ทั้งหมด: 3,388 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 76,566 รูป ใช้พื้นที่ไป 4,679.96 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
ดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหาร (ตำแหน่งพนักงานบริการ) พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
167
2017-11-17 10:33:08
กลุ่มอำนวยการ
2
การแข่งขันทักษะทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๗
40
2017-11-16 15:19:30
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
3
ประชุมวางแผนดำเนินการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
311
2017-11-16 13:54:22
กลุ่มอำนวยการ
4
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
19
2017-11-15 21:45:13
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
5
โรงเรียนบ้านคาวิทยาเข้ารับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
28
2017-11-15 14:14:53
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
6
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมต้อนรับผุ้อำนวยการสรายุทธ ลิบไพรวัลย์
42
2017-11-15 10:09:05
โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์
7
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
104
2017-11-15 09:33:10
กลุ่มอำนวยการ
8
ประชาสัมพันธ์วารสารสังคมศาสตร์วิจัย
56
2017-11-14 16:09:53
กลุ่มอำนวยการ
9
ประชุมผลการคัดเลือกนักเรียนตัวแทนแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่1/2560
79
2017-11-14 14:23:50
กลุ่มอำนวยการ
10
รองผู้อำนวยการ ร.ร.โพธาวัฒนาเสนีย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
647
2017-11-14 12:39:31
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
11
กิจกรรมประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลนักเรียนพระราชทานโรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร ระดับจังหวัด
47
2017-11-13 20:23:32
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
12
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
47
2017-11-13 16:30:39
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
13
มอบเกียรติบัตรนักเรียน คาร์บอนต่ำ
49
2017-11-13 11:24:17
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
14
ประชุมผู้ปกครอง
123
2017-11-13 07:51:35
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
15
การสอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษาชั้นตรี,โท,เอก
37
2017-11-12 22:43:16
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
16
กิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง
34
2017-11-10 21:42:36
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
17
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ no child left behind เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2560 เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน โดยท่านผอ.สมพงษ์ เตชรัตนวรกุล
25
2017-11-10 13:14:46
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
18
มอบของที่ระลึก ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการ ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
291
2017-11-09 15:52:18
กลุ่มอำนวยการ
19
การสอบนักธรรมประจำปี 2560
37
2017-11-09 15:08:12
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
20
ประชุมทางไกลผ่านระบบ วีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ รายการ พุธเช้า ... ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560
150
2017-11-08 09:32:17
กลุ่มอำนวยการ
21
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่1/2560
101
2017-11-07 09:25:57
กลุ่มอำนวยการ
22
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2562 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่1/2560
119
2017-11-06 14:04:25
กลุ่มอำนวยการ
23
ร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดเนกขัมมาราม
60
2017-11-05 22:09:06
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
24
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และคณะ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการปฏิบัติงานตาม EB 1 - EB 11 คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน
178
2017-11-03 15:33:51
กลุ่มอำนวยการ
25
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
44
2017-11-03 13:40:11
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
admin@sesao8.go.th