ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) 16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3949 ]]> คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 62 คําขวัญ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3948 ]]> งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.) นำนักเรียนชั้น ม.5/2 เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2561 การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3947 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้มีการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากภายนอก วันละ1 วิชา ตามลำดับดังนี้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ชมรม TO Be Number One ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3946 ]]> ชมรม TO Be Number One ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง/จากการจัดของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3945 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรม การอบรมการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ CPR ให้กับนักเรียนชั้นม.4โดยทีมกู้ขีพ EMS โรงพยาบาลราชบุรี มาเป็นวิทยากรในการสอนและปฏิบัติให้กับนักเรียชั้นม.4 ณ หอประชุม2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 ตลาดนัดอาชีพ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3944 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม เปิดตลาดนัดอาชีพ โดยมี ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมเปิดงานโดยภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์ จากเด็กนักเรียนที่สร้างผลงาน ขายสินค้า และ อาหาร ณ บริเวณตึก อุตสาหกรรมและ คหกรรม เมื่อวันที่๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3943 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช 2561 โดยมีผู้อำนวยการ รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู และ นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3942 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัดกิจกรรม พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี รองผู้อำนวยการ จักรา นันทวิสุทธิ์ เป็นประธานในการเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด และคณะครู ในกิจกรรมได้ทำพิธีประดับเข็มยุวกาชาดให้แก่นักเรียนยุวกาชาด ณ หอประชุม ๒ โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3941 ]]> กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรมให้กับ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคาะห์ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประกาศเกียรติคุณ ครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันต่าง ๆ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3686 ]]> 1.โครงการคนดีศรีแผ่นดิน 2.นักเรียนประสบความสำเร็จการแข่งขันบริดจ์ 3.นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง วันมหกรรมดรุณาวิชาการ 4.นักเรียนได้รับโล่สุนทรพจน์ ชนะเลิศและชมเชย เนื่องในวันดินโลก 5.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 6.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 7.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 8.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 9.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 10.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศษ ม.4-ม.6 11.การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 12.การแข่งขันเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 13.การแข่งขันเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 14.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 15.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศษ ม.4-ม.6 16.การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 17.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพจีน ม.4-ม.6 18.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 19.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม .4-ม.6 20.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ(ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 21.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 22.การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 23.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 24.การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 25.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท บูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 26.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 27.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 28.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) 29.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 30.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 31.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 32.การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 33.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 34.การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 35.การแข่งขันการตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 36.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 37.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 38.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 39.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 40.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 41.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 42.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 43.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 44.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 45.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 46.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 47.การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 48.การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 49.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 50.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 นักเรียนได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ไปทำการแข่งขันต่อในระดับภาค ในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมประกวดดนตรี RB Band ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3685 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี จัดกิจกรรมประกวดดนตรี RB Band ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยผู้อำนวยการ ดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ หอปะชุม 2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันมหาธีรราชเจ้า http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3578 ]]> เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำโดยคณะคุณครู และนักเรียนลูกเสือเนตรนารี ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสดุดีสักการะ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อเป็นการเทิดเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ที่ทรงมีต่อพสนิกรชาวไทย วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี นักศึกษาวิชาทหารทดสอบการยิงปืนด้วยลูกกระสุนจริง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3577 ]]> นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ทดสอบการยิงปืนด้วยลูกกระสุนจริง ณ สนามฝึกจารุมณี วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3576 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดทำการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ความสนับสนุนเครื่องลงคะแนน จำนวน 8 เครื่อง ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ผลการคัดเลือกตัวแทนเขต สพม. 8 ราชบุรี -กาญจนบุรี ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๗ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3575 ]]> ผลการคัดเลือกตัวแทนเขต สพม. 8 ราชบุรี -กาญจนบุรี ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๗ นักเรียนของเราได้เป็นตัวแทน 3 รายการและมีผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้ 1. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 95.30 คะแนน 1. เด็กหญิงธัญรัตน์ สุขพรั่งพร้อม 2. เด็กหญิงนัชชา วิสุวรรณ 3. เด็กหญิงพีรดา จันทภูมิ 4. เด็กหญิงรชยา อธิชลินทร 5. เด็กหญิงเขมิสรา สุขนิจจิตงาม 2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 98.30 ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ 1. นายโจนาธาน สมุทรโสภากุล 2. นางสาวจิดาภา หมั่นตะคุ 3. นางสาวณัฏฐา บุญธรรม 4. นายพิพัฒน์ เทพอวยพร 5. นางสาวรวิยาภา เอียงอิ่ม ผู้ฝึกซ้อมละครสั้นได้แก่ ครูโรมีโอ ออแดน ครูกานต์ชนก สมภักดี และครูกรองแก้ว ภู่ศิริ 3. การแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ 1. นางสาวจุรารัตน์ แซ่ลิ้ม สำหรับการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขันได้แก่ 1. เด็กชายศรัณยู เนียมทับทิม 2. เด็กชายปุณณรัตน์ คำวอน ครูผู้ฝึกซ้อมcrossword ได้แก่ ครูผ่องศรี หอธรรมกุล ครูเมธาวี เกิดขวัญ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3574 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทุกระดับชั้น วันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ สอบธรรมสนามหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3573 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดสอบธรรมสนามหลวงโดยกำหนดให้นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าสอบวัดความรู้พร้อมกันทั้งโรงเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3572 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยดร.รัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากร ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่เดินพานอันเชิญดอกไม้จันทน์ และคลุมผ้าพานอันเชิญดอกไม้จันทน์ รวมทั้งเข้าร่วมปฏิบัติงานเป็นจิตอาสา และถวายดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ประธานในพิธี ณ พระเมรุมาศจำลอง วัดมหาธาตุวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โครงการ ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาลัย ROAD TO UNIVERSITY http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3375 ]]> นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เข้าร่วมโครงการ ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาลัย ROAD TO UNIVERSITYณ โรงยิมเนเซี่ยม จังหวัดราชบุรีวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3374 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงและกิจกรรมของนักเรียน ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560