ข่าวโรงเรียน ศูนย์ข่าวโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 Copyright 2015 http://espanici espanici ( emanuele ) espanici.com ( emanuele ) ทัศนศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6361 ]]> ทัศนศึกษา ๑๔ กันยายน ๒๕๖๒ เดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6359 ]]> โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโพ ร่วมกับโรงเรียนหนองโวิทยา ร่วมเดินขบวนรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และต้านภัยยาเสพติด ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตักบาตรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6358 ]]> วัดหนองโพร่วมกับโรงเรียนหนองโพวิทยาร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อส่งไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์" http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6357 ]]> อบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์" ๙ กันยายน ๒๕๖๒ นิทรรศการศิลปะสื่อผสม http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6356 ]]> นิทรรศการศิลปะสื่อผสม ๕ - ๖ กันยายน ๒๕๖๒ วันแม่แห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6225 ]]> วันแม่แห่งชาติ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6210 ]]> เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานฉลองครบรอบ ๔๘ ปีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6208 ]]> กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6207 ]]> วันเฉลิมพระชนมพรรษากิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน วัด ชุมชน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6051 ]]> ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หล่อเทียนพรรษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6050 ]]> หล่อเทียนพรรษา ณ วัดหนองโพ จังหวัดราชบุรี วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ อบรมการขับขี่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6049 ]]> อบรมการขับขี่ปลอดภัย วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6048 ]]> โครงการส่งเสริมความรู้และป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในเด็กและเยาวชน วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญ) http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6047 ]]> โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็ก (พับเหรียญโปรยทาน) วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6046 ]]> พิธีสวนสนามวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6045 ]]> วันต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6044 ]]> โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ กิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการพนัน http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6043 ]]> โครงการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนัน เพื่อป้องกันการติดการพนันในเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพนันให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา สถานีตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6042 ]]> พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา http://news.sesao8.go.th/story.php?id=6041 ]]> อบรมเรื่องการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา