ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) งานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6716 ]]> โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ร่วมกับ เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี ได้จัดงานวันเด็กประจำปี ๒๕๖๓ ให้กับนักเรียนและเด็กในตำบลโพหัก เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6665 ]]> เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” นำโดยผู้อำนวยการ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครูและบุคลากร จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมจับของขวัญ เล่นเกม กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6664 ]]> เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6663 ]]> เนื่องในโอกาสวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดยครู วิมล อินแหยม หัวหน้ากลุ่มสาระต่างประเทศ และ ครูกนกพร คำพวงโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”จึงได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส เพื่อให้คณะครูบุคลากร และนักเรียนได้ร่วมสนุกโดยสอดแทรกความรู้กิจกรรมประกวดการ์ดวันคริสต์มาสพร้อมมอบประกาศนียบัตรและของขวัญณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6610 ]]> เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐ น. ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และ นักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรณ หน้าอาคารเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี การแข่งขันกีฬาสีภายใน P.W.S. GAME http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6609 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ชมพู-เหลืองเกมส์P.W.S. GAMEขึ้นระหว่างวันที่ ๓-๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย โดยมีนายบุญเปรมเที่ยงน่วม รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆและผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมากนักกีฬาเป็นระดับมัธยมศึกษาศึกษาปีที่ ๑ ­– ๖โดยแบ่งเป็น ๒ สี คือ สีชมพู กับสีเหลือง กิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6604 ]]> เมื่อวันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมฝึกอบรมทักษะอาชีพ เพื่อให้สามารถคิด วิเคราะห์ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ – ๓ ณ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” กิจกรรม English camp http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6560 ]]> วันอังคาร ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ “EGP ปันภาษาสู่ชุมชน” ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี ร่วมกัน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เพิ่มพูนทักษะ ทางด้านการสื่อสารเน้นประสบการณ์โดยตรง ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6559 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ โดย พระอาจารย์วัดใหญ่โพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเรียนรู้ธรรมะ ได้เข้าสอนธรรมะศึกษาให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในวันจันทร์ ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.ณโรงอาหารโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนาคุณธรรมจริยธรรม และได้ฝึกสมาธิ ทำให้นักเรียนมีจิตใจผ่องใส และมีแนวทางในการดำเนินชีวิต โครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6558 ]]> วันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖จัดโครงการค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ณโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จังหวัดราชบุรีใน วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ และ ศึกษาที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลเขาชะงุ้มอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เรียนในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6557 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารีชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน๒๕๖๒ ณ กรมพัฒนาที่ ๑ค่ายศรีสุริยวงศ์ อำเภอ เมือง จังหวัด ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ เน้นการฝึกความมีระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันด้วยความรักความสามัคคีความเสียสละ ความอดทน รอบคอบ ความมีน้ำใจ และระมัดระวังตนเองต่ออันตรายต่างๆรู้จักการสังเกตสิ่งรอบตัว รวมถึงความรับผิดชอบต่อภารกิจของตนเอง พิธีมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษา แก่นักธรรมชั้นตรี โท เอก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6512 ]]> ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์” ตำบล โพหัก อำเภอ บางแพ จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ ๖ พ.ย.ที่ผ่านมา พระครูพระสมุห์สำเริงอาทโร เจ้าอาวาสวัดใหญ่โพหัก พร้อมด้วยพระ อีก ๑ รูป เดินทางมามอบมอบประกาศนียบัตร ทุนการศึกษาเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักธรรมชั้นตรี โท เอกให้กับนักเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์” ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6507 ]]> โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและครูประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ อาคารเรียน โรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าทางการจัดการศึกษา เปิดรับข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองนักเรียนต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พิธีมอบเกียรติบัตรมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ ๖๙ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6506 ]]> วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว ได้มอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้ฝึกสอนและมอบเกียรติบัตรแก่และเงินรางวัลแก่นักเรียนและที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ บริเวณโดมโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราฎษร์อุปถัมภ์” ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6435 ]]> โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6313 ]]> โครงการอบรมผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัย ณ โรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6298 ]]> เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”ศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (Hall 6-12) เมืองทองธานี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6229 ]]> กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนโพหัก"วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์" โครงการอบรมให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนให้กับเยาวชนในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6130 ]]> พ.ต.อ.เทอดไทย สุขไทย ผกก.สภ.โพหัก พร้อมชุด มวลชนสัมพันธ์ร่วมบรรยายให้ความรู้พิษภัยยาเสพติดและกฎหมาย กับ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโพหัก “วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” ในวันที่ 24 กรกฎาคม2562 พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6129 ]]> เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์” จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ขวัญจิรา เจ็กภูเขียว คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนโพหัก“วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์”