ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4556 ]]> เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 นักเรียนโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัยจากวิทยากรเทศบาลตำบลบ่อพลอย จัดขึ้นที่บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ซึ่งการอบรมมีการสาธิตวิธีการป้องกันภัยจากอัคคีภัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง รับการนิเทศ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4526 ]]> 12 กรกฎาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ รับการนิเทศการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจากคณะ ก.ต.ป.น/อ.ก.ต.ป.น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4525 ]]> 11 กรกฏาคม 2561 ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณธรรม (ROVING TEAM :RT) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. จากคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี พิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4467 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี 2561 ของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญ และ ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ไทยนิยมยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4432 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกนำโดย นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม พร้อมคณะครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกับ หน่วยงานต่างๆภายในชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในบริเวณชุมชนบ่อพลอย การอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโดยหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมออกกำลังกายต่อต้านยาเสพติด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุยายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกและภายในชุมชนอำเภอบ่อพลอย นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4430 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกเข้ารับการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมจากศึกษานิเทศนำโดยนายวัฒนา ตรงเที่ยง เมื่อวันที่ 25 มิถุยายน 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก วันสถาปนาโรงเรียนและวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4391 ]]> นางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 47 ปี และวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยช่วงเช้ามีกิจกรรม การถวายตัวเป็นลูกพ่อหลวงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และคณะครู ช่วงบ่ายจะเป็นกิจกรรมการไหว้ครู จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 เลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4318 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก เวลา 09.00-12.00 น. กิจกรรมวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4306 ]]> คณะครูและนักเรียนเดินทางไปทำกิจกรรมวันวิสาขบูชา ที่วัดเขาวงจินดาราม(ม.ต้น) และวัดรัชดาภิเษก(ม.ปลาย) อำเภอบ่อพลอย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นคือ ในขณะที่เดินทางจะเก็บขยะตามบริเวณถนน จากนั้นร่วมฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.-15.00 น. พิธีประดับบ่าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญ และยุวกาชาด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4281 ]]> งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ ให้กับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่,ลูกเสือวิสามัญและยุวกาชาด ที่ผ่านการเรียนและการสอบหลักสูตรลูกเสือ ซึ่งในพิธีได้รับเกียรติจากครูชำนาญ ยอดอานนท์ เป็นประธานในพิธี และคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมแสดงความยินดี การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา ทวิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4280 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติการวัดและประเมินผลผู้เรียนเป็นในแนวทางเดียวกัน และเป็นมาตรฐานเดียวกัน นำโดยนางสมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก และนายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการเทคนิคกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4279 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4278 ]]> ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกีบรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ไปแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธง ทีมฟุตบอลพลอยแท้อะคาเดมี่ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4277 ]]> ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนทีมฟุตบอลพลอยแท้อคาเดมี่ คนเก่งเมืองกาญ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ม.4 และ ทวิศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4147 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นม.1 ม.4 และทวิศึกษา วันที่ 31มีนาคม - 1 เมษายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลาง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4143 ]]> เมื่อวันที่ 19 - 21 มีนาคม 2561 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิทยากรโดย ดร.สมพิศ สำเนียงแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน ณ ห้องประชุมไพลิน 2 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4102 ]]> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4101 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่สำเร็จการศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการสมพิศ สำเนียงแจ่มเป็นประธานในพิธีและมอบใบปรกาศนียบัตรให้กับนักเรียน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบ O-net ชั้น ม.6 ระดับสนามสอบ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4058 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดประชุมกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการสอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ติว O-net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4057 ]]> โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษกจัดติวO-net เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 6 โดยเริ่มติวตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2561