ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4521 ]]> โครงการผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตยวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4450 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการความขัดแย้งในท้องถิ่นด้วยสันติวิธี จังหวัดราชบุรีในวันทีี่ 21-22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4449 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมโครงการวัยเรียนวัยใส รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดราชบุรีในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 กิจกรรมมอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมการแข่งขัน "การออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยีพื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand Green Mech contest 2018" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4447 ]]> กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4446 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกและกิจกรรมวันสุนทรภู่ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4445 ]]> โรงเรียนบ้่านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือในวันพุธ ที่ 27 มิถุนายน 2561ณ โรงเรียนบ้านคาวิทยา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4383 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา โครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4357 ]]> นักเรียนโรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกิจกรรมโครงการ กปภ รักษ์ชุมชน กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต ณ ลำห้วยหุบสลัดได ม.14 ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 กิจกรรมป่าไม้ให้ความรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4333 ]]> โครงการป่าสามวัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4332 ]]> โครงการป่าสามวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 1 - 2 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาวัดวังน้ำเขียว ตำบลท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4326 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4325 ]]> โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2561 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมกับโรงเรียนบ้านคาวิทยา โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4309 ]]> โรงเรียนบ้านคาได้รับการประเมินโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองปีการศึกษา2561 ภาคเรียนที่ 1 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4275 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านคาวิทยา ตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4243 ]]> กิจกรรมปฐมนิเทศรับน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4240 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และ4 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 งานสัปดาห์สับปะรดหวานบ้านคา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4239 ]]> โรงเรียนบ้านคาวิทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในอำเภอบ้านคาจัดงานสับปะรดหวานบ้านคา ระหว่างวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2561 วันเกียรติยศ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4174 ]]> วันเกียรติยศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3และมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4115 ]]> โครงการพัฒนาครูบุคลากรโรงเรียนบ้านคาวิทยา วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดกระบี่ ตรัง กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ปีที่ ๖ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4069 ]]>