ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5447 ]]> ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2561ประกอบไปด้วย ค่ายภาษาไทย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายพัฒนาทักษะอาชีพ ค่ายภาษาอังกฤษ-ศิลปะ และค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25-26 มกราคม 2562 และค่ายวิทยาศาสตร์วันที่ 25-27 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5142 ]]> การตรวจนับจำนวนนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา โดยมีนายสุรินทร์ อังกุรวิโรจน์ ผู้แทนเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา นายสิงหา สิทธิกูล ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา นางสาวศศิธร น่วมอารี ผู้แทนผู้ปกครอง และครูที่ปรึกษาร่วมกันตรวจนับ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา โครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5101 ]]> เทศบาลตำบลเขาขวาง จัดอบรมโครงการป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลเขาขวาง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ เข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรต่อตนเองและสังคม ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 โครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5100 ]]> กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของภาคกลาง สุพรรณบุรี 2 จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5048 ]]> การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย จ.ราชบุรี การอยู่ค่ายพักแรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น http://news.sesao8.go.th/story.php?id=5044 ]]> การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2561 ณ ค่ายลูกเสือเมืองราช จ.ราชบุรี การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4902 ]]> การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4855 ]]> ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4772 ]]> กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี และท่านนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4771 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4747 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4746 ]]> ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4690 ]]> ผู้อำนวยการโอภาส เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครูโรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4665 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4660 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4538 ]]> คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4524 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของเดือนกรกฎาคมวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4505 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4452 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระวันคล้ายวันประสูติ ครบ 91 พรรษาและร่วมลงนามถวายพระพร ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4451 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนช่องพรานวิทยากับภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนวัดโคกทอง สถานีตำรวจภูธรเขาดิน เทศบาลตำบลเขาขวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน กรมการทหารช่างค่ายบุรฉัตร ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561