ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4459 ]]> พิธีคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชา ลูกเสือและเนตรนารี สามัยรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และพิธีประดับบ่าลูกเสือ - เนตรนารี ม.1 กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4456 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญของภาษาไทย และร่วมสืบทอดอนุรักษ์ภาษาไทยให้อยู่สืบไป เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4423 ]]> ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมกับ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดงาน เสนาะเสียงมโหรี ฟังดนตรีในสวน ๒๕๖๑ ครั้งที่๒ วงเทพมงคลรังษี โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดยมี นายเชาวลิต แย้มปราโมทย์ ประธานเขตกาญจนบุรีและผู้จัดการ บมจ.ธนาคารกรุงเทพสาขากาญจนบุรี กล่าวรายงาน นายณรงค์ รักร้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ประธานกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 กวีรางวัลซีไรต์ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีและนายศุภชาติ ถนอมมิตร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี มาให้กำลังใจร่วมฟังการบรรเลงในครั้งนี้ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น.ณ ถนนคนเดินปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ฝึกซ้อมการแสดงโดยครูสุดา พืชนะ ครูธานี มังกะโรทัย ครูเอกสิทธิ์ จิตเที่ยง ครูสงกรานต์ บัวพิมพ์ ครูสุกานดา บัวระภา อำนวยการซ้อมการแสดง โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4422 ]]> ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ประธานกรรมการดำเนินการ เปิดการอบรมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โดยมี ดร.ศุภากร เมฆขยาย รองประธานกรรมการ, นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล กรรมการ (ประธานวิทยากร), นายวิชา จุลทรักษ์ กรรมการ, ว่าที่ รอ.เมธี ทองรอด กรรมการ, นายเจนวิทย์ จงใจ กรรมการ,นางลาวัลย์ ช่วงชัย ผู้จัดการ ณ ห้องประชุมเจ้าคุณสนัน ปัญญาธโร โรงเรียนเทพมงคลรังษี โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4412 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานในโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการเล่นพนันบอลในสถานศึกษา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้และตระหนัก ถึงโทษและพิษภัยของการพนัน ผลเสียที่ตามมาของการ ติดพนันฟุตบอล และแนะนำการเชียร์ฟุตบอลให้สนุกโดย ไม่มีการพนันให้กับนักเรียน โรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมเดินขนวบแห่เนื่องในวันบูรพาจารย์รำลึก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4386 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมเดินขนวบแห่หลวงปู่ดีและสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีหลวงพ่อเจ้าคุณ พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (บุญเพิ่ม อานนฺโท) เจ้าอาวาสวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) พรมน้ำมนต์และให้พรแก่ญาติโยมผู้มีจิตศรัทธา เนื่องในงานวันบูรพาจารย์รำลึก วันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4373 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม วันไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรักและระลึกถึงครู มอบตัวเป็นศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาความรู้ อีกทั้งมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีในแต่ละระดับชั้นเรียนอีกด้วย การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4372 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ร่วมประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีปัญหาด้านผลการเรียน เพื่อทราบเกี่ยวกับการเข้าร่วม โครงการ ไม่มีเด็กคนใดถูกทอดทิ้ง (No Child left behind) เพื่อเกิดความร่วมมือกันทั้งสามฝ่าย ได้แก่ โรงเรียน ผู้ปกครองและ นักเรียน ในการแก้ไขและติดตามผลการเรียนของนักเรียนให้ดีขึ้น พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4365 ]]> พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดอบายมุขและสิ่งเสพติด โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในวันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2561 โดยมีนายนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าลงนามและเข้าอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีหน่วยงานที่ร่วมลงนามดังนี้ 1.โรงเรียนเทพมงคลรังษี 2.โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ 3.สถานีตํารวจภูธรกาญจนบุรี 4.เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 5.ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดกาญจนบุรี 6.โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา ทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4272 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา Open House ปีการศึกษา 2560 "เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4041 ]]> เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ประธานเปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี 2017 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในประเภทต่างๆ โดยมี นายสมพงษ์ เตชรัตนาวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ประธานจัดงานฯ นายยรรยง กนกเสริมทรัพย์ รองนายก ทม.กาญจนบุรี นางนัยนา อังคุตรานนท์ ผอ.ร.ร.เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพงษ์ เตชรัตนาวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี เปิดเผยว่า โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดกิจกรรม เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4.เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียนถาวรวิทยา รวม 1,600 คน. นายศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้น นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3920 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3919 ]]> obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3918 ]]> วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนเทพมงคลรังษี ในงาน obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี อาคารสระบุรี4 ชั้น 2 "43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3790 ]]> 43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษีและสมาคมศิษย์เก่าเทพมงคลรังษี จัดงาน 43 ปี ราตรีเหลืองดำ โดยมี คุณสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานในพิธีฯ มีคุณนภัสนันท์ กมลสิทธิพันธุ์ คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ คุณปภัช ตรีตรานนท์ คุณศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.รงร.เทพมงคลรังษี แขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.youtube.com/watch?v=FNzjQP7qvaQ โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3753 ]]> โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ ดำเนินงานโดยครูวรรณนิภา อารักษ์ ครูจารุวรรณ แช่มช้อย ครูพิชยา จิรธนานุวัฒน์ ได่จัดกิจกรรมรักการอ่านจากการตอบคำถามคิวอาร์โค้ดคำถามคือวัดประจำรัชการที่๙ คือวัดใด มีนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นรางวัลระดับม.ต้นและม.ปลายทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ นายสมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งโครงการห้องสมุดได้มีคำถามพิเศษ คำขวัญวันเด็ก ปี2561 คือคำขวัญใด นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3751 ]]> เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 2561 1.โครงการห้องเรียนศักยภาพด้านฟุตบอลสู่ทีมชาติ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 (ชาย) รับสมัคร วันที่ 24-28 ก.พ. 2561 ทดสอบทักษะด้านฟุตบอล 3-4 มีนาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพมงคลรังษี 2.โครงการห้องเรียนศักยภาพ เพชรนนทรีเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 3.โครงการปกติ ม.1 แผนการเรียน 1.วิทยื-คณิต 2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ และ 5.อังกฤษ-จีน 4.โครงการปกติ ม.4 แผนการเรียน1.วิทยื-คณิต 2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ 5.อังกฤษ-จีน และ 6.ไทย-สังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-511320 ต่อ 119 หรือ 098-0969901 รองพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3748 ]]> เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561 พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (เจ้าคุณเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดเหนือ อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3736 ]]> นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผุ้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมส่งครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี รางวัลหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3735 ]]> รางวัลหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี