ทั้งหมด: 5,606 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 131,701 รูป ใช้พื้นที่ไป 8,384.90 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 4/2562
15
2019-06-26 18:35:07
กลุ่มอำนวยการ
2
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ด้านการศึกษา
40
2019-06-26 18:26:14
กลุ่มอำนวยการ
3
โครงการอาชีพอิสระในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบูรณาการต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่
19
2019-06-26 18:10:53
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
4
โครงการสานฝันวัยใส
15
2019-06-26 18:09:30
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
5
รับชมการประชุมทางไกล (Conference) เพื่อสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ และชี้แจงการดำเนินการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19
2019-06-26 17:58:29
กลุ่มอำนวยการ
6
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
20
2019-06-26 17:48:58
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
7
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562
8
2019-06-26 17:46:37
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
8
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
11
2019-06-26 17:42:02
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
9
การติดตามและประเมินผล รายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
21
2019-06-26 16:23:34
กลุ่มอำนวยการ
10
ประชุมทีมการแข่งขันกีฬาออมสินรอบจังหวัดราชบุรี
8
2019-06-26 16:12:46
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
11
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
13
2019-06-26 16:09:48
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
12
ภาพกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
30
2019-06-26 12:51:24
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
13
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
19
2019-06-26 12:50:16
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
14
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
22
2019-06-26 12:38:54
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
15
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านคาวิทยา
15
2019-06-26 12:00:20
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
16
การประเมินการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
26
2019-06-25 20:14:00
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
17
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคาวิทยา
28
2019-06-25 19:12:13
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
18
อบรมจราจร โรงเรียนสายธรรมจันทร์ ปีการศึกษา2562
27
2019-06-25 16:26:23
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
19
วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562
27
2019-06-25 16:22:02
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
20
วันสถาปนาโรงเรียน 110 ปี
22
2019-06-25 16:17:26
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
21
วันงดสูบบุหรี่โลก
24
2019-06-25 16:14:23
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
22
พิธีรับประกาศนียบัตร
22
2019-06-25 16:11:09
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
23
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
54
2019-06-25 15:58:35
กลุ่มอำนวยการ
24
กิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้ง 2562
25
2019-06-25 15:40:04
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
25
งานต้อนรับคณะรองนายกฯ(วัดโชติ)
22
2019-06-25 15:38:04
โรงเรียนสายธรรมจันทร์
admin@sesao8.go.th