ทั้งหมด: 3,276 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 73,913 รูป ใช้พื้นที่ไป 4,520.28 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
คณะครูศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี
19
2017-09-21 12:50:08
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
2
ค่ายลูกเสือวิสามัญประดับแทบ 3 สี
13
2017-09-21 10:20:41
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
3
เกษียณเกษมใจ ร้อยสายใย มุทิตาบูชาครู
16
2017-09-21 09:57:23
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
4
วันภาษาไทย
5
2017-09-21 09:24:41
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
5
พลังงานสัญจร
5
2017-09-21 09:13:22
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
6
วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน
23
2017-09-20 21:15:52
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
7
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
176
2017-09-20 14:44:40
กลุ่มอำนวยการ
8
โครงการประชุมปฏิบัติการ การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2560
88
2017-09-20 14:14:12
กลุ่มอำนวยการ
9
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานอบรมพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการศึกษาฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
66
2017-09-20 13:58:12
กลุ่มอำนวยการ
10
โรงเรียนเทพมงคลรังษี ร่วมกับสถานีตำรวจ สภ.กาญจนบุรีและสำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี ตรวจวัดระดับเสียงรถจักรยานยนต์ และให้คำแนะนำในใช้รถจักรยานยนต์อย่างถูกกฎหมาย
22
2017-09-20 09:04:51
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
11
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ศึกษาดูงาน
21
2017-09-20 07:47:12
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
12
นิทรรศการแสดงผลงาน ศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์
13
2017-09-20 07:46:11
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
13
แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่
14
2017-09-20 07:44:23
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
14
แสดงความยินดีและเลี้ยงส่งครูศิษฎ์ฐิกานต์และเลี้ยงรับครูใหม่
11
2017-09-20 07:44:22
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
15
Sumsung smart learning
7
2017-09-20 07:42:28
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
16
การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
16
2017-09-19 14:13:08
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
17
งานมุทิตาจิต ๒๕๖๐ วันวานที่พากเพียร สู่กาลเกษียณที่ภาคภูมิ
41
2017-09-19 13:20:54
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
18
โครงการปลูกจิตสำนึก ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ ต้านภัยทุจริต คิดแทนคุณแผ่นดิน
20
2017-09-19 10:52:48
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ปีการศึกษา 2560 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
218
2017-09-18 19:34:03
กลุ่มอำนวยการ
20
งานเกษียณอายุราชการ กตเวทิตานุสรณ์ 2560 “คราอยู่ด้วยใจรัก คราจากยังห่วงใย หน้าที่นั้นหมดไป แต่หัวใจยังเหมือนเดิม”
216
2017-09-18 19:06:15
กลุ่มอำนวยการ
21
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
116
2017-09-18 18:40:24
กลุ่มอำนวยการ
22
การอบรมเชิิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์
54
2017-09-15 16:50:37
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
23
มุทิตาจิต ครูโพธาฯ
1,094
2017-09-15 16:07:48
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
24
การแข่งขันความสามารถทางวิชาการ งานมหกรรม 9 Sci 2017 “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
176
2017-09-14 16:43:41
กลุ่มอำนวยการ
25
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
49
2017-09-13 16:32:40
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
admin@sesao8.go.th