ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โครงการอบรม Google Application http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5481 ]]> กลุ่มคอมพิวเตอร์จัดโครงการอบรม Google Application โดยมีรองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สวาทเป็นประธานในการเปิดโครงการโดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมโครงการ ระหว่างวันที่ 26-27 มกราคม พ.ศ.2562 ห้อง 512 อาคาร 5 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กิจกรรม LANGUAGE & CULTURE OPEN HOUSE 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5391 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมLANGUAGE CULTURE OPEN HOUSE 2019 โดยมีผู้อำนวยการ นายมงคล ชื่นชม รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนร่วมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กิจกรรม R.B. Happy New Year 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5317 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมR.B. Happy New Year 2019 ให้กับนักเรียน โดยมีผู้อำนวยการ นายมงคล ชื่นชม เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม ทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า วันที่ 28 ธันวามคม 2561 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5316 ]]> นายชวภณ รวมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำตัวแทนผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในพิธี “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช”โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธีณ โรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ รับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5309 ]]> นายพิษณุ จันทร์สวาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นตัวแทนเข้ารับโล่รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA และเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐมวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5267 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม โครงการค่ายจุดประกายความคิดคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ชื่นชม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนชั้นม.1และม.2 เสริมทักษะความคิดหลักการณ์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี ทำบุญครบรอบ 91 ปี วันสถาปนาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5240 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีบวงสรวง และสักการะ ไหว้ฟ้าดิน พระพุทธวิโมกข์ ศาลตายาย ศาลปู่รักษ์ และทำบุญวันครบรอบของโรงเรียน เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5224 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (logbook) และการมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ กคศ. ว21/2561 ให้กับคุณครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ โดยมี ผู้อำนวยการนายมงคล ชื่นชม เป็นประธานในพิธี รองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สว่าง ครู แล ะบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5214 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ทำการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายการปฏิบัติแะข้อสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียนวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5198 ]]> รองผู้อำนวยการพิษณุ จันทร์สวาท เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) โดยมีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเนเซี่ยม อ.เมือง จ.ราชบุรีวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5197 ]]> นักเรียนระดับชั้น ม.๔ อบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา รุ่นที่ ๒โดย อ.ณัฐเสกข์ น้อยสมบูรณ์ รองประธานมูลนิธิ ฯ และวิทยากรจากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง และแกนนำนักเรียนฯรุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๒ คนร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง ควบคุมดูแลโดยครูจารุณี อนันตริยะกุล และคณะ รองฯชวภณ รวมทรัพย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการอบรม ณ หอประชุมสัตตบงกช วันที่ ๑๑ ธ.ค. ๒๕๖๑ จัดประกวดบร์อดนิทรรศการเพื่อเทิศพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5196 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรมจัดประกวดบร์อดนิทรรศการเพื่อเทิศพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติประจำปี 2561 การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 กีฬาเทเบิลเทนนิส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4550 ]]> การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 4 กรกฏาคม 2561กีฬาเทเบิลเทนนิสชนะเลิศรุ่นอายุ 16 ปี หญิงน.ส.วนัสนันท์ นิ่มเนตรรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี หญิง น.ส.ชญานิศ ทองสามสีรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ด.ช.กษิดิ์เดช นิติบวรกุลรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ณัฐวิศร์ สวนส้มจีนรองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 16 ปี ชาย นายอรรถศาสตร์ แดงเอี่ยมรองชนะเลิศอันดับ 7 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ธนัชชา สันหมุด รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ด.ช.ธีรวุธ เอี่ยมชุ่ม เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4549 ]]> งานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี2561 พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4548 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัด พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมี นายไพฑูรย์ เข้มแข็ง เป็นประธานผู้ประกอบพิธีไหว้ครู และ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมได้พิธีในครั้งนี้ ณ หอประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4547 ]]> เมื่อวันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑ นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมพิธีเปิดเนื่องในงานวันสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น นิทรรศการ เกม ศิลปะ เป็นต้น ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4546 ]]> เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 นายจตุรงค์ สุขแก้ว พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ณ ห้องประชุมนิลุบล 328 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กิจกรรม ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี "ราชโบฯคัพ" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4545 ]]> นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรม ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี "ราชโบฯคัพ" โดยมีนายพิชัย นันทชัยพร เป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครู รองผู้อำนวยการ คุณครู และนักเรียน ร่วมพิธีเปิดงาน ณ หอประชุม 2 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โครงการลอริเอะSis2Sis http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4544 ]]> ผลิตภัณฑ์ลอริเอะได้จัดกิจกรรม ส่งต่อความมั่นใจฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในระดับชั้นม.2 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4543 ]]> วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งได้เวียนมาบรรจบครบรอบเป็นปีที่ 107 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำตัวเเทนเนตรนารี เข้าพิธีทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนามฯ เมื่อเวลา 09:00 น. ณ บริเวณสนามกีฬากลาง จ.ราชบุรี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือ จ.ราชบุรี เป็นประธาน