ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6487 ]]> ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒วันศุกร์ ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6463 ]]> เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือวิสามัญและเนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒วันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6340 ]]> งานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารโดมเอนกประสงค์วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ณ อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6305 ]]> กีฬาสีภายใน " ด่านในเกม 2562 " แข่งขันทักษะวิชาการ " เปิดบ้าน ด่านทับตะโกฯ ๖๒ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6256 ]]> แข่งขันทักษะวิชาการ " เปิดบ้าน ด่านทับตะโกฯ ๖๒ "วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6213 ]]> กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิธีถวายสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๑๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6102 ]]> คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ณ หอประชุม ๒โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ทั้งนี้คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์แผนไทย ณ ลานที่ว่าการอำเภอจอมบึง กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6052 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5963 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5881 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ศิษย์ได้แสดงออกถึงความสำนึกในพระคุณของครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนสืบไป ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5768 ]]> ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5756 ]]> ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้ครูพบปะพูดคุยสร้างความคุ้นเคยกับนักเรียนใหม่ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ดำเนินการคัดเลือกหัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง ชี้แจงกฎ ระเบียบของห้องเรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง โรงเรียน ครู และนักเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5755 ]]> คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญบำเพ็ญกุศลเลี้ยงพระเพลให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและร่มเย็นเป็นสุข เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์วันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5583 ]]> กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ม.๓ และม.๖ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House 2018 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5547 ]]> กิจกรรมเปิดบ้านด่านทับตะโก D.K. Open House ๒๐๑๘"ม่วงเขียวเปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล"วันศุกร์ ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการและการแสดงผลงานของนักเรียนนิทรรศการกิจกรรมส่งเสริมทักษะ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการแสดงความสามารถของนักเรียนจากการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากโรงเรียนประถมในเครือข่าย อาทิ โรงเรียนวัดด่านทับตะโก โรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง โรงเรียนบ้านหนองสีนวล โรงเรียนบ้านวังปลา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๔ บ้านทุ่งกระถิน โรงเรียนมหาราช ๗ เป็นต้นบรรยากาศภายในงานจึงอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน แฝงความรู้ทางวิชาการ โปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ แก่นักเรียนโรงเรียนเครือข่าย ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับทักษะอาชีพ เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ชม ได้ฝึกปฏิบัติ ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี กิจกรรมDTK. ENGLISH CAMP http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4797 ]]> กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความเพลิดเพลิน อีกทั้งสอดแทรกความรู้ กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4788 ]]> กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดฯ จัดขึ้นในวันที่ ๑๖ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ มีนิสัยรักการอ่าน สนุกสนานกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นฝึกความคิด ความกล้าแสดงออก กิจกรรมมีหลากหลายกิจกรรม ดังนี้๑. กิจกรรมเปิดพจนานุกรม๒. กิจกรรมเล่านิทาน๓. กิจกรรมประกวดที่คั่นหนังสือ๔. กิจกรรมประกวดหนังสือเล่มเล็ก พระอาจารย์ธัม์มทีโป และพระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก แสดงธัมม์นำฝึกจิต และบริจาคแท้งค์น้ำเย็น เครื่องกรองน้ำพร้อมถัง น้ำอิชิตัน บริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสร้างโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4764 ]]> กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4763 ]]> วันพระราชสมภพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4762 ]]>