ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 (ฉบับปรับปรุง 2560) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4171 ]]> นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) วันที่ 2-3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวหนู พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4170 ]]> วันที่ 30 มีนาคม 2561 กิจกรรมน้องส่งพี่ไมตรีสัมพันธ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=4060 ]]> วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์วัดเขาช่องพราน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3996 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษีนำคณะครูและนักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณวัดเขาช่องพรานและจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียนทองเนื่องในงานประจำปีปิดทองนมัสการหลวงพ่อร้อยล้านศักดิ์สิทธิ์ วัดเขาช่องพรานระหว่างวันที่ 15-25 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของบวร บ้าน. วัด โรงเรียน กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3991 ]]> กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House โรงเรียนช่องพรานวิทยาโดยมีท่านนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาขวางให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและนักเรียนจากโรงเรียนประถมศึกษาในพื้นที่ ใกล้เคียงจำนวน 18 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3956 ]]> การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย โดยมีนายสถาพร อภิวังโสกุล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว โรงเรียนช่องพรานวิทยา กิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3950 ]]> โรงเรียนช่องพรานวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมผู้ปกครองเยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ในการนี้ผู้ปกครองได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อมูลเพื่อการพัฒนาการเรียน การสอนต่อไป การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3929 ]]> ว่าที่ร้อยตรี ดร.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ผู้คุมสอบและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขันพื้นฐาน (o-net) ณ โรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนกุมภาพันธ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3921 ]]> วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการวิชาการสานฝัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3917 ]]> โรงเรียนช่องพรานวิทยาจัดโครงการวิชาการสานฝัน ประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ ค่ายดาราศาสตร์ ค่ายเรียนรู้ท้องถิ่นโพธาราม ค่ายอังกฤษ-ศิลปะ รางวัล "โรงเรียนรักษาศีล 5" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3798 ]]> โรงเรียนช่องพรานวิทยา โรงเรียนคุณธรรม โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามได้ดำเนินการโครงการยกระดับหมู่บ้านศีล 5 โดยคณะสงฆ์อำเภอโพธารามเห็นว่า โรงเรียนช่องพรานวิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน จึงได้มอบเกียรติบัตร โรงเรียนรักษาศีล 5 วันที่ 19 มกราคม 2561 กิจกรรมวันครู ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3759 ]]> นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพราน คณะครูและครูนอกประจำการอาวุโส เข้าร่วมกิจกรรมในวันครู ณ ห้องประชุมค้างคาวบัว และร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ วัดเขาพระ วันที่ 16 มกราคม 256 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ปี 2561 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3758 ]]> กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ของคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู วันที่ 5 มกราคม 2561 งานสมโภช วันพระเจ้าตากสิน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3728 ]]> ผู้อำนวยการวรรณชัย รังษี ร่วมพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสิน ณ อนุสรณ์สถานพระเจ้าตากสิน วัดเขาชะงุ้มเนื่องในงานสมโภช วันพระเจ้าตากสินและได้นำนักเรียนร่วมแสดงชุดรำ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 การมอบทุนการศึกษาจาก ธกส.เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3726 ]]> วันที่ 29 ธันวาคม 2560 กีฬาต้านยาเสพติด "ช่องพรานเกมส์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3724 ]]> นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอ อำเภอโพธาราม ประธานในพิธีเปิดกีฬาต้านยาเสพติด ช่องพรานเกมส์ พร้อมด้วยนายกสมพงศ์ พรามสุภา นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเขาขวาง กับผู้จัดการธกส.สาขาเขาขวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำในชุมชน วันที่ 27-29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมวันคริสต์มาส http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3723 ]]> การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3655 ]]> การอบรมให้ความรู้ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพหรือการทำ CPR อย่างถูกต้อง ถูกที่และถูกเวลา โดยได้รับความอนุเคราะ์จากวิทยากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เตาปูน ณ หอประชุมโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 13 ธันวาคม 2560 กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ปีการศึกษา 2560 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3654 ]]> กิจกรรมประชุมผู้ปกครองสัญจร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จุดที่ 1 ศาลาหมู่บ้านหนองกลางดง จุดที่ 2 ศาลาหมู่บ้านเขาแหลม จุดที่ 3 ศาลาหมู่บ้านเขาชะงุ้ม จุดที่ 4 หอประชุมโรงเรียนเนินม่วง จุดที่ 5 ศาลาหมู่บ้านหนองมะค่า จุดที่ 6 ศาลาวัดเขาช่องพราน วันที่ 15-22 พฤศจิกายน 2560 กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง http://news.sesao8.go.th/story.php?id=3512 ]]> กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 สนามสอบโรงเรียนช่องพรานวิทยา วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560