ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) สอบธรรมสนามหลวง 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6575 ]]> 29 พฤศจิกายน 2562 ทางแม่กองธรรมสนามหลวงได้กำหนดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ในสนามสอบของเจ้าคณะตำบลบัวงาม ได้จัดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ โดยมีการจัดสอบนักธรรมชั้นตรี นักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นกรรมการสอบ 25 พฤศจิกายน “วันวชิราวุธ” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6541 ]]> 25 พฤศจิกายน 2562 กองลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล ต่อกิจการเสือป่าและลูกเสือ โดยมี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วางพวงมาลาและนำกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือและคณะลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6539 ]]> 24 พฤศจิกายน 25562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2/2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และนายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู อาจารย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมประชุม ประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6533 ]]> 19-21 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมประชุมผู้ปกครองสัญจร ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินงาน และการพัฒนาสถานศึกษา ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในสถานที่ใกล้เคียงเข้าร่วมประชุม และทางสมาคมครูและผู้ปกครองได้ร่วมประชุมผู้ปกครองสัญจรด้วย โดย ผอ.กมล เฮงประเสริฐ (นายกสมาคม) ได้แจ้งการดำเนินงานของสมาคม ในการประชุมสัญจรครั้งนี้จัดขึ้น 3 วัน ดังนี้ 19 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลากิมเซี่ยงกง เวลา 16.30 น 20 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลาวัดปทุมทองรัตนาราม เวลา 16.30 น 21 พฤศจิกายน 2562 ประชุมผู้ปกครองสัญจร ณ ศาลาวัดโรงเข้ เวลา 16.30 น และจะมีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนรอบสุดท้ายในวันอาทิตย์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ Prasartrat Open House 2019 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6510 ]]> 15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ “Prasartrat Open House 2019” ประเพณีลอยกระทง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6489 ]]> ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมทำกิจกรรมถวายกระทง เนื่องใน ประเพณีลอยกระทง ๒๕๖๒ ณ วัดประสาทสิทธิ์ ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สำคัญของไทย ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในปีนี้ตรงวับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน สอบ Pre O-NET http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6338 ]]> 17 กันยายน 2556 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้จัดสอบ Pre O-NET ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 นิเทศการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6319 ]]> 10 กันยายน 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ร่วมนิเทศการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อสร้างความเข้าใจและกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ในกลุ่มสาระ ในประเด็นการจัดหลักสูตร วิทยาการคำนวณ การจัดการเรียน coding และรับฟังปัญหาการจัดการเรียนของกลุ่มสาระ และได้มีการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ My Office School http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6280 ]]> 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-16.00 น. คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ เข้ารับการอบรมการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) สำหรับโรงเรียน ซึ่งมีรายระเอียดการอบรมดังนี้ 1.การเข้าใช้งาน My Office 2.บันทึกข้อความ/บันทึกเสนอแฟ้ม 3.หนังสือเวียน 4.การออกคำสั่ง 5.การขอไปราชการ 6.การขออนุญาตลาโดยมี นายเสรี โพธิ์นิล เป็นวิทยากรอบรม เพื่อเตรียมการใช้งานระบบในปีการศึกษา 2/2562 นี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6279 ]]> 23 สิงหาคม 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2563 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมแคแสด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1. เพื่อจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ให้ตอบสนอง ครอบคลุม และเป็นไปตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา2. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรในด้านการเขียนโครงการตามหลักวิชาการ สามารถประเมินโครงการ ได้ถูกต้องชัดเจน กระบวนการวางแผนเป็นการกำหนดทิศทางหรือแนวทางการดำเนินงานในอนาคตขององค์กร เน้นกระบวนการและจุดมุ่งหมายรวมที่หน่วยงานหรือองค์กร มุ่งหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การบริหารและการจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จึงได้มีการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี 2563 ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำโครงการซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในหน่วยงาน ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา 2562 กอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6255 ]]> 18 สิงหาคม 2562 สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา จำนวน 2562 กอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน และพัฒนาภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมในเวลา 9.30 น. ได้จัดกองผ้าป่าเวลา 10.30 น.ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ 9 รูป เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียนผู้ล่วงลับ และในเวลา 12.00 น. ได้จัดพิธีมุทิตาสักการะแด่ครูอาวุโสของโรงเรียน พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6138 ]]> 26 กรกฎาคม 2562 นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ (ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ) นำข้าราชการครู พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และผู้นำองค์กรท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนในชุมชน มาร่วมพิธีวางพานพุ่มและลงนามถวายพระพร เพื่อถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6091 ]]> 24 กรกฏาคม 2562 เวลา14.30 น คณะครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ ดร. สมศักดิ์ ลิลา และ ดร.กิติศักดิ์ ดีฟื้น ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. การออกแบบการวัดประเมินผลในการเรียนรู้ 3. ทักษะในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. การวิเคราะห์หลักสูตรการอบรมในครั้งนี้มี นายพงษ์ดนัย เดชเดชาโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกล่าวเปิดการอบรม การสอนภาษาอังกฤษมิติใหม่ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5972 ]]> กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5967 ]]> 1 กรกฎาคม 2562 นายวินัย สุบรรณเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจนำคณะลูกเสือ กล่าวคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติซึ่งจะตรงกับวัน ที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปี เพื่อเป็นการระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่าน ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งกองเสือป่าขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนได้เข้ารับการอบรม โดยมีจุดประสงค์ที่จะมุ่งอบรมจิตใจให้คนไทยรู้จักรักชาติมีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู เมื่อกิจการของเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้วพระองค์ จึงทรงพระราชดำริว่า ควรจะได้มีการอบรมของเสือป่าด้วย ดังนั้นในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งลูกเสือขึ้นในประเทศไทยนับเป็นประเทศที่ 3 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ทางราชการจึงได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปีเป็น “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” หรือ “วันลูกเสือ” โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้นำคณะลูกเสือเข้าร่วมการเดินสวนสนาม ซึ่งประกอบไปด้วย กองลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และ ลูกเสือวิสามัญ เนตรนารีวิสามัญ รวมถึงนักศึกษาวิชาทหารคำปฏิญาณของลูกเสือ"ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"– ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์– ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ– ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ"Scouting For Boys" และคำว่า "Scout" ซึ่งใช้เรียกแทน "ลูกเสือ" มีความหมายตามตัวอักษร คือS : Sincerity หมายถึง ความจริงใจ มีน้ำใสใจจริงต่อกันC : Courtesy หมายถึง ความสุภาพอ่อนโยน เป็นผู้มีมารยาทดีO : Obedience หมายถึง การเชื่อฟัง อ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในโอวาทU : Unity หมายถึง ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้รักสามัคคีT : Thrifty หมายถึง ความมัธยัสถ์ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5920 ]]> 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นายชัยทัด สุขสม รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ ได้อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”และตัวแทนนักเรียนได้เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ “มติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมย์อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน” กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5919 ]]> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันตอบปัญหา การคัดลายมือ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมทักษะการภาษาไทยการแข่งขันประเภทต่าง ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาไทยและเสริมสร้างค่านิยมในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง วิจัย : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5531 ]]> เสรี โพธิ์นิล 2561 : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี. 41 หน้าการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์คือ 1). เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Learning) วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2). เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3). เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-learning) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 41 คน ที่ได้มาจากการการสุ่มอย่างง่าย (Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (e-Learning) กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบOne Group Pretest Postest Designผลการวิจัยสรุปว่า 1). บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.49/92.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอนได้ 2). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3). ความพึงพอใจของนักเรียนที่จัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3449 ]]> วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ จัดอบรม เรื่องการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมีคุณครูธนชาต อาจหาญ,คุณครูกิติศักดิ์ ดีพื้น,คุณครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์,คุณครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัตและคุณครูพรพิกุล เจริญลอยเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องสื่อการเรียนรู้ ฯ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ และได้รับเกียรติจากนายกมล เฮงประเสริฐ (ผู้อำนวยการโรงเรียนกุศลวิทยา) พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจได้เป็นเรียนนำร่องการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยที่ผ่านมาครูธนชาต อาจหาญ ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น • โครงการสะเต็มศึกษา สร้างธุรกิจการเกษตรยุคใหม่ หัวใจพอเพียง เป็นการใช้ความรู้สะเต็มศึกษาแก้ปัญหาราคามะนาวตกต่ำ โดยการทำเครื่องซิลมะนาวสุญญากาศ เพื่อยืดอายุการเก็บมะนาว • การทำน้ำมะนาวพร้อมดื่ม เพื่อเพิ่มมูลค่าภายใต้แบนด์ damnoen life • การทำผลิตภัณฑ์ล้างจานผสมมะนาวจากธรรมชาติ ภายใต้แบนด์ damnoen life และยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพิเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ยังมีครูที่นำผลงานสะเต็มศึกษาเข้าประกวดระดับประเทศจากการประกวดโครงการต้นกล้าสีขาวของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน ดังนี้ ครูจิรวัฒน์ จันทรัตทัต สะเต็มศึกษากับผลิตภัณฑ์เส้นใยจากพืช ครูสุวรรณดี ช่างเขียน สะเต็มศึกษาจากสารละลายกลายเป็นไข่เค็ม ครูกิติศักดิ์ ดีพื้น อัตราส่วนและร้อยละ Bar Model หรรษา , แผนภูมิวงกลม ข้อมูลฉับไวทันใจชาวประสาทสิทธิ์ ครูองอาจ วิจิตรวรกาญจน์ ออแบบบ้านในฝันด้วยโปรแกรม Sketch up1 ครูพรพิกุล เจริญลอย ตัวหาร่วมมากกับการเกษตร เชิญร่วมงานเกษียณอายุราชการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3386 ]]> วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น.