ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6481 ]]> 7 พฤศจิกายน 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6466 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจง ปรึกษาหารือเรื่องต่างๆที่เป็นแนวปฏิบัติในภาคเรียนที่ 2 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประชุมผู้ปกครองในภาคเช้า 08.30 น.-12.00 น. และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นประชุมผู้ปกครองในภาคบ่าย 13.00 น.-16.00 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์และห้องเรียนประจำชั้นของแต่ละห้อง สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6360 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ราชพฤกษ์เกมส์ 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6310 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดแข่งขันกีฬาภายใน “ราชพฤกษ์เกมส์” ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะ มีความอดทน เสียสละ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาซึ่งเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์หลักของโรงเรียน จัดขึ้นในวันที่ 5 - 7 กันยายน 2562 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก โครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6289 ]]> 27 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดโครงการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ สามารถฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ในการระงับเหตุเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้นได้ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6286 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเรียนรู้กับแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่และสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 16 -25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 6 – 12 ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม เมืองทองธานี กรุงเทพฯ กิจกรรมสัปดาห์ SMT http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6249 ]]> 16 สิงหาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์ SMT กิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมีการจัดการแข่งขันทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนได้เข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2562 และวันที่ 16 สิงหาคม มีการจัดให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและประกวด Miss SMT แฟนซีรีไซเคิลพร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรและของรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะต่างๆ จัดขึ้น ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล (ก.ต.ป.น.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6234 ]]> 15 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และการส่งเสริมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6193 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรม Embracing Cultural Diversity Thailand-Korea เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้กับนักเรียนทั้งสองประเทศคือ ไทย และ เกาหลี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6192 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และระลึกถึงพระคุณแม่ โดยกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร การจุดเทียนชัยถวายพระพร การแสดงของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรของแม่ดีเด่นและลูกกตัญญู และการกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อแม่ จัดขึ้นที่หอประชุมรวมใจภักดิ์โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 08.00-12.00 น. ประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6177 ]]> 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ ประจำปีการศึกษา 2562 จากคณะกรรมการการประเมิน เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือประจำปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการที่ 3 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6164 ]]> 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมไพลิน 2 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมโครงงานคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6098 ]]> 25 กรกฎาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกร่วมกันจัดทำโครงการคุณธรรม ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียน 1 ห้องเรียนจัดทำโครงงานคุณธรรม 1 เรื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6096 ]]> 25 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6025 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562 โดยในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ได้จัดเป็นพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาบริเวณหน้าห้องสมุดของโรงเรียนและวงันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.50 น. – 15.30 น. เป็นพิธีแห่เทียนจำนำพรรษาเพื่อนำไปถวายวัดรัชดาภิเษกและวัดเขาวงจินดารามโดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งมีนักเรียนจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนตลอดเส้นทางไปวัดและบริเวณวัด บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6014 ]]> คณะผู้บริหารโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก หนึ่งในกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันพระราชสมภพ รัชกาลที่10 ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6012 ]]> 11 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดรัชดาภิเษก อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6009 ]]> วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.อโนทัย ทัณกาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกพร้อมด้วยตัวแทนคณะครู เดินทางไปศึกษาดูงานกระบวนการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม พิธีประดับบ่าลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5977 ]]> 4 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดพิธีประดับบ่าให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารีพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ และพิธีประดับเข็มยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ครู) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5974 ]]> 3กรกฎาคม 2562 คณะครูโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ มีวิทยากรอบรมนำโดยท่านผู้อำนวยการ อโนทัย ทัณกาศและครูแกนนำจำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก