ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4053 ]]> ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางกรศึกษา รร.ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ศึกษาดูงานโครงการตามรอยศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนนิคมวิทยา ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายงานโดยนางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ กีฬาสีภายใน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ "ด่านในเกมส์" ครั้งที่ ๓๗ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3979 ]]> กีฬาสีภายใน โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ด่านในเกมส์ ครั้งที่ ๓๗ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เมื่อวันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รายงานโดยนางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3849 ]]> นางสาวรัฐนันท์ รอดเมื่อ และนางสาวเจนจิรา สงเกลี้ยง นักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาภูมิศาสตร์ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เบญจมฯ วิชาการ ๖๐ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ชนะเลิศ เปตอง ประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ (ขุนด่านเกมส์) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3831 ]]> นางสาวกัญญารัตน์ จันทรชิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เปตอง ประเภทคู่หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๙ (ขุนด่านเกมส์) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมปีใหม่ ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3817 ]]> กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมปีใหม่ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ รายงานโดย นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3816 ]]> กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑๐ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ท ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีไหว้ครู และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3814 ]]> ผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมพิธีไหว้ครู และรับเกียรติบัตรครูดีเด่น เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3813 ]]> กิจกรรมวันคริสต์มาส วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เนื่องด้วยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้มีแนวคิดเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน จึงเกิดเป็นกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรมคริสต์มาส เพื่อพัฒนาทักษะต่างๆ ของนักเรียน ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว รายงานโดย นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3812 ]]> ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้า วันที่ ๔- ๖ มกราคม ๒๕๖๑ จากความมุ่งมั่นและศักยภาพความเป็นเลิศตามความถนัดของนักเรียน ส่งผลให้ได้รับรางวัลอันเป็นการสร้างความภาคภูมิใจต่อตัวนักเรียน ผู้บริหารและคณะครู ดังนี้ ๑. เหรียญทอง การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ๒. เหรียญทอง การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖ ๓. เหรียญเงิน การแข่งขันประติมากรรม ม.๑-ม.๓ ๔. เหรียญเงิน การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.๔-ม.๖ ๕. เหรียญทองแดง การแข่งขันประติมากรรม ม.๔-ม.๖ ๖. เหรียญทองแดง การแข่งขันยานบังคับด้วยวิทยุประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ๗. เหรียญทองแดง การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖ รายงานโดย นางสาวเสาวนีย์ หล้าคำ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3532 ]]> ผู้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ประชุมผุ้ปกครองนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆของนักเรียนซึ่งเป็นบุตรหลานของท่าน อีกทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการพัฒนาโรงเรียนในโอกาสต่อไป คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3522 ]]> คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาที่ 7 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผุ้อำนวยการสถานศึกษา ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3354 ]]> ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ ปรับฐานใจ ใช้ฐานกาย ขยายฐานคิด บนหลักคิด PLC เพื่อพัฒนำการเรียนรู้แบบ STEM ในระหว่าง วันที่ 7-8 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้นำความรู้ที่ได้มารับใช้ในการจัดการเรียนการสอนต่อไป งานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3294 ]]> ิ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสพภพในองค๋สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิริ์ พระบรมราชนีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะกรรมการสถาานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยการจัดงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖o http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3292 ]]> ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวันที่ ๙ ๑o สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖o โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ตามโครงการขับเคลื่อนกระบวนการคิดสู่ห้องเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีปีการศึกษา ๒๕๕๙สอดคล้องกับมาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะกระบวนการคิดแบบต่างๆโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การทดลอง เสริมเพิ่มเติมจากกิจกรรมการเรียนรู้ปกติ ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือ นักเรียน มีองค์ความรู้ด้านทักษะทางวิทยาศาสตร์ ความรักสมัครสมานสามัคคี ความมีระเบียบวินัย อบรมเชิญปฏิบัติการ PLC http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3132 ]]> ผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี คณะครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรเรื่องอบรมเชิญปฏิบัติการ PLC ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 กิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3131 ]]> โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ วัดนิยมธรรมราม วัดพรหมธรรมนิมิต และวัดถ้ำสิงโตทอง กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือไทย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3130 ]]> ท่านผู้อำนวยการสุรินทร์ สำลี พร้อมด้วยคณะครูนักเรียนโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วมใจจัดกิจกรรมลูกเสือประกอบกิจกรรมการเดินสวนสนาม เพื่อแสดงความเคารพและกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติเพื่อประกาศความเป็นลูกเสืออย่างแท้จริง ทางโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ได้กำหนดจัดกิจกรรมเดินสวนสนามในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐-๑๐.๑๐ น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2892 ]]> พิธีไหว้ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ จัดขึ้นในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของคุณครู www.dtk.ac.th การฝึกอบรม " โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ " http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2889 ]]> การฝึกอบรม โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในกับนักเรียนชั้มมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560เวลา 08.00 น. - 16.30 น. ณ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยตำรวจสันติบาลจังหวัดราชบุรี ติดตามข่าวสารข้อมูลhttp://www.dtk.ac.th ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=2655 ]]> ประเมินสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียน(ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑) ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมกิจ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์