ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ประเพณีลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6489 ]]> ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมทำกิจกรรมถวายกระทง เนื่องใน ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ ณ วัดประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในปีนี้ตรงวับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน สอบ Pre O-NET http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6338 ]]> 17 กันยายน 2556 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6319 ]]> 10 กันยายน 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ในประเด็นการจัดหลักสูตร วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียน coding และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนของกลุ่มสาระ และได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ My Office School http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6280 ]]> 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำหรับโรงเรียน ซึ่งมีรายระเอียดการอบรมดังนี้ 1.การเข้าใช้งาน My Office 2.บันทึกข้อความ/บันทึกเสนอแฟ้ม 3.หนังสือเวียน 4.การออกคำสั่ง 5.การขอไปราชการ 6.การขออนุญาตลาโดยมี นายเสรี โพธิ์นิล เป็นวิทยากรอบรม เพื่อเตรียมการใช้งานระบบในปีการศึกษา 2/2562 นี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6279 ]]> 23 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมแคแสด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ตอบสนอง ครอบคลุม และเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการ ได้ถูกต้องชัดเจน กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2562 กอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6255 ]]> 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จำนวน 2562 กอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน และพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเวลา 9.30 น. ได้จัดกองผ้าป่าเวลา 10.30 น.ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้ล่วงลับ และในเวลา 12.00 น. ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่ครูอาวุโสของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6138 ]]> 26 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ) นำข้าราชการครู พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และผู้นำองค์กรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6091 ]]> 24 กรกฏาคม 2562 เวลา14.30 น คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ ดร. สมศักดิ์ ลิลา และ ดร.กิติศักดิ์ ดีฟื้น ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การออกแบบการวัดประเมินผลในการเรียนรู้ 3. ทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. การวิเคราะห์หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้มี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกล่าวเปิดการอบรม การสอนภาษาอังกฤษมิติใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5972 ]]> กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5967 ]]> 1 กรกฎาคม 2562 นายวินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำคณะลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติซึ่งจะตรงกับวัน ที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่าน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำคณะลูกเสือเข้าร่วมการเดินสวนสนาม ซึ่งประกอบไปด้วย กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ รวมถึงนักศึกษาวิชาทหารคำปฏิญาณของลูกเสือ"ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"– ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์– ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ– ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ"Scouting For Boys" และคำว่า "Scout" ซึ่งใช้เรียกแทน "ลูกเสือ" มีความหมายตามตัวอักษร คือS : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกันC : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดีO : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาทU : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคีT : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5920 ]]> 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”และตัวแทนนักเรียนได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ “มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมย์อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน” กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5919 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การคัดลายมือ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมทักษะการภาษาไทยการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง วิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5531 ]]> เสรี โพธิ์นิล 2561 : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี. 41 หน้าการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1). เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน ที่ได้มาจากการการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบOne Group Pretest Postest Designผลการวิจัยสรุปว่า 1). บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.49/92.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอนได้ 2). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3). ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3449 ]]> วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณครูธนชาต อาจหาญ,คุณครูกิติศักดิ์ ดีพื้น,คุณครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์,คุณครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัตและคุณครูพรพิกุล เจริญลอยเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และได้รับเกียรติจากนายกมล เฮงประเสริฐ (ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เป็นเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยที่ผ่านมาครูธนชาต อาจหาญ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น • โครงการสะเต็มศึกษา สร้างธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ หัวใจพอเพียง เป็นการใช้ความรู้สะเต็มศึกษาแก้ปัญหาราคามะนาวตกต่ำ โดยการทำเครื่องซิลมะนาวสุญญากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บมะนาว • การทำน้ำมะนาวพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้แบนด์ damnoen life • การทำผลิตภัณฑ์ล้างจานผสมมะนาวจากธรรมชาติ ภายใต้แบนด์ damnoen life และยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีครูที่นำผลงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวดระดับประเทศจากการประกวดโครงการต้นกล้าสีขาวของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ดังนี้ ครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัต สะเต็มศึกษากับผลิตภัณฑ์เส้นใยจากพืช ครูสุวรรณดี ช่างเขียน สะเต็มศึกษาจากสารละลายกลายเป็นไข่เค็ม ครูกิติศักดิ์ ดีพื้น อัตราส่วนและร้อยละ Bar Model หรรษา , แผนภูมิวงกลม ข้อมูลฉับไวทันใจชาวประสาทสิทธิ์ ครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ ออแบบบ้านในฝันด้วยโปรแกรม Sketch up1 ครูพรพิกุล เจริญลอย ตัวหาร่วมมากกับการเกษตร เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3386 ]]> วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. เปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3351 ]]> วันที่ 8 กันยายน 2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเปิดโลกวิชาการ Prasartrat Open house 2017 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสถาพร อภิวังโสกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ มากมาย เช่น การแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ การแข่งขันประกวดมารยาทไทย การแข่งขันร้องเพลงลูกทุ่ง ร้องเพลงจีน คัดลายมือภาษาไทย คัดลายมือภาษาจีน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ พูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ การประกวดโครงงานคุณธรรม เล่านิทานคุณธรรม บอลลูนอากาศร้อน ร่มพยุงไข่ จรวดขวดน้ำ เครื่องร่อนเดินตาม เกม 24 อัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ การจัดสวนถาด วาภาพ เป็นต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ได้จัดซุ้มเพื่อแสดงผลงานนักเรียน การเล่นเกม การละเล่นต่าง ๆ และขายของเพื่อเป็นทักษะในการสร้างอาชีพต่อในอนาคต กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3275 ]]> วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ในกิจกรรมประกอบไปด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง การแสดงของนักเรียน การมอบรางวัลแม่ดีเด่น มอบทุนการศึกษาและจัดกิจกรรมรำลึกถึงพระคุณแม่ โครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3231 ]]> 7 สิงหาคม 2560 เวลา13.00 น. (ที่ผ่านมา) ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำโครงการเครือข่ายพลเมืองต้นกล้าราชบุรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ซึ่งได้ร่วมอยู่ในโครงการนี้ โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสถานศึกษาทำร่วมกับมูลนิธิฟรีดิช เนามัน นำทีมโดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล คุณสิรินธารา ธีรมาชวนิชย์ และคณะ โดยมีการอบรมให้นักเรียนตัวแทนของโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ คำสำคัญเกี่ยวกับประชาธิปไตย เรียนรู้ประชาธิปไตยผ่านเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย และให้นักเรียนได้ถอดบทเรียนว่าได้อะไรจากเกมจำลองเมืองประชาธิปไตย ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3228 ]]> เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา) เวลา 18. 00 น. นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐ จัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้รับเกียรติจากคุณวิชัย เจริญสิน นายกสมาคมฯ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ณ ห้องศูนย์สื่อการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เพื่อรายงานคณะกรรมการสมาคมฯ ให้ทราบถึงการทำงานของโรงเรียน ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 1. รายงานจำนวนครูและนักเรียนในปีการศึกษาปัจจุบัน 2. ผลคะแนน O-NET ของโรงเรียน ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้ลำดับที่ 8 ของจังหวัดราชบุรีและได้ลำดับที่13 ของ สพม.8 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ลำดับที่ 7 ของจังหวัดราชบุรีและได้ลำดับที่ 11 ของ สพม.8 4. ยอดเงินของสมาคม ฯ 5. ขออนุมัติให้สมาคม ฯ เป็นผู้ดำเนินกิจกรรมการทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3227 ]]> 3 สิงหาคม 2560 (ที่ผ่านมา) โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ป้องกันการทุจริต (โครงการโรงเรียนสุจริต) กิจกรรม : บริษัทสร้างการดี จัดกิจกรรมโดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประธานเปิดโครงการ การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิด เห็นประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน แลปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ให้เข้ากับยุคสมัยที่มี ความเจริญทางด้านวัตถุทำให้คนนิยมความ สะดวกสบาย รวดเร็ว พึงพอใจต่อการเป็นผู้บริโภคนิยม สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเกิดกระแสค่านิยมที่ทำให้สังคมเกิดความเสื่อมโทรม มีผลกระทบต่อจิตใจ และความประพฤติของเยาวชนที่ไม่เหมาะสม หากไม่ดูแลช่วยเหลือหรือไม่ปลูกฝังจิตสำนึกให้อยู่ในกรอบของความเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามแล้วจะทำให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนที่เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นอาจสร้างปัญหาความเดือดร้อนต่อสังคมและประเทศชาติได้