ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันครู 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6743 ]]> ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา 16 มกราคม 2563 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมกิจกรรมและรับรางวัลเนื่องในโอกาสวันครูสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ณ ศาลาร่วมใจ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6714 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ให้กับนักเรียนในวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า การแสดงแฟชั่นโชว์ การแสดงเต้น Cover Dance การจับสลากเพื่อมอบของขวัญให้กับนักเรียน การแสดงดนตรีจากตัวแทนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นความสำคัญของวัฒนธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ การติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6653 ]]> 26 ธันวาคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน 5 กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับการนิเทศติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จาก นางสุวิไล จันทร์สนอง และ นางช่อทิพย์ อินทรักษาศึกษานิเทศก์ประจำสหวิทยาเขตโดยการติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6648 ]]> 23-25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการจัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6589 ]]> 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยในการจัดกิจกรรมช่วงเช้ามีการทำบุญตักบาตร พิธีวางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิธีถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กิจกรรมมอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่นและลูกกตัญญูของแต่ละห้องเรียน จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก และช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดเขาวงจินดารามและวัดรัชดาภิเษก สอบธรรมศึกษา ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6569 ]]> 29 พฤศจิกายน 2562โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ปีการศึกษา 2562 จำนวน 587 คน สำนักเรียนวัดเขาจินดาราม สนามสอบโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันวชิราวุธ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6536 ]]> 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันวชิราวุธเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6481 ]]> 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6466 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆที่เป็นแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประชุมผู้ปกครองในภาคเช้า 08.30 น.-12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประชุมผู้ปกครองในภาคบ่าย 13.00 น.-16.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์และห้องเรียนประจำชั้นของแต่ละห้อง สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6360 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ราชพฤกษ์เกมส์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6310 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทน เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักของโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6289 ]]> 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ สามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ในการระงับเหตุเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6286 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16 -25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 6 – 12 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ กิจกรรมสัปดาห์ SMT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6249 ]]> 16 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์ SMT กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม มีการจัดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและประกวด Miss SMT แฟนซีรีไซเคิลพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะต่างๆ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ก.ต.ป.น.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6234 ]]> 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6193 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองประเทศคือ ไทย และ เกาหลี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6192 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรของแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู และการกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ จัดขึ้นที่หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.00-12.00 น. ประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6177 ]]> 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการการประเมิน เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6164 ]]> 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมโครงงานคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6098 ]]> 25 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันจัดทำโครงการคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียน 1 ห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม 1 เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์