ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6748 ]]> พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภายใต้โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงือนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. วันครู 2563 ครั้งที่ 64 ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6747 ]]> การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6746 ]]> โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียน กิจกรรมติว O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6745 ]]> แจกรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6744 ]]> การประกวด​ Miss​ ACDC โรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6693 ]]> การประกวด​ Miss​ ACDC โรงเรียนเทพมงคลรังษี ครั้งที่1 แจกรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6692 ]]> แจกรางวัลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ ภายในต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2562 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6683 ]]> โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6623 ]]> นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศาสนสถาน หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี เด็กดีศรีเทพมงคลฯ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6620 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เก็บกระเป๋าใส่เงินได้ ในกระเป๋ามีเงินอยู่หมื่นกว่าบาท ส่งคืนเจ้าของ มีรายชื่อดังนี้ 1.ด.ช.เกียรติศักดิ์ บุญเทศ 2. ด.ช.ขุนศึก ดวงสีเสน 3. ด.ช.กันทรากร ปานนวล วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6582 ]]> 48 รูปภาพ·Updatedไม่กี่วินาทีที่แล้วดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นำคณะครูนักเรียน ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ การสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6566 ]]> เจ้าพระคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง เป็นองค์ประธานการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้น ตรี - โท - เอก โดยมี ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวรายงาน ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6564 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบเสื้อทีม ร.ร.และกล่าวให้โอวาทเป็นขวัญกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน ในการไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคและชาติ ร่วมแสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6561 ]]> คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และนายเทิดศักดิ์ เป็ดทอง ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิต (ศบ.) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย พิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 6 (วันวชิราวุธ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6546 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นายอนุกูล นากสุก หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำคณะผู้กํากับลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต (วันวชิราวุธ) เตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษา สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6517 ]]> ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะครู จัดการอบรมเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาชั้น ตรี โท เอก สนามสอบโรงเรียนเทพมงคลรังษี สังกัดวัดเทวสังฆาราม โดยได้รับความกรุณาจากพระเกรียงไกร ธัมมสาโร และคณะสงฆ์วัดเทวสังฆารามในการเป็นวิทยากร การประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6513 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ และ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จัดอบรมและประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะ เลื่อนวิทยฐานะและเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6497 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6451 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6382 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา