ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ (รอบที่ 2) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6417 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) โดยมีผู้ปกครองนักเรียน และครูที่ปรึกษานักเรียนที่รับทุนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดย ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการมอบทุน ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6416 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย การประเมินเชิงประจักษ์ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6351 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา ให้การต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่2 รุ่นที่ 1 ประจำปีพุทธศักราช 2562 นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ปิดกองลูกเสือเนตรนารี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6342 ]]> การประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6332 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธาน ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 English Camp 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6296 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรม English Camp ประจำปี 2562 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6295 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 9SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6288 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรม 9 SCI 2019 "โรงเรียนคุณภาพวิชาการ สืบสานท้องถิ่นบ้านคา" ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 โดยการนำของนางสาว สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6203 ]]> โรงเรียนบ้านคาิวทยา จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยประกอบด้วยกิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การถวายพระพรชัยมงคล และกิจกรรมการลงนามถวายพระพร และการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านคาวิทยา การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6201 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมไพลิน โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบทุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6196 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ นักเรียนชั้นม.2-ม.3 โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา การเซ็นสัญญาการกู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6195 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา จัดกิจกรรมเซ็นสัญญากู้ยืมเงินทางการศึกษา (กยศ.) โดยผู้ปกครองและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน โรงเรียนบ้านคาวิทยา โดยการนำของ ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ กิจกรรมออกกำลังกาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6194 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอบ้านคาจัดกิจกรรมออกกำลังกายให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันที่ 7 สิิงหาคม 2562 หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ติดตามสถานการณ์ความผิดปกติภายในสถานที่ราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6188 ]]> หน่วยงานปกครอง อำเภอบ้านคา ร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ ติดตาม ตรวจสอบ ภายในสถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านคาวิทยา) วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 มอบเกียรติบัตรนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6157 ]]> ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ และการแข่งขันกีฬา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6153 ]]> ผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา เป็นประธานในพิธี ในการจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภายใต้หัวข้องาน "มนต์รักวิถีทุ่ง รุ่งเรืองวิถีไทย" จัดกิจกรรม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านคาวิทยา กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6099 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร.สายฝน ภานุมาศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และการร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ภายในโรงเรียน วันที่26กรกฎาคม2562 นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6082 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยา นำโดยผู้อำนวยการ ดร. สายฝน ภานุมาศ ตอนรับคณะนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่การนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาผู้เรียน ตามกรอบนิเทศ ติดตาม วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 กิจกรรม"ฟันเหงือกแข็งแรง" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6060 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านคาจัดกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง"เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6055 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าพระธาตุเขาน้อย วัดโป่งเจ็ด วัดลำพระ วัดเขมาภิรโตในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562