ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการของ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6497 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียน จัดนิทรรศการต้อนรับการตรวจราชการและนำเสนอนวัตกรรมการศึกษา (ทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต) พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ต่อท่านณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ครั้งที่ 1/2562 จังหวัดกาญจนบุรี ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6451 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมประชุมผู้ปกครองและรายงานผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6382 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการ น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ เดินทางไปให้ขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ได้เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6374 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นายพงศกร อะกะวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมถวายน้ำปานะ แด่พระภิกษ์สงฆ์ และสามเณร จำนวน 220 รูป ที่มาเตรียมการสอบนักธรรม ณ วัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ประชุมคณะกรรมการเกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6366 ]]> ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคลและโรงเรียนวัดบางเคียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6365 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบวรมงคล กรุงเทพมหานครและ ผอ.ศิริพร ไชยชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางเคียน และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดบางเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พิธีมอบเงินอุดหนุนสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6364 ]]> การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6328 ]]> การตรวจราชการพื้นที่นวัฒกรรมการศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี โดย นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ประชุมผู้ปกครองเซ็นสัญญา กยศ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6316 ]]> การอบรมการประชุมเขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6315 ]]> กิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6314 ]]> การแข่งขันกีฬาภายใน ปี 2562 นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 46 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6272 ]]> การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6233 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษีเป็นประธาน การประชุมครูปนะจำเดือน สิงหาคม 2562 ใดการนี้คณะผู้บริหารและครูมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6230 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วย น.ส.พเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำบุญโรงเรียนเนื่องในวันสารทจีน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6227 ]]> การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทพมงคลรังษี ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒฺโน) ครั้งที่ 3/2562 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6216 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ให้การต้อนรับ ผอ.ปิยะ แก้วหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงของวิทยาคม และคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเชียงของวิทยาคม จ.เชียงราย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระพันปีหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6214 ]]> ดร.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562ในการนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 28 ทุน ๆ ละ 2000 บาท โดยมีรายนามผู้มอบดังนี้1.สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ โดยท่านนายก พิมพ์วิมล ประชาญสิทธิ์ จำนวน 4 ทุน2.คุณรสวรรณ จงไมตรีพร จำนวน 2 ทุน3.โรงแรม กนกกาญจน์เพลส จำนวน 1 ทุน4.บริษัทโล้วเฮงหมง จำนวน 5 ทุน5.บริษัทกาญจนบุรีอมรชัย โดยคุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ จำนวน 16 ทุน การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6200 ]]> การประชุมติดตามและพัฒนางาน สโมสรอินเตอแรค โรงเรียนเทพมงคลรังษี โดย สโมสรโรตารีมณีกาญจน์ วันอาเซียน (ASEAN Day) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6199 ]]> นางมิลินดา เหลืองทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) โดยมี ว่าที่ ร.ต.(ญ)บุษยา นาโคกูล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6198 ]]>