ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4018 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4005 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมจัดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 ครั้งที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4004 ]]> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 จัดอบรมสัมมนาการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS6 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักเรียนที่จัดสัมมนาและให้ความรู้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมสัมมนาในรายวิชาสัมมนาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3968 ]]> สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดกาญจนบุรีและเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการหน่วยแพทย์อาสาเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ในท้องถิ่นทุรกันดาร โดยจัดให้บริการการตรวจสุขภาพแก่ประชาชน ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางสายตา รวมทั้งแจกเสื้อกันหนาว ผ้าห่ม ให้แก่ภิกษุสงษ์ นักเรียน ประชาชนในเขตอำเภอบ่อพลอย อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอหรองปรือ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3928 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดยนายอดิเรก วงศ์เทียมจันทร์ จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สอบ PISA http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3927 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบ PISA นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก English Camp http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3909 ]]> บริษัท Jas Plearn เดินทางมาจัดค่ายEnglish Camp ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก รับการนิเทศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3829 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับการประเมิน นิเทศ จาก นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ่อพอยรัชดาภิเษก ติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3828 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีครูแต่ละกลุ่มสาระเป็นผู้ติว จัดขึนระหว่างวันที่ 24 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการสอนซ่อมเสริม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3827 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิษกนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมกับกลุ่มงานวัดและประเมินผลจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีผลการเรียน 0,ร,มส เพื่อชี้แจงการจัดสอนซ่อมเสริม และหาแนวทางร่วมกันกับครูประจำวิชา จัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 12.30 น เป็นต้นไป ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กีฬาภายใน "ราชพฤกษ์เกมส์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3782 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทน เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักของโรงเรียน โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 8 - 15 มกราคม 2561 ช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ตั้งแต่เวลา 14.40 - 16.00 ส่วนรอบชิงชนะเลิศและการแข่งขันกีฑาจัดขึ้นในวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561(เต็มวัน) ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3767 ]]> วันที่ 15 มกราคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและคณะครูที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก Merry Christmas And Happy New Year http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3697 ]]> เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมกิจกรรมคริสต์มาส และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ได้รับเกียรติจาก ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม เป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะครูู บุคลากรทางการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการบรรยายประวัติของวันคริสต์มาส มีการแจกของขวัญ และ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุข วันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3606 ]]> คณะครูนำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่่งมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร และมอบเกียรติบัตรแก่ ลูกกตัญญูและพ่อดีเด่นของแต่ละระดับชั้น จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 - 10.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3605 ]]> โรงเรียนในสหวิทยาเขตพลอยไพลินจัดกิจกรรมประชุมวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู ครั้งที่ 1 ขึ้นเพื่อได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ออกกำลังกาย ฝึกการทำงานเป็นหมู่คณะ และรู้รักสามัคคี โดยจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3600 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3591 ]]> นายศุภกิจ จงศักดิ์สวัสดิ์รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มอบเกียรติบัตรในการแข่งขันทักษะวิชาการ KRU Academic Skill Competition for Secondary School ประจำปี 2560 ให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3584 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3583 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ท้องสนามหลวง จังหวัดกรุงเทพมหานคร กิจกรรมวันวชิราวุธ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3555 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิแด่พระองค์ท่าน โดยจัดขึ้นในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 - 16.00 น. โดยประมาณ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก