ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4932 ]]> งานบริการสาธารณะเรือนจำกลางราชบุรี อำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4931 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาได้รับความอนุเคราะห์ในการอำนวยความสะดวกในการตัดต้นไม้จากเรือนจำกลางราชบุรีนที่ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โรงเรียนบ้านคาวิทยา ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4930 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4887 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในวันที่ 13 กันยายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา จังหวัดราชบุรี กิจกรรมBankhawittaya School English Camp 2018 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4841 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดกิจกรรม English Camp 2018ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยาวันที่ 31 สิงหาคม 2561 โครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4807 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจัดโครงการค่าย STEM Educationเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4780 ]]> กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" จังหวัดราชบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุสลเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันที่ 16 สิงหาคม 2561 โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4778 ]]> โครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน โดยกองทัพบกภาคที่1 ในหัวข้อ “การสร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์และสร้างชาติด้วยอุดมการณ์”วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 อบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4777 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดอบรมนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมไพลิน อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจร โดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4767 ]]> กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสัญจรโดยพระมหาสิทธิการ ประธานผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำภาค 15วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงครามวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4759 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา กิจกรรม 9Sci 2018 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4758 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมงานมหกรรม 9Sci 2018 " บ้านคาวิชาการ สืบสานคุณธรรม น้อมนำพระราชดำริ"ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา โครงการร้อยใจภักดิ์ รักษ์ป่ารักษ์ต้นน้ำ ปีที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4615 ]]> ถวายเทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4614 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาณ วัดเขมาภิรโต วัดลำพระ วัดโป่งเจ็ด วัดพระธาตุเขาน้อยในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4613 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4612 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทย26 กรกฎาคม 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา การนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4559 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยารับการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของสถานศึกษาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4521 ]]> โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4450 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4449 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถุนายน 2561