ทั้งหมด: 4,346 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 98,886 รูป ใช้พื้นที่ไป 6,271.35 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
17
2018-07-21 14:38:25
โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์
2
การอบรมเยาวชนอาสาสมัครป้องกันภัย
16
2018-07-20 16:47:49
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
3
ประชุมคณะกรรมการระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาความจำเป็นถูกต้อง และจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน
90
2018-07-20 16:12:35
กลุ่มอำนวยการ
4
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ มีกำหนดการเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา : พลังขับเคลื่อนจากเอกชน (Partnership School)
81
2018-07-20 13:34:34
กลุ่มอำนวยการ
5
ประเมินนวัตกรรมประชาธิปไตย เพื่่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพประจำปี 2561
36
2018-07-20 13:22:26
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
6
ประชุมคณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด
120
2018-07-20 09:02:20
กลุ่มอำนวยการ
7
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561
83
2018-07-20 08:51:24
กลุ่มอำนวยการ
8
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 กีฬาเทเบิลเทนนิส
38
2018-07-18 09:21:14
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
9
เด็กหญิงนลินี เกตุแก้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดวาดภาพระบายสีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน
53
2018-07-18 09:18:05
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
10
พิธีไหว้ครูนาฎศิลป์ ดนตรี ทัศนศิลป์
34
2018-07-18 09:17:05
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
11
งานสัปดาห์ห้องสมุด วันที่ ๒-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
49
2018-07-18 09:14:15
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
12
ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม
42
2018-07-18 09:12:17
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
13
กิจกรรม ฟุตซอลเยาวชน รุ่นอายุไม่เกิน18ปี "ราชโบฯคัพ"
38
2018-07-18 09:09:43
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
14
โครงการลอริเอะSis2Sis
42
2018-07-18 09:07:07
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
15
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
26
2018-07-18 09:04:56
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
16
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
14
2018-07-18 09:03:12
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
17
โครงการ "สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายนักธุรกิจน้อย"
19
2018-07-18 08:57:47
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
18
กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
25
2018-07-17 22:01:08
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
19
นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา
27
2018-07-17 21:55:32
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
20
การนิเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา
32
2018-07-17 17:13:41
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
21
นิเทศการติดตาม เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของสถานศึกษา
32
2018-07-17 15:31:06
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
22
ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด61
27
2018-07-17 15:30:41
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
23
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1/2561
130
2018-07-17 13:59:31
กลุ่มอำนวยการ
24
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ก.ต.ป.น.
39
2018-07-17 13:05:26
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
25
อบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม ในหัวข้อ การหาอัตลักษณ์ของโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
30
2018-07-17 11:15:17
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
admin@sesao8.go.th