ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเทพมงคลรังษี

สัปดาห์ส่งเ่สริมพระพุทธศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

สัปดาห์ส่งเ่สริมพระพุทธศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเ่สริมพระพุทธศาสนา เนืองในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพมงคลรัง..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน377 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-14 19:19:48

การประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

การประเมินติดตามผลการตรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ผู้บริหารและคุณครูผู้รับผิ

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน364 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-06 10:29:38

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ

โครงการอบรมให้ความรู้การขับขี่อย่างปลอดภัยและโทษภัยจากการแข่งรถในทางสาธารณะ

โครงการอบรมให้ความรู้การขั

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน360 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-05 16:19:08

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเทพมงคลรังษี

ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูผู้ดูแลห้องสมุด,งานอาเซียนศึกษา,งานแนะแนว,ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี ร..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน428 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-04 19:13:53

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2559

ผู้กำกับและลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนเรียนเทพมงคลรังษี เข้าร่วมในพิธีวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติประจำป..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน503 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-07-01 11:13:30

โครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 รอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

โครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗0 รอบ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่อ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน346 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-23 13:51:27

โครงการพลังงานสัญจร

โครงการพลังงานสัญจร

นักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีเข้าร่วมโครงการพลังงานสัญจร "เปิดโลกปิโตรเลียม" โดยบริษัท ปตท. ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน536 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-21 17:45:40

วันบูรพาจารย์ รำลึก ณ วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

วันบูรพาจารย์ รำลึก ณ วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบุรี

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษีร่วมในพิธี วันบูรพาจารย์ รำลึก ณ วัดเทวสังฆราม (วัดเหนือ) จ.กาญจนบ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน462 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-19 09:47:03

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมอาคารเอนกประสงค์

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเร

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน399 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-16 19:29:47

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี ณ ถนนคนเดิน ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

งานเสนาะเสียงมโหรีฟังดนตรีในสวน บรรเลงโดยวงจากโรงเรียนเทพมงคลรังษี อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุลและผู้ฝึกซ้อมโดยคุณ..

เขียนโดย : โรงเรียนเทพมงคลรังษี เปิดอ่าน617 ครั้ง เขียนเมื่อ2016-06-12 19:03:23

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง