ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับคณุะครู บุลคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมจัดงานเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1391 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-12-03 11:46:34

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ

นายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ เมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2558 ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน817 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 14:31:30

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

กิจกรรมการประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนศิ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน1783 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-26 14:21:27

การประชุมนักเรียน ครู และผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาผลการเรียน

การประชุมนักเรียน ครู และผู้ปกครอง แก้ไขปัญหาผลการเรียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี นางสาวกนกพร พิริยะวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครอง นักเรียน และครู จัดทำข้อตกล..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน936 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-24 07:35:10

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

รับการประเมินโรงเรียนสีขาว

นายประทีป จำปาศรี ผู้่อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสีขาว จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โดยมีนายสมบูรณ์ เสียงวัฒนะ รองผู้อำ..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน879 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-11 08:01:19

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงรียน ครูที่ปรึกษา ประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงการดำเนินของโรงเรียน รับฟังปัญหาของผู้ปกครองนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน786 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-11-08 10:43:27

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรม

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนนาศักยภาพผู้บริหารครูแกนนำเพื่อการพัฒนา ร.ร.คุณธรรมโดยมีคณะวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ณ ห้..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน696 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 10:31:30

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

อบรมการเขียนแผนการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 1 เมื่อวั..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน798 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-08 09:09:45

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

การอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม DLIT และการใช้งาน Google for Education ให้กับคณะครู และบุคลากร ตามโครงการพัฒนาบุคลากรในการใช้ไอซีทีในการเการเรียนรู้ ของน.ส.กนก..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน672 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 08:18:06

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

งานมุทิตาจิต ครูเกษียณ 2558 (vdo)

นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากร และนักเรียน จัดงานมุทิตาจิต ให้กับคุณครูมาโนช ริมกาญจนวัฒน์ ครูเกษม เหลืองประเสริฐ ครูประภาศรี ศร..

เขียนโดย : โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี เปิดอ่าน2474 ครั้ง เขียนเมื่อ2015-10-03 07:42:43

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง