ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประชุมชี้แจงการเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5216 ]]> การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู เทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5215 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5202 ]]> การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการศึกษา โดย สพม.8 แสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ณ สพม.8 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5200 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียน ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) ในระยะเวลา ๑ ปี ครั้งที่ ๒ โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เป็นประธาน นายทวีพล แพเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึ จ.นครศรีธรรมราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5180 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ นายสุทิน อยู่สบาย รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึ จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้เรื่อง ว21/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5171 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยนางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ ร่วมกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี รณรงค์ให้ความรู้เนื่องใน วันเอดส์โลก 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5143 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5134 ]]> ารประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สอบธรรมศึกษา พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5133 ]]> ต้อนรับนนทรีช่อใหม่ สู่รั้วเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5122 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวต้อนรับคุณครูผู้ช่วย ที่มาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูที่โรงเรียนเทพมงคลรังษี จำนวน 13 คน มีรายนามดังต่อไปนี้1.น.ส.ศิริประภา อุ่นวงค์ ภาษาไทย2.ปวริศา นิลมณี ภาษาไทย3.น.ส.ณัฏฐา เกียรติศิริกุล ดนตรีไทย4.น.ส.รัชนีพร รักเรืองรอง คณิตศาสตร์5.นายกมล ทัลวัลลิ์ วิทยาศาสตร์6.น.ส.วรรณภา แสงเคลือบ วิทยาศาสตร์7.น.ส.อังค์วรา ยอดออน สังคมศึกษาฯ8.น.ส.อรวรรณ หนูขาว สุขศึกษาและพลศึกษา9.น.ส.ณัฎฐา เกียรติศิริกุล ดนตรีไทย10.นายญกฤต จันทร์หอม ภาษาต่างประเทศ11.น.ส.ธิพรัตน์ เนื่องภิรมย์ ภาษาจีน12.นายจอมพล สังข์เงิน การงานอาชีพฯ13.น.ส.กฤษฎาวรรณ พันธุระ แนะแนว คุณรสวรรณ จงไมตรีพร บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5115 ]]> คุณรสวรรณ จงไมตรีพร ประธานบริษัทฮาร์ท โอทอป บริจาคเสื้อให้นักฟุตบอล จำนวน 39 ชุด มูลค่า 10,920 บาท โดยมีนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีและ นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบ รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5114 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมส่งเสริ ประชาธิปไตยในโรงเรียน รณรงค์และให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง สมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งมีกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลมากมาย โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5113 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ในการจัดกิจกรรม ตามโครงการขนส่งสัญจรสอนน้องขับรถจักรยานยนต์อย่างถูกต้องปลอดภัย จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และ บริษัท โล้วเฮงหมงเซลส์แอนด์เซอร์วิส จํากัด กาญจนบุรี วันวชิราวุธ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5089 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย กิจกรรมลอยกระทง สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5073 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกันทำกระทงและจัดจำหน่าย โดยนำเงินที่ได้ไปถวายแด่วัดเทวสังฆารามโดยไม่หักค่าใช้จ่าย เพื่อทำนุบำรุงพุทธศาสนาและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา นำโดยรองฯ มิรินดา เหลืองทองได้ลงพื้นที่ตรวจตราความเรียบร้อยอีกด้วย พระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5068 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเทวสังฆาราม พระอารามหลวง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5063 ]]> แนะแนวจากสถาบันลาดกระบังและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5062 ]]> โครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5033 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวเปิดโครงการเปิดโลกเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปี 3 โดยมีบริษัทวีเทคคอมพิวเตอร์ กาญจนบุรีร่วมกับบริษัทเดลล์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด มาให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5025 ]]> โครงการ Re X-Ray สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในสถานศึกษา 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน ผลการตรวจพบผู้มีสารเสพติดเป็น 0