ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร http://news.sesao8.go.th/story.php?id=806 ]]> โรงเรียนท่ามะขามวิทยา ต้อนรับ ผู้อำนวยการ อภิเชษฐ์ เกตุกร ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2558 คณะครูและนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ์ ร่วมต้อนรับ เข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558 http://news.sesao8.go.th/story.php?id=395 ]]> โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ.ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ วันที่13-15 สิงหาคม 2558 ประจำปีการศึกษา 2558 อบรมโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=251 ]]> นางปลิฎสดา เพ็ชรสีเงิน รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นประธานอบรมเชิงปฏิบัติโครงการพัฒนาเยาวชนด้วยกีฬาบริดจ์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา เมื่อวันที่ 25- 26 กรกฏาคม 2558 ณ ห้องพากเพียร โรงเรียนท่ามะขามวิทยา โดยมี ผู้สนับสนุนงบประมาณ : โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด วิทยากร : สมาคมกีฬาบริดจ์แห่งประเทศไทย ผู้เข้ารับการอบรม : นักเรียนโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ม.1-ม.6 ห้องเรียนละ 8 คน รวม 96 คน ไปส่งรองฯ สังคม รุ่งเรือง ไปเป็น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=172 ]]> ผู้อำนวยการ ภัทร ผ่องราษีและคณะครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ได้ไปส่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา ไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อมะกรูด เมื่อเวลา 9.00น. ของวันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=171 ]]> โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี ได้ประกาศนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารโรงเรียน บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนในการสร้างความตระหนัก สนใจ ให้ความสำคัญและความร่วมมือต่อการดำเนินการในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ในด้านพลังงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ร่วมรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก http://news.sesao8.go.th/story.php?id=68 ]]> โรงเรียนท่ามะขามวิทยา จังหวัดราชบุรี โดย ผอ.ภัทร ผ่องราษี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านวันยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558 บริเวณรอบ ๆ โรงเรียน เพื่อให้ความรู้กับประชาชนบริเวณรอบโรงเรียน