ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) Open House ปีการศึกษา 2560 "เปิดบ้านการเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4041 ]]> เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นายศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ประธานเปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี 2017 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับคณะครูและศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในประเภทต่างๆ โดยมี นายสมพงษ์ เตชรัตนาวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี ประธานจัดงานฯ นายยรรยง กนกเสริมทรัพย์ รองนายก ทม.กาญจนบุรี นางนัยนา อังคุตรานนท์ ผอ.ร.ร.เทศบาล 5 (กระดาษไทยอนุเคราะห์) แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี นายสมพงษ์ เตชรัตนาวรกุล ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี เปิดเผยว่า โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดกิจกรรม เปิดบ้านเรียนรู้ เปิดประตูสู่เทพมงคลรังษี 2017 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษา 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา 3.เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริงในการเรียนรู้ การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 4.เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนชัยจิตต์วิทยา โรงเรียนบ้านหัวนา โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 โรงเรียนเทศบาล 3 โรงเรียนเทศบาล 4 โรงเรียนเทศบาล 5 และโรงเรียนถาวรวิทยา รวม 1,600 คน. นายศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.ร.ร.เทพมงคลรังษี กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมดีๆให้เกิดขึ้น นับเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมผลงานของโรงเรียนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเข้าศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนหาประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง ในการเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองด้านวิชาการและด้านทักษะอาชีพ. การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3920 ]]> พิธีมอบทุนการศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3919 ]]> obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3918 ]]> วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2561 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นางพัชรี จิรจีรังชัย รองผู้อำนวยการ มาสร้างผลงานให้กับโรงเรียนเทพมงคลรังษี ในงาน obec awards ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี อาคารสระบุรี4 ชั้น 2 "43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3790 ]]> 43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ โรงเรียนเทพมงคลรังษี สมาคมผู้ปกครองและครูเทพมงคลรังษีและสมาคมศิษย์เก่าเทพมงคลรังษี จัดงาน 43 ปี ราตรีเหลืองดำ โดยมี คุณสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ประธานในพิธีฯ มีคุณนภัสนันท์ กมลสิทธิพันธุ์ คุณปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ คุณปภัช ตรีตรานนท์ คุณศุภชาติ ถนอมมิตร อดีต ผอ.รงร.เทพมงคลรังษี แขกผู้มีเกียรติและศิษย์เก่าโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมงานเป็นจำนวนมาก วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี https://www.youtube.com/watch?v=FNzjQP7qvaQ โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3753 ]]> โครงการห้องสมุดเพื่อการศึกษาและเรียนรู้ ดำเนินงานโดยครูวรรณนิภา อารักษ์ ครูจารุวรรณ แช่มช้อย ครูพิชยา จิรธนานุวัฒน์ ได่จัดกิจกรรมรักการอ่านจากการตอบคำถามคิวอาร์โค้ดคำถามคือวัดประจำรัชการที่๙ คือวัดใด มีนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมโดยแบ่งเป็นรางวัลระดับม.ต้นและม.ปลายทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการ นายสมพงษ์ เตชะรัตนวรกุล ได้มอบรางวัลให้แก่นักเรียน พร้อมทั้งโครงการห้องสมุดได้มีคำถามพิเศษ คำขวัญวันเด็ก ปี2561 คือคำขวัญใด นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3751 ]]> เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 2561 1.โครงการห้องเรียนศักยภาพด้านฟุตบอลสู่ทีมชาติ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 (ชาย) รับสมัคร วันที่ 24-28 ก.พ. 2561 ทดสอบทักษะด้านฟุตบอล 3-4 มีนาคม 2561 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนเทพมงคลรังษี 2.โครงการห้องเรียนศักยภาพ เพชรนนทรีเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 3.โครงการปกติ ม.1 แผนการเรียน 1.วิทยื-คณิต 2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ และ 5.อังกฤษ-จีน 4.โครงการปกติ ม.4 แผนการเรียน1.วิทยื-คณิต 2.คณิต-อังกฤษ 3.คอมพิวเตอร์ 4.ดนตรี-นาฏศิลป์ 5.อังกฤษ-จีน และ 6.ไทย-สังคม สอบถามเพิ่มเติม โทร 034-511320 ต่อ 119 หรือ 098-0969901 รองพเยาว์ ชำนาญกำหนด รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3748 ]]> เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2561 พระกิตติสุวัฒนาภรณ์ (เจ้าคุณเพิ่ม) เจ้าอาวาสวัดเหนือ อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่คณะครู นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้อนรับครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3736 ]]> นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผุ้อำนวยการและคณะครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมส่งครูทาริกา โชคดี สู่รั่วนนทรี รางวัลหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3735 ]]> รางวัลหมวดสุขศึกษาและพลศึกษา ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกาญจนบุรี ต้อนรับครูใหม่มาบรรจุแต่งตั้งสู่โรงเรียนเทพพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3731 ]]> นายนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี กล่าวยินดีต้อนรับครูใหม่ มาบรรจุแต่งตั้งสู่โรงเรียนเทพพมงคลรังษี โดยมีรายนามดังนี้ 1.ครูปาริฉัตร แซ่โง้ว 2.ครูรุ่งดาว สีดำ 3.ครูศรายุทธ ธัญญาวุฒิ 4.ครูประกายนิล ดุมสูงเนิน 5.ครูทาริกา โชคดี 6.ครูนัทกร บุญยัง ใต้ร่มนนทรี..บ้านนี้ที่ฉันรัก โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี ส่งครูสุรีรัตน์ ยอดทอง บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3700 ]]> ส่งครูสุรีรัตน์ ยอดทอง บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ Christmas day http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3664 ]]> กระประชุมจัดเตรียมงานคืนสู่เหย้า "43 ปี ราตรี เหลือง - ดำ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3663 ]]> โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี มาศึกษาดูงาน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3645 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี ต้อนรับ นายธนพจ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะมาศึกษาดูงาน การประชุมสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนเทพมงคลรังษี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3635 ]]> โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนเพื่อความปลอดภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3634 ]]> โรงเรียนต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3633 ]]> ก้าวคนละก้าว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3607 ]]> วันที่ 6 ธันวาคม 2560 นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี นำคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมงาน #ก้าวคนละก้าว พร้อมร่วมบริจาค พิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3603 ]]> นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรังษี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560