำบลบ่อพลอย จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ซึ่งการอบรมมีการสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4526 ]]> 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับการนิเทศการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคณะ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4525 ]]> 11 กรกฏาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม (ROVING TEAM :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4467 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และ ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4432 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดย นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆภายในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณชุมชนบ่อพลอย การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกและภายในชุมชนอำเภอบ่อพลอย นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4430 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากศึกษานิเทศนำโดยนายวัฒนา ตรงเที่ยง เมื่อวันที่ 25 มิถุยายน 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4391 ]]> นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 47 ปี และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม การถวายตัวเป็นลูกพ่อหลวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และคณะครู ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการไหว้ครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4318 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4306 ]]> คณะครูและนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดเขาวงจินดาราม(ม.ต้น) และวัดรัชดาภิเษก(ม.ปลาย) อำเภอบ่อพลอย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ ในขณะที่เดินทางจะเก็บขยะตามบริเวณถนน จากนั้นร่วมฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.-15.00 น. พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4281 ]]> งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ที่ผ่านการเรียนและการสอบหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากครูชำนาญ ยอดอานนท์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดี