ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) วันเกียรติยศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4174 ]]> วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4115 ]]> โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4069 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4017 ]]> กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3978 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลบ้านคาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาทางเพศ ณ อาคารบ้านคาสามัคคคี โรงเรียนบ้านคาวิทยา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3974 ]]> นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาทัศนศึกษานอกสถานที่ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยแบ่งออกเป้น 4 เส้นทาง 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ2 เดินทางไปอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร โครงการชั่งหัวมัน ตลาดน้ำสามพันนาม 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาประวัิตศาสตร์ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ 5 ตามรอยรถไฟสายมรณะ จังหวัดกาญจนบุรี 4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาดินแดนประวัติศาตร์ จังหวัดเพชรบุรี งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 "นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3959 ]]> ครูสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์และนักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยา 8 คน ร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ สนามจันทร์ศิลปากร การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3957 ]]> ผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ ได้เป็นประธานในการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3940 ]]> นักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4 จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง) ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง)ศูนย์ฝึกอบรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(บางปะกง) การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3937 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561 4 กุมภาพันธ์ วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3922 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3834 ]]> การประเมินผลนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) รอบที่ 4 ปีการศึกษา 2560 บ้านคาเกมส์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3788 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรม บ้านคาเกมส์ ในที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านคาวิทยา กิจกรรมวันครู พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3761 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาและกลุ่มเครือข่าย9 อำเภอบ้านคา จัดกิจกรรมวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3749 ]]> นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้าร่วมกิจกรรม Sci-Showร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) ในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(ราชบุรี) กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3737 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายวาสดีแคมป์ ในวันที่ 5-7 มกราคม 2561 มอบเกียรติบัตรนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3722 ]]> ผู้อำนวยการสายฝน ภานุมาศ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากีฬาเปตองและนักเรียนที่ฝึกอบรมโครงการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนทั่่วไป ประจำปี 2560 กิจกรรมวันปีใหม่2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3721 ]]> ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านคาวิทยา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3701 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกีฬาภายในระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ประชุมผู้ปกครองชี้แจงการรับเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3662 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองเพื่อประชุมชี้แจงการรับทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนทุนยากจน ในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมไพลิน