ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5608 ]]> 14 มีนาคม 2562 ดร.อโนทัยทัณกาศเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมทิเทศ ม.3 ม.6 เพื่อแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5578 ]]> วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:00 น. ดร.อโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงสนามสอบคณะทำงาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เพื่อเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 ซึ่งจะทำการสอบในวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562 ติดตามโรงเรียนภาคีในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5577 ]]> 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกรับการติดตามโรงเรียนภาคีในเครือข่ายร้อยพลังการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การสอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5551 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบข้อสอบมาตรฐานกลางนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมภาคี 4 ฝ่ายเพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5550 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดยนางสาวทษมน เอี่ยมสะอาด จัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนในปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องสมุด โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5549 ]]> 16 กุมภาพันธ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชั้น ม.1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนายชำนาญ ยอดอานนท์เป็นประธานในพิธีเปิดกองฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก BRP Open House "Academic Bophloi 2019" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5512 ]]> วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอย-รัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรม BRP Open House “Academic BoPhloi 2019” น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาทักษะวิชาการ มหกรรมวิชาชีพพัฒนาเด็กไทยสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้บุคลภายนอกได้ร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมผลงานทางวิชาการและนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายธนณัฏฐ์ ศรีสันต์ นายอำเภอบ่อพลอย เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ English for fun http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5482 ]]> 6 กุมภาพันธ์ 2562 ห้างหุ้นส่วนสามัญ แจ๊ส เพลิน อิงลิช จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โดยมีการให้ความรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างสถานการณ์ เกมการเรียนรู้ และการถาม-ตอบ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก บริจาคโลหิต คณะกรรมการเหล่ากาชาตร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5458 ]]> 31 มกราคม 2562 คณะครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา โดยคณะกรรมการเหล่ากาชาตร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ณ ที่ว่าการอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5416 ]]> วันที่ 23 มกราคม 62 ผู้บริหารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดย ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2562 ได้รับรางวัล“รองชนะเลิศ อันดับ1” การประกวดกองเชียร์ ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันครู ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5375 ]]> วันที่ 16 มกราคม 2562 ผู้บริหารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดย ดร.อโนทัย ทัณกาศ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 63 ในหัวข้อ “คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี และ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี โดยตลอดทั้งวัน มีพิธีทำบุญตักบาตร การกล่าวปฏิญาณตน พิธีมอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโสนอกประจำการ และมอบเกียรติบัตรแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลต่างๆ อีกด้วย พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5358 ]]> 15 มกราคม 2562 ท่านผู้อำนวยการอโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมคริสต์มาส และ วันปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5339 ]]> วันที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมคริสต์มาส และ กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส และรู้จักการเสียสละ แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ได้รับเกียรติจาก ดร.อโนทัย ทัณกาศ เป็นประธานเปิดงานร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ภายในงานมีการบรรยายประวัติของวันคริสต์มาส มีการแจกของขวัญ และ กิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลแห่งความสุข การประเมิน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5338 ]]> วันที่ 7 - 10 มกราคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการประเมินผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู สายงานการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด) ของครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศสำหรับการประเมินตนเองของครูต่อไป กิจกรรมทำบุญ ตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5310 ]]> วันที่ 3 มกราคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยพร้อมเพรียงกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5229 ]]> 20 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้รับการติดตามโครงการยกระดับโรงเรียน SMT ตามมาตรฐาน สสวท. จากคณะติดตาม นำโดยนายโชคชัย ฟักโต นายประยูร สุธาบูรณ์ และคณะ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมกีฬาภายใน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5205 ]]> 12 ธันวาคม 2561 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” โดยการนำของ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5172 ]]> 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โดยการนำของ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ รวมถึงสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า พืชผลการเกษตร ชุมชน ขยายผลสู่โรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิต ประจำวัน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5150 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1–2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5147 ]]> 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้ดำเนินการตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง วิเศษสิงห์ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา นายเผด็จ เชื้อทอง ผู้แทนผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน และครูชนัญชิดา อิทธิสังวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ