ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) กิจกรรมกีฬาภายใน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5205 ]]> 12 ธันวาคม 2561 นายชัยเชษฐ พัฒนะพิชัย นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” โดยการนำของ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะด้านกีฬา การแสดงออกทางความสามารถด้านกีฬา และการทำงานร่วมกันของนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5172 ]]> 4 ธันวาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โดยการนำของ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมวันดินโลก เพื่อเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระองค์ รวมถึงสืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา ทั้งในเรื่องดิน น้ำ ป่า พืชผลการเกษตร ชุมชน ขยายผลสู่โรงเรียน รวมถึงประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถนำไปประยุกต์ในชีวิต ประจำวัน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5150 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 พร้อมมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1–2 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5147 ]]> 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้ดำเนินการตรวจนับนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสนอง วิเศษสิงห์ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษาดร.ศุภากร เมฆขยาย ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษา นายเผด็จ เชื้อทอง ผู้แทนผู้ปกครอง ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน และครูชนัญชิดา อิทธิสังวร หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5137 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ได้ดำเนินการให้นักเรียนทุกระดับชั้นสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2561 โดยจัดสอบในวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5130 ]]> 28 พฤศจิกายน 2561 นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดพื้นที่ในโรงเรียนเพื่อให้บริการแก่ประชาชนเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โดยมี ดร.อโนทัย ทัณกาศพร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ร่วมกับ ผู้บริหาร ครู โรงเรียนในสังกัด สพม.8 (กาญจนบุรี) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนอำเภอบ่อพลอย จัดขึ้น ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5072 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันวชิราวุธของลูกเสือไทย (ถวายราชสดุดี) เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศิจกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น โดย ครูสมหญิง ศรีนิล เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย คณะครู ผู้กำกับผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน "คืนสู่เหย้า 47 ปี น้องพี่รัชดา มุทิตาจิตครู" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4933 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดงาน"คืนสู่เหย้า 47 ปี น้องพี่รัชดา มุทิตาจิตครู" ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เพื่อแสดง กตเวทิตาจิต ให้กับครูผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน ได้แก่ครูอดิเรก วงศ์เทียมจันทร์ ครูประสาร ใจจง และครูสัมพันธ์ ภาคภูมิ การขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4859 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับเขตตรวจราชการที่ 4 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ห้องแกรนไดมอนด์ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม กิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4830 ]]> คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และสถานที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย ตามโครงการพัฒนาความรู้ครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 และเข้าร่วมกิจกรรมเหย้าเยือนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกโดยช่วงเช้าเป็นการสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพและการน้อมนำศาสตร์พระราชา ส่วนช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื่อสานสัมพันธ์ครูในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก จัดขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จังหวัดพะเยา วันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4742 ]]> 12 สิงหา มหาราชินี โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรของแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู และการกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ จัดขึ้นที่หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.00-12.00 น. กิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4741 ]]> 6 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดกิจกรรมถือศิลปฏิบัติธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ของนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดหนองหูช้าง อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี และนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดเขาวงจินดาราม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4719 ]]> 7 สิงหาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดอบรมแกนนำ อย.น้อย ในโรงเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตทั้งในและนอกโรงเรียนต่อไป โครงการค่ายเยาวชน คนดีของแผ่นดิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4688 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก มีการจัดโครงการค่ายคุณธรรม เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "โรงเรียนสุจริต" โดยมีกิจกรรมที่ให้ความรู้และความบันเทิง สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตกับนักเรียน โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 2 วัน คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จัดเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4627 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ บูรณาการวันอาเซียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยก้าวไกลสู่อาเซียนสากล” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดแดนเซอร์รีไซเคิล การประกวดชุดแฟนซีรีไซเคิล การจัดนิทรรศการอาเซียนโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” วันภาษาไทย 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4626 ]]> วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ “มนต์เสน่ห์วิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย” โดยมีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การประกวดชุดตัวละครในวรรณคดี การประกวดร้องเพลงประกอบหางเครื่อง และมีการมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย จัดขึ้นเมื่อเวลา 08.30 – 12.00 น. ที่หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4625 ]]> 25 กรกฎาคม 2561 คณะครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนจำนำพรรษาพร้อมกับทำกิจกรรม "เราทำดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดเขาวงจินดาราม และ วัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 และ โครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติและความปรองดองสมานฉันท์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4624 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดพิธีเนื่องในโอกาสมหามคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกิจกรรมต่อมาคือโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติและความปรองดองสมานฉันท์ จัดโดยกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 9 ซึ่งมีมวลชนอำเภอบ่อพลอย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภเษก การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4556 ]]> เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยจากวิทยากรเทศบาลตำบลบ่อพลอย จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ซึ่งการอบรมมีการสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4526 ]]> 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับการนิเทศการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคณะ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8