ทั้งหมด: 4,682 รายการ รูปภาพในฐานข้อมูล 107,791 รูป ใช้พื้นที่ไป 6,890.54 MB

ลำดับที่
เรื่อง
อ่าน
วันที่
ผู้เขียน
1
นิทรรศการนำเสนอผลงานการสร้างอาชีพ
27
2018-09-25 14:22:46
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
2
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
23
2018-09-24 19:33:04
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
3
ผอ.สพม.8 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
172
2018-09-24 13:22:24
กลุ่มอำนวยการ
4
วันสันติภาพสากล ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
77
2018-09-24 12:57:37
โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
5
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน
98
2018-09-24 10:32:52
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
6
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน และการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2561
103
2018-09-23 15:10:51
กลุ่มอำนวยการ
7
VTR งานมุทิตาจิต 2561 ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก
95
2018-09-22 20:36:03
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
8
งานมุทิตาจิต 2561 "ใต้ร่มนนทรี บ้านนี้ที่ฉันรัก"
59
2018-09-22 20:22:38
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
9
รับการทวนตรวจ โครงการส่งเสริมโรงเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม ระดับ Smart CSR
68
2018-09-22 01:16:43
โรงเรียนเนกขัมวิทยา
10
การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองสถานศึกษา ระดับสถานศึกษา การนิเทศการสอนและการเยี่ยมชมชั้นเรียนของผู้ปกครอง
48
2018-09-21 14:59:00
โรงเรียนช่องพรานวิทยา
11
รับมอบโล่รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการสร้างเรื่องราวอัตลักษณ์ชุมชน ระดับภาค
66
2018-09-20 16:58:14
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
12
การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค และจัดทำแผนงาน / โครงการแบบบูรณาการระดับภาค
155
2018-09-20 11:11:54
กลุ่มอำนวยการ
13
VTR เกษียณบูชาครู
128
2018-09-19 12:01:03
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
14
พิธีอำลาและแสดงมุทิตาจิตคุณครูเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2561
162
2018-09-19 11:24:22
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
15
มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน
50
2018-09-19 10:14:05
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
16
งานมุทิตาจิต
103
2018-09-18 22:16:06
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
17
จัดนิทรรศการโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง สพป.สระแก้ว 2
50
2018-09-18 14:24:26
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
18
การแสดงรำและการแสดงโขน งานถนนเด็กเดิน
54
2018-09-18 10:52:18
โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่3) ปีงบประมาณ 2561
136
2018-09-17 15:13:54
กลุ่มอำนวยการ
20
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรท้องถิ่น และสร้างเครื่องมือวิจัยเกี่ยวกับผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
183
2018-09-17 13:51:03
กลุ่มอำนวยการ
21
พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ
99
2018-09-15 20:50:20
โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม
22
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดสระกร่างเจริญธรรม
65
2018-09-15 12:43:21
โรงเรียนเทพมงคลรังษี
23
ภาพบรรยากาศการแข่งขัน พิธีมอบรางวัล และพิธีปิดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2561
138
2018-09-14 18:57:08
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง
24
เกษียณบูชาครู
218
2018-09-14 12:55:56
โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี
25
โรงเรียนบ้านคาวิทยาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
46
2018-09-14 10:34:08
โรงเรียนบ้านคาวิทยา
admin@sesao8.go.th