ข่าวโรงเรียนในสังกัด สพม.8

::ข่าวกิจกรรม:: โรงเรียนเนกขัมวิทยา

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

21 กันยายน 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้รับโล่และเกียรติบัตร โรงเรียนนำร่อง โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้รับโล่และเกียรติบัตรการจัดนิทรรศการรูปแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ระดับภาค ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัดราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน104 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-23 15:41:59

4 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยารับเกียรติบัตรธรรมศึกษาพร้อมทุนการศึกษา เนื่องในวันกตัญญูกตเวทีปีที่ 41 พระธรรมธรถนอน อตฺตนาโถ อดีตเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

4 กันยายน 2563 คณะครู นักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยารับเกียรติบัตรธรรมศึกษาพร้อมทุนการศึกษา เนื่องในวันกตัญญูกตเวทีปีที่ 41 พระธรรมธรถนอน อตฺตนาโถ อดีตเจ้าอาวาสวัดเนกขัมมาราม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน123 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-09-10 10:00:15

26 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.8 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา

26 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.8 เยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อคัดกรองนักเรียนยากจนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยา

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน154 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-27 09:07:36

25 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

25 สิงหาคม 2563 การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการจัดการเรียนรู้ โครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน159 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-26 07:45:39

22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ

22 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการจัดทำสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โดยมีบุคลากรจากโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายวิชาการงานวิจัยและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และคณะ

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน182 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-24 09:22:55

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ไทยก้าวไกลสู่อาเซียน โดยการบูรณาการ 3 กลุ่มสาระ คือ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และสังคมศึกษา ซึ่งมีโรงเรียนวัดเนกขัมมารามเข้าร่วมชมกิจกรรม

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน162 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-21 20:20:56

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) ของสพม.8 โดยผอ.อรณิชชา คชนา และ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online 2020) ของสพม.8 โดยผอ.อรณิชชา คชนา และ ผอ.ภัทรนันท์ เพิ่มพูล

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน164 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 20:58:01

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพาครูภาษาอังกฤษมาถูกทาง โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเนกขัมวิทยารับการนิเทศ ติดตาม สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ตามโครงการพาครูภาษาอังกฤษมาถูกทาง โดยบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน126 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 20:50:11

10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

10 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนกขัมวิทยาร่วมกันทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ)

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน149 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:54:10

7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อาชีวะบริการตัดผมชาย-หญิง) ได้มาบริการตัดผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

7 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (อาชีวะบริการตัดผมชาย-หญิง) ได้มาบริการตัดผมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียน

เขียนโดย : โรงเรียนเนกขัมวิทยา เปิดอ่าน156 ครั้ง เขียนเมื่อ2020-08-13 10:32:36

นำ code ไปติดเว็บ
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้แต่ละโรงเรียนสามารถปรับแต่งเองได้
RSS ตัวอย่าง
              ตัวอย่าง