ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีไหว้ครู โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ประจำปีการศึกษา 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=50 ]]> โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา โดย นายประทีป หวานชิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์ที่ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้แก่นักเรียน และมีคณะครู นักเรียน ศิษย์เก่าเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558