ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4164 ]]> ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4163 ]]> รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประจำปีการศึกษา 2561 ณโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์วันที่ 25 - 28 มีนาคม พ.ศ.2561 ยินดีต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4162 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดย รองชวภณ รวมทรัพย์ และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ต้อนรับครูนิตยา ดอนเมือง และคณะครูจากโรงเรียนวังเย็นวิทยาคม จังหวัดสระแก้ว ที่มาส่งครูนิตยา ดอนเมือง และศึกษาดูงานณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4161 ]]> การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4160 ]]> การสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2561 ยินดีต้อนรับคณะการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4159 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ นำโดย ดร.รัชชัชย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร คุณครู และบุคลากร จัดเตรียมรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ณ หอประชุมสัตตบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ งานกีฬา "เบญ-ราช" สานสัมพันธ์ พี่-น้อง ครั้งที่ 32 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4158 ]]> งานกีฬา เบญ-ราชสานสัมพันธ์ พี่-น้องครั้งที่ 32ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อ"ธรรมาธิปไตย" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4157 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์เนื่องในวันมาฆบูชา หัวข้อธรรมาธิปไตย ในวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ หอศิลป์พุทธะ ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผลการเข้า ร่วมแข่งขัน นางสาวพัฒน์ตะวัน จีนตุ้ม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ทุนการศึกษา1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร กิจกรรมBye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4156 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดกิจกรรม Bye Nior ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่กำลังจะจบการศึกษา ในปีการศึกษานีี้ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4155 ]]> พิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรอินเทอร์แรคท์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในความอุปถัมภ์ของสโมสรโรตารีราชบุรีณ ห้องประชุมนิลุบล (๓๒๘) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4154 ]]> การประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมนิลุบล (328) โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4153 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จัดโครงการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ การประกวดร้านค้าดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์นักเรียนนักธุรกิจน้อย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4152 ]]> ผลการแข่งขัน การประกวดร้านค้าดีเด่น ประเภทผลิตภัณฑ์นักเรียนนักธุรกิจน้อยโรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 11-13 ก.พ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4151 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุมสัตตบงกชโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4150 ]]> สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต8 ได้จัดการอบรมพัฒนานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิสิษฎ์ พวงเพชร เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2561 วันเกียรติยศราชโบริกาฯ ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4149 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรเนื่องในวันเกียรติยศให้กับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่างๆณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 16 มกรา วันครู ครั้งที่ 62 ปี พ.ศ.2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3949 ]]> คณะผู้บริหาร ครู โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ร่วมงาน วันครู ครั้งที่ 62 คําขวัญ ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.)ร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3948 ]]> งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับม.ปลาย(พสวท.) นำนักเรียนชั้น ม.5/2 เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม พ.ศ. 2561 การติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3947 ]]> โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้มีการติว O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิทยากร จากภายนอก วันละ1 วิชา ตามลำดับดังนี้ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 22-25 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ชมรม TO Be Number One ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3946 ]]> ชมรม TO Be Number One ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานทั่วประเทศ 160 แห่ง/จากการจัดของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอประชุมสัตตบงกต โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์