ทั้งหมด: 3,958 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 89,412 รูป ใช้พื้นที่ไป 5,594.54 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
ผอ.สพม.8 ประชุมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์นิเทศก์การศึกษาในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ
33
2018-03-22 15:40:43
กลุ่มอำนวยการ
2
สำรวจความเสียหายของโรงเรียนบ้านคาวิทยา จากเหตุวาตภัย
158
2018-03-22 14:16:02
กลุ่มอำนวยการ
3
ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน
23
2018-03-22 11:09:00
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
4
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน โดยองค์กรชุมช
20
2018-03-22 11:01:21
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5
Obec Line สื่อประชาสัมพันธ์ สพม.8 ฉบับที่ 51 เดือนมีนาคม 2561
22
2018-03-21 11:01:34
กลุ่มอำนวยการ
6
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561
61
2018-03-21 10:17:55
กลุ่มอำนวยการ
7
สำรวจความเสียหายของโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมจากเหตุวาตภัย
174
2018-03-21 09:59:47
กลุ่มอำนวยการ
8
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
110
2018-03-20 23:51:45
กลุ่มอำนวยการ
9
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
119
2018-03-20 23:40:17
กลุ่มอำนวยการ
10
นำเสนอผลงานของจังหวัดราชบุรี ในการจัดการประกวดผลงานจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2561
105
2018-03-19 14:28:30
กลุ่มอำนวยการ
11
มอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2560
47
2018-03-19 14:04:12
โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
12
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่
31
2018-03-18 21:23:44
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
13
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
35
2018-03-18 21:15:27
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
14
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
175
2018-03-18 12:24:07
กลุ่มอำนวยการ
15
ประชุมทำปฏิทินปฎิบัติงานปีการศึกษา ๒๕๖๑
46
2018-03-17 14:24:39
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
16
โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม ศึกษาดูงาน
38
2018-03-17 14:23:41
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
17
ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง
31
2018-03-17 14:22:37
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
18
ศึกษาดูงาน โรงเรียนจ่านกร้อง
21
2018-03-17 14:22:34
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
19
ประชุมคณะตรวจติดตามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุน (ค่าจ้างครูอัตราจ้าง)
141
2018-03-16 10:59:19
กลุ่มอำนวยการ
20
ประชุมหัวหน่วยงานในจังหวัดราชบุรี เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
227
2018-03-15 10:31:32
กลุ่มอำนวยการ
21
#ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (ราชบุรี – กาญจนบุรี) รับสมัครเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2)
92
2018-03-15 09:59:03
กลุ่มอำนวยการ
22
นายจตุรงค์ สุขแก้ว ผอ.สพม.8 เข้ารับโล่ห์รางวัลผู้บริหารการศีกษาดีเด่น ของสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
179
2018-03-14 16:22:34
กลุ่มอำนวยการ
23
ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด
226
2018-03-14 15:40:51
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
24
การประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
237
2018-03-14 15:29:45
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
25
การประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง"การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน"และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (ครั้งที่ 47)
202
2018-03-14 15:25:07
กลุ่มอำนวยการ
admin@sesao8.go.th