ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4902 ]]> การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 การนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4855 ]]> ว่าที่ร้อยตรี วัฒนา ตรงเที่ยงและนายปริญญา บุญเกิด ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 นิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรมและโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครู เข้ารับการนิเทศ ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว วันที่ 30 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4772 ]]> กิจกรรมบรรพชาสามเณรหมู่ ครั้งที่ 15 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยมีท่านวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธี และท่านนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธาราม กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม วันที่ 10 -13 สิงหาคม 2561 ณ วัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี พิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4771 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4747 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาชะงุ้ม "ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี" ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4746 ]]> ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 การอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4690 ]]> ผู้อำนวยการโอภาส เจริญเชื้อ เป็นวิทยากรการอบรมการพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลให้กับคณะครูโรงเรียนช่องพรานวิทยา ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4665 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา ไปถวายยังวัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4660 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4538 ]]> คณะ ก.ต.ป.น.,อ.ก.ต.ป.น.และศึกษานิเทศก์เข้านิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี หัวหน้าฝ่ายบริหารและคณะครูรับการนิเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4524 ]]> คณะครูและนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ของเดือนกรกฎาคมวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4505 ]]> พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่4 กรกฎาคม 2561 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4452 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี นำคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ในวาระวันคล้ายวันประสูติ ครบ 91 พรรษาและร่วมลงนามถวายพระพร ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4451 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียนร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนช่องพรานวิทยากับภาคีเครือข่ายโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนวัดช่องพราน โรงเรียนวัดโคกทอง สถานีตำรวจภูธรเขาดิน เทศบาลตำบลเขาขวาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเตาปูน กรมการทหารช่างค่ายบุรฉัตร ร่วมลงนาม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 งานฉลองประกาศนียบัตร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4444 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี คณะครูและนักเรียน ร่วมงานฉลองประกาศณียบัตร พัดเปรียญธรรม 3 ประโยคของพระครูวิสุทธานันทคุณ เจ้าคณะอำเภอโพธาราม เจ้าอาวาสวัดเขาช่องพราน โดยมีพระพรหมโมลี แม่กองบาลีสนามหลวงเป็นประธานในพิธี ณ วัดเขาช่องพราน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 พิธีไหว้ครู http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4421 ]]> พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีศาสตราจารย์หิรัญ - นงเยาว์ รดีศรี เป็นประธานในพิธีและบริจาคทุนการศึกษาจำนวน 80,000 บาท และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอดไฟฟ้า LED http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4420 ]]> คุณสมชาย ทรัพย์เย็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนช่องพรานวิทยา มอบหลอด LED ในนามบริษัท เอสซี ซิสเต็ม เน็ตเวิร์ค จำกัด ให้กับโรงเรียนดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งระบบเพื่อสนองนโยบายมาตรการประหยัดไฟตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอแนะและกำหนดแนวทาง มอบไว้เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 วันสถาปนาโรงเรียนช่องพรานวิทยา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4419 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษ๊ คณครู นักเรียนโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมกันทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนโดยมีอดีตผู้บริหารและครูโรงเรียนช่องพรานวิทยาร่วมพิธี. อาทิเช่น ผอ.ปฏิภาณ ทับประยูร, ผอ.ประดิษฐ์ รัตนคเชนทร์, ผอ.สถาพร อภิวังโสกุล, ผอ.ทวีป แสงจันทร์ อีกทั้งนางสาวอรหทัย ซื่อศรีสวัสดิ์ บุตรสาวผอ.วิชัย ซื่อศรีสวัสดิ์ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีอุปการคุณ ผู้บริหาร ครู ที่ล่วงลับ และบริจาคเงินเพื่อการศึกษาจำนวน 50,000 บาท เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4171 ]]> นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวหนู พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4170 ]]> วันที่ 30 มีนาคม 2561