ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา  ปีการศึกษา2563

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา2563

งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำทีมโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เดินทางออกแนะแ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน121 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-23 17:40:46

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน144 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:28:51

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เตรียมความรู้ภาษาไทยสู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เตรียมความรู้สู่การสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ สำห..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน157 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:20:40

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

กิจกรรมธรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จัดกิจกรรมธร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน271 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:15:51

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิประชาชน เกี่ยวกับเอดส์และเสริมสร้างจริยธรรมในการป้องกันและต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น"

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฏหมายและการบังคับคดีจังหวัดราชบุรี จัดโครงการฝึกอบรม "ความรู้ทางกฏห..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน420 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:12:44

กิจกรรมวันตรุษจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีการแสดงละครภาษาจีน การมอบร..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน152 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:07:40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม นำโดยงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่และการสอบวิชาพิเศษลูกเสือ ของนัก..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน140 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-02-02 19:01:21

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ร่วมกับชมรมผู้บริหารอำเภอปากท่อ จัดงานวันครูอำเภอปากท่อ ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนปากท่อพิทยาคม ในวันพฤหัสบ..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน158 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-18 21:47:17

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

ค่ายผู้นำอาสาพัฒนาประชาธิปไตย รุ่นที่ ๒/๖๒

งานส่งเสริมประชาธิปไตย โดยคุณครูบุพผา ฉัยยะ นำนักเรี..

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:35:20

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒/๖๒

เขียนโดย : โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดอ่าน150 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-01-02 10:31:29

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง